2 Akoritho
Isura ye 1
Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi hga Nnongo, ni Timotheo nnongo witu, kwa likanisa lya Nnongo lyalibile Korintho, na kwa baumini bote babile mu'nkoa wote wa Akaya. Neema na ibe kwinu na amani boka kwa Nnongo Tate yitu ni Ngwana Yesu kristo. Na asifiwe Nnongo na Tate wa Ngwana Yesu Kristo. Ywembe ni Tate wa rehema na Nnongo wa faraja yote. Nnongo utufariji twenga katika mateso yitu yote, ili panga tyweze kuafariji balo babile katika mateso. Tunaafariji wenge kwa faraja yeyelo ambayo Nnongo aitumile kutufariji twenga. Kwa kuwa kati ya mateso ga Kristo uongezeka kwa ajili yitu, nyonyonyo faraja yitu uongezeka pitya Kristo. Lakini kati twaataabishwa, ni kwa ajili ya faraja yinu ni wokovu winu. Na mana twafarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yinu. Faraja yinu panga kazi kikamilifu pamwashiriki mateso kwa uvumulivu kati twenga kae twateseka. Na ujasiri witu nnani yinu ni thabiti. Tutangite panga kati ya ambavyo mwatishiriki mateso, nyonyonyo mwatishiriki faraja. Kwa kuwa tupala kwaa mwenga muwe alalo, alongo, kuhusu matatizo yatubile nayo kolo Asia. Twationewa zaidi ya twatiweza potwa, kati panga tubile kwaa ni litumaini lya tama kae. Kweli twabile ni hukumu ya kiwo nnani yitu. Lakini yoo yabile ni kutupanga twenga tubeke kwaa litumaini nnani yitu wene, badala yake tubeke litumaini katika Nnongo, ywafufua bandu. 10 Ywatulopwile twenga boka ago maafa ga mauti, na alowa kutulopwa kae. Tubekite ujasiri witu katika ywembe panga alowa kutulopwa kae. 11 Alowa panga nyoo kati ya mwenga yamwatitusaidia twenga kwa maombi ginu. Nga nyoo baingi baloa toa shukrani kwa niaba yitu kwa ajili ya upendeleo wa nema tupyilwe twenga pitya maombi ya baingi. 12 Twaipunia lee: ushuhuda wa dhamiri yitu. kwa mana ni katika nia sapi ni usapi wa Nnongo panga twatiyenda wene katika dunia. Tupangite nyoo hasa ni mwenga, na katika hekima kwaa ya ulimwengu, lakini badala yake ni pitya neema ya Nnongo. 13 Twaandikiya kwaa chochote ambacho muweza kwaa kukisoma au elewa. Nibile na ujasiri 14 panga kwa sehemu muyomwile kutuyowa. Nibile ni ujasiri katika lisoba lya Ngwana Yesu twalowa sababu yinu kwa ajili ya kiburi chinu, kati yaa mwamubile kwitu. 15 Kwa mana nibile na ujasiri kuhusu lee, nipala isa kwinu kwanza, ili panga muweze pakya faida ya tembelewa mara ibele. 16 Nibile najiandaa kubatembelea kae wakati wakuyenda Makedonia. Kae nipala isa kubatembelea kae muda nakerebuka boka Makedonia, na boka po mwenga kunituma nenga wakati niyenga Uyahudi. 17 Panibile nawasa namna yee, je nibile nasitasita? Je naandaa nakowe lingana na viwango ya bandu, ili panga nibaye, “Eloo, eloo” na Hapana, hapana” kwa muda umo? 18 Lakini kati Nnongo ya abile mwaminifu, twabaya kwaa yoti “Eloo” na “Hapana.' 19 Kwa kuwa mwana wa Nnongo, Yesu Kristo, ywabile Silvano, Timotheo ni nenga twabile twantangaza nkati yinu, abile kwaa “Eloo” na “Hapana.” Badala yake, ywembe wakati woti ni “Eloo.” 20 Kwa mana ahadi zoti za Nnongo ni “Eloo” katika ywembe. Nga nyo kae pitya ywembe twabaya 'Amina” kwa utukufu wa Nnongo. 21 Nambeambe Nnongo ywaatuthibitisha twenga pamope ni mwenga katika Kristo, nga atutumile twenga. 22 Abekitea muhuri nnani yitu na kutupeya Roho katika mioyo yitu kati dhamana ya chelo chabile alowa kutupeya baadae. 23 Badala yake, namloba Nnongo anishuhudie nenga panga sababu yanipangile niise kwaa Korintho panga nibaelemee kwaa mwenga. 24 Ayee ibile kwaa sababu twajaribu dhibiti jinsi imani yinu yaipalikwa kuwa, Badala yake, tupanga pamope ni mwenga kwa ajili ya puraha yinu, kati yamuyemite katika imani yinu.