Isura ye 6
Bana muatii azazi winu mu'Ngwana, kwa mana ayee nga haki. “Muheshimu tate bako ni mao bako” (Maana ayee nga amri ya kwanza ya ahadi) “Ili ibe heri kwinu na muweze tama maisha marefu nnani ya nnema.” Ni mwenga mwa tate, kana muakwaze bana na kuwasababishia hasira, badala yake, mualee mu'maonyo ni maagizo ga Ngwana. Enyi amanda, mube atiifu kwa mabwana winu wa pano pa'nnema kwa heshima ngolo ni kulrndema kwa yogopa mu'mioyo yinu, mube atiifu kwabe kati mwatikumtii Kristo. Utii winu ubile tu mabwana winu kabalola ili kubapuraisha. Badala yake, mube atiifu kati amanda ba Kristo. Mugapange mapenzi ga Nnongo kuoma mumioyo yinu. mubatumikie kwa mioyo yinu yoti, kwa kuwa mwamtumikya Ngwana na wala bandu kwaa, mpalikwa kutanga kuwa mu'kila likowe linoyite mundu alipangile, alowa pokya zawadi boka kwa Ngwana, mana itei ywa mmanda au mundu ywabile huru. Mwenga mwa'mabwana mupange nyonyonyo kwa amanda binu. Kana muwayogopeye mukitanga kuwa ywembe ywabile Ngwana wa woti nga yolo abile kumaunde. Mtangite kuwa ntopo upendeleo nkati yake. 10 Hatimaye, mube ni likakala mu'Ngwana mu'uwezo wa likakala lyake. 11 Muiwale silaha yoti ya Nnongo, ili mpate yema kunchogo ni hila ya nchela. 12 Kwa kuwa vita yitu ya mwai kwaa ya mwai ni nyama. ila ni dhidi ya falme ni mamlaka ya roho ni atawala ba ulimwengu ba ubou ni libendo, dhidi ya nchela mu'sehemu ya kumaunde. 13 Kwa eyo, muiwale silaha yoti ya Nnongo, ili mpate yema imara zaidi ya ubou mu'kipindi cheno kibou. Baada ya kuyomwa kila kilebe, mwalowa yema imara. 14 Hatimaye muyeme imara. Muipange nyoo baada ya kuwa muutabike nkanda mu'kweli ni haki pa'kifua. 15 Mupange nyoo pamuwalike utayari mumagolo yinu wa kutangaza injili ya amani. 16 Mu'kila hali mwamutola ngao ya imani, yabile ikuwezesha kuiyima mishale ya yolo mwou. 17 Muiwale kofia ya wokovu ni upanga wa Roho, ambao nga neno lya Nnongo. 18 pamope ni maombi ni dua. Mulobe kwa Roho kila muda. kwa mtazamo woo mube baangalifu kila muda kwa uvumilivu woti ni maombi kwa ajili ya baamini boti. 19 Mulobe kwaajili yango, ili nipeilwe ujumbe pakanipundisha mu'nkano wango. Mulobe kwamba niyowanike kwa ujasiri kweli wabokanie kwaa kuhusu injili. 20 Ni kwaajili nenga na balozi ywanitabilwe minyororo, ili kuwa nkati yabo nibaye kwa ujasiri kati yanipangilwe kubaya. 21 Lakini mwenga pia mugatange makowe yango na jinsi yaniyendelya. Tikito nnono bango kipenzi na mmanda mwaminifu mu'Ngwana, alowa kuwabakiya kila kilebe. 22 Nimtumite kwinu kwa kusudi lee maalumu, ili kwama muyowe makowe kuhusu twenga, aweze kubafariji mioyo yinu. 23 Amani na ibe kwa alongo, ni upendo mpamo ni imani kuoma kwa Nnongo tate ba Ngwana Yesu Kristo. 24 Neema na ibe pamope ni bote bampendile Ngwana Yesu Kristo kwa lipendo lyabile kwaa na'waa.