Isura ye 3
Kwa sababu ya lee nenga, Paulo, ni mfungwa wa Yesu Kristo kwa ajili yinu mataifa. Naaminiya kwamba muyowine nnani ya kazi ya neema ya Nnongo ywanipeile kwa ajili yinu. Natikwaandikiya bokana na namna ya ufunuo wabile funuliwa kwango. Awoo nga ukweli wayowanika kwaa ambao natiuandika kwa mwipi mu'barua yenge. Pausomile kuhusu aga, waweza kuitanga busara yango mu'ukweli wolo wayowanika kwaa kuhusu Kristo. Kwa ibeleko yenge ukweli wolo upangwa kwaa kwa bana ba bandu. Ila kwa mbeambe ubekilwe wazi kwa Roho kwa Mitume batengwile ni manabii. Ukweli woo wauyowanike kwaa ni kuwa bandu ba mataifa ni ashiriki wenzetu ni ajumbe wenzetu wa yega. Ni bashiriki pamope ni ahadi ya Kristo Yesu petya Injili. Na kwa lee nipangilwe mmanda kwa zawadi ya neema ya Nnongo yaibekilwe kwango petya panga kwa likakala lyake. Nnongo aiboite zawadi yee kwango, japo kuwa nenga na mundu nchunu wa bote mu'balo batengwile kwaajili ya Nnongo. Zawadi yee ni kuwa nipalikwa kuatangazia mataifa injili yabile ni utajiri uchunguzike kwaa wa Kristo. Nipalikwa kuatangazia bandu bote nnani ya namani ni mpango wa Nnongo wa siri. Awoo nga mpango wabile uyowanike kwaa kwa miaka yanyansima ipitike, ni Nnongo ywaiumbile ilebe yoti. 10 Ayee yabile kuwa, petya likanisa, atawala na mamlaka mu'sehemu ya kumaunde bapate yowa pande zanyansima za asili ya hekima ya Nnongo. 11 Aga mana yapangilwe petya mpango wangeyomoka nwabile utikamilishwa nkati ya Kristo Yesu Ngwana witu. 12 Kwa mana mu'Kristo twabile ni ujasiri ni uwezo wa jingya kwa ujasiri kwa sababu ya imani yitu kwake. 13 Kwa nyo nialoba kana mukate tamaa kwa sababu ya mateso gango kwaajili yinu. 14 Kwasababu yee nakombwa magoti kwa Tate. 15 Ywabile kwa ywembe kila familiya kumaunde ni kunani ya nnema ikemelwa lina. 16 Nenda kualoba kwamba apate kuaneemesha, bokana na utajiri wa utukufu wake, abapange imara kwa likakala petya Roho wake, ywabile nkati yinu. 17 Nenda kualoba kwamba Kristo atami nkati ya mioyo yinu petya imani. 18 Nialoba kwamba mube ni shina na msingi wa upendo wake. Mube mu'lipendo lyake ili muweze kutanga, pamope ni bote baaminio, jinsi upana, na urefu ni kimo na kina cha upendo ba Kristo. 19 Nenda kualoba kwamba muutange ukolo wa upendo wa Kristo, wabile uyongekeya ufahamu. Mpange aga ili mjaze ni ukamilifu wote wa Nnongo. 20 Nambeambe kwake ywembe ywaweza kupanga kila likowe, zaidi ya goti tuyalobite au tuyawezayo, petya likakala lyake lyatipanga kazi nkati yitu. 21 kwake ywembe kube ni utukufu nkati ya likanisa na mu'Kristo Yesu kwa ibeleko yoti milele ni milele. Amina.