Isura ye 4
Kwa nyoo, kati afungwa kwa ajili ya Ngwana, natikuasihi mtyange sawasawa ni wito ambao Nnongo abakemile. Mtame kwa unyenyekevu nkolo ni upole ni uvumilivu. Mkichukuliana mu'upendo. Muipange bidii kuutuza umoja wa Roho mu'kipungo sa amani. Kwabile yega yimo ni Roho yimo, kati ambayo kae mwabile mwakemelwa mu'uhakika wa faraja yimo lya wito winu. Kwabile ni Ngwana yumo, imani yimo, ubatizo umo, ni Nnongo yumo na Tate wa bote. Ywembe abile nnani ya yoti, na mu'yoti na nkati ya yoti. Kwa kila yumo witu apeilwe kipawa lingana na kipimo sa kipawa sa Kristo. Ni kati maandiko gabaya, “yaabokite kunani muno, atikuakengama mateka mu'utumwa. Kabapeya vipawa bandu.” Nga namani maana ya, “Atipaa,” ibele kwaa kwamba aulukite pia pandu pa pae ya nnema wa dunia? 10 Ywembe ambae atiuluka ni mundu yoyolo ywabile pia atipaa kutalu ya maunde yoti. Apangite nyoo ili uwepo wake ube mu'ilebe yoti. 11 Kristo abapeile bandu ipawa kati: atume, anabii, ainjilisti, achungaji, na baalimu. 12 Apangite nyoo kubawezesha aumini kwa ajili ya kuuchenga yega wa Kristo. Apanga nyoo mpaka twenga twabote tufikie umoja wa imani ni maarifa ga mwana wa Nnongo. 13 Apanga nyoo hadi tuweze kuwa akomavu kati balo baifikie kimo kamili cha Kristo. 14 Ayee nga ili kwamba tubile kwaa kae kati bana, kana turushwerushwe kolo ni kolyo. Ili kana tutolilwe na kila aina ya mbepo wa lipundisho, kwa hila ga bandu mu'ujanja wa ubocho wapotoka. 15 Badala yake, twalongela ukweli mu'upendo ni kukua zaidi mu'ndela zote nkati yake ambaye nga ntwe, Kristo. 16 Kristo atiunganisha, kwa pamope, yega yoti ya baumini, Utiunganishwa mpamo ni kila iungo ili kwamba yega wote ukue ni kuichenga wamwene u'upendo. 17 Kwa eyo, nibaya lee, nati kuwasihi mu'Ngwana: Kana mutyange kae kati bandu ba mataifa kabatyanga mu'ubatili wa malango gabe. 18 Babekilwe libendo mu'malango yabe. Batifukuzwa kuoma mu'uzima wa Nnongo kwa ulalo wabile nkati yabe kwa sababu ya ugumu wa mioyo yabe. 19 Bayowine kwaa aibu. Watikuikabidhi bembe kwa ufisadi mu'makowe yabe masapu, mu'kila aina ya uchoyo. 20 Lakini, ayee nga muifunza kwaa kuhusu Kristo. 21 Nadhani kua muyowine kuhusu ywembe. Nadhani kuwa mwabile mwapundishilwe kuhusu ywembe, kati kae ukweli wa ubile nkati ya Yesu. 22 Lazima mugaleke makowe yoti kabakengamana ni mwenendo winu wa kinchogo. Ni utu wa kunchogo wauharibika kwa sababu ya tamaa za ubocho. 23 Muuleke utu winu wa kunchogo ili kwamba mpangike kuwa waayambe mu'roho ya malango yinu. 24 Mupange nyoo ili muweze kuuwala utu wambeambe, ulandine na Nnongo. Utiumbwa mu'haki ni utakatifu wa kweli. 25 Kwa nyoo, uibeke kutalu ni ubocho. “Muulongele ukweli, kila yumo ni jirani yake,” kwa sababu ni ashirika kwa kila yumo kwa benge. 26 Mube ni hasira, lakini kana mupange sambi.”Liumu kana lisame mwabile ni hasira yinu. 27 Kana mummpeye ibilisi nafasi. 28 Yeyote ywa jiba kana ajibe kae. Badala yake ni lazima apange kazi. Apange kazi yabile ni manufaa kwa maboko gake, ili kwamba aweze kumhudumia mundu ywabile ni hitaji. 29 Kauli inoite kwaa kana iboke mu'mikano yino yapalikwa kwa mahitaji, kuwapeya faida yake balo babayowanikia. 30 Kana mumuhuzunishe Roho mpeletau wa Nnongo. Ni pitya ywembe twabekelwa mihuri kwa ajili ya siku ya lopolelwa. 31 Lazima muubeke kutalu uchungu wote, ghadhabu, hasira, kombwana, ni matusi, pamope ni kila aina ya ubou. Iweni wema bene kwa bene. 32 Mube ni huruma. Musamiyane mwenga kwa mwenga, kati yaa Nnongo pitya Kristo atikuwasamiya nenga.