Isura ya 5
Kwa nyo, mube bandu ba kunkengama Nnongo, kati mwa bana bake aapendile. Mutyange mu'lipendo. nyonyonyo kati yaatupendile Kristo twenga, aijitoa mwene kwa ajili yItu. Ywembe abile sadaka ni dhabihu, kuwa harufu inoyite ya kumpuraisha Nnongo. Umalaya ni uchafu wowoti ni tamaa inoyite kwaa lazima ibalangwe kwaa nkati yinu, kati ipalikwe kwaa baaminiyo, wala machukizo gabalangwe kwaa, malongelo ga kipumbavu, au mizaha ya udhalilishaji, ambayo yabile sawa kwaa, badala yake muipange shukrani. Mwaweza kuba ni uhakika ya kuwa kwabile ni umalaya, uchapu, wala ywatamaniya, aywoo aabudu lisanamu. abile kwaa ni urithi wowoti mu'upwalume wa Kristo ni Nnongo. Mundu ywoywote kana akubakiye ubocho kwa maneno matupu, kwa sababu ya makowe aga hasira ya Nnongo yaisa nnani ya bana babile kwaa ni utii. Nga nyoo kana ushiriki pamope nakwe. Kwa kuwa mwenga mwanzo mwabile libendo, lakini nambeambe mwabile bweya mu'Ngwana. Nga nyoo mutyange kati bana ba mweya. Kwa kuwa matunda ga mbeya gatijumuisha uzuri woti, haki ni ukweli. 10 Muipale chelo chakimpuraisha Ngwana. 11 Kana ube ni ushiriki mu'kazi ya libendo zabile kwaa ni matunda, badala yake zibekwe wazi. 12 Kwa mana makowe yapangilwe ni bembe mu'siri nga aibu muno hata kugabaya. 13 Makowe goti, yayowanike pitya bweya, hubekwa wazi, 14 kwa kuwa kila kilebe chayowanike kwaa chapangilwa kuwa mu mbeya. Nga nyo ubaya nyoo, “Uluka, wenga waugonjike, na uluka kuoma mu'kiwo na Kristo alowa ng'ara nnani yako.” 15 Nga nyoo mube makini pamutyanga, kati kwaa bandu babile kwaa werevu ila kati werevu. 16 Muukomboe muda kwa kuwa masoba ni ga ubou. 17 Kana Mube ajinga, badala yake, mutange namani apenzi ba Ngwana. 18 Kana mulewe kwa wembe, uyongeyekeya mu uharibifu, badala yake mjazwe ni roho Mpeletau. 19 Mulongele ni kila yumo winu kwa zaburi, ni sifa, na nyimbo za rohoni. Muimbe ni musifu kwa mwoyo wa Ngwana. 20 Daima muiboye shukrani kwa makowe yote mu'lina lya Kristo Yesu Ngwana witu kwa Nnongo Tate. 21 Mwileke wene kila yumo kwa ywenge kwa heshima ya Kristo. 22 Anwawa, mwileke kwa alalome wine, kati kwa Ngwana. 23 Kwa sababu nsengo nga ntwe wa nnyumbo, kati Kristo abile ntwe wa kanisa. Nga mkochopoli wa yega. 24 Lakini kati likanisa. Nga mkochopoli wa yega. Lakini kati likanisa lyabile pae ya Kristo, nyonyonyo wake lazima apange nyoo kwa analome bako mu'kila likowe. 25 Analome, mwapende anyumbo binu kati yelo Kristo alipendile likanisa na kuitoa mwene kwa ajili yake. 26 Apangite nyoo ili libe takatifu. Alilitakasa kwa kuliosha mu mase mu'neno. 27 Apangite nyoo ili aweze kujiwasilishia mwene likanisa tukufu, bila kuwa ni lidoa wala waa au kilebe chakipangilwa ni aga, badala yake ni takatifu libile kwaa ni kosa. 28 Kwa ndela yeyelo, analome bapalikwa kuwapenda anyumbo wabe kato yega yabe. Yolo ywampenda nnyumbo wake ayipenda mwene. 29 Ntopo hata yumo ywauchukya yega yake. 30 Badala yake, huurutubisha na kuupenda, kati Kristo alipendile likanisa. Kwa kuwa twenga twaashiriki ba yega yake. 31 “Kwasababu yee nnalome alowa kunleka tate bake ni mao bake ni kwembana na nyumbo wake, ni bembe abele babile yega yimo.” 32 Awoo wabile ubonekana kwaa. Lakini niabaya kuhusu Kristo ni likanisa. 33 Lakini, kila yumo winu lazima ampende nnyumbo wake kati mwene, ni nyumbo lazima amweshimu nsengo we.