Isura ye na 2
Kwa-iyo ntupu uzuru, wenga woukumu, Mana bukana galugo mwukumu jwenge with ya hatia was mwene. Kwamana wenga wauukumu upanga ikowe yeyeluyelu. Ila tutangite ukumu ya Nnongo ya kweli kwa bandu babapanga makowe Kati goo. Ila wenga uwasilii, wenga waukumu balo babapanga makowe kati gaa ingawa wenga na wenga wendapanga makowe gogogo. Je walama na ukumu ya Nnongo. Au uwasa nchini sana juu ya wananchima wa wema wake, chelewa kwa adhabu yake, napumilia kwake? Je utangitelii wema wake ukupanga wiyendeli toba? Ila kwa nonopa kwa mwoyo wako na kwa mwoyo wako waukotoka tubu wibekya wa mwene akiba ya ukali kwa lisoba lilo lya ukumu, yani, lisoba lilo lya ufunuo wa ukumu ya kweli ya Nnongo. Jwembe alowa kunnepa kila mundu kipemo sawa na gagapangage. Na balo bembe kwa usafi wa tenda kwabe kunanoga bapalike lumbilwa, heshimilwa na kotoka haribika, alowa kwapeya ukoto wangeyomoka. Lakini kwa balo baimi, babakotoka kutii ukweli ila bailii dhuluma, nyango na ukale walowa isa. Nnongo alowaleta dhiki na shida kwa kila nafsi ya mundu jwapangite sambi, bakwanza Ayahudi na Ayunani nembe. 10 Lakini lumbilwa, heshima na amani yalowa isa kwa kila mundu ywapanga wema, wakwanja Myahudi nembe. 11 Mana ntupu pendeyelwa kwa Nnongo. 12 Mana kati mwebile bananchima babakosike bila salia balowa aba obabila seliya, na kati benge bananchima babakosike lengana na seliya balowa ukumilwa kwa seliya. 13 Mana sio babayowene seliya nga kwa panga bene hakinonge ya Nnongo, Ila babaipanga seliya nga babalangilwa haki. 14 Mana bandu baluniani, babakotwike bas na seliya, bapanga kwa asili ya mambo ga seliya, bembe, babi kwa seliya mioyo yabe, ingawa bembe ntupu seliya. 15 Kwa-lii babo enekana matendo gagapalikwe kwa wajibu wa wa seliya baandike nkati mumioyo yabe. Zamiri yabe nembe yenda kwashuudia benabe, na mawazo gabe bene au genda kwashitakya au'ngalendela bene. 16 na kai kwa Nnongo. Haha gapita masoba ambayo Nnongo alowa kwiiukumu sili ya bandu boti sawasawa na injili yango, kwa ndela ya Yesu Kirisitu. 17 Tunkoye mwikoga mwa-Ayahudi, mwamutani kalimu seliya uopuli kwa kuisifu Kati ya Nnongo. 18 tungatangite mapenzi gake, Nolinga ikowe ambayo yetotautiana nayo, bada yolangilwa na seliya. 19 Natubaye witi wina ujasili panga wenga wamwene wa korongosi wa bange minyo, bweya kwa balo bababile mulubindo, 20 wawasaisha alalo, mwalimu wa bana, nanyinyo ubile nayo museliya kati mwi ilimu na kweli. 21 Wenga bai, waumwukumu jwenge, Je, wifundisha wa mwene? wenga wa uhubiri kutokajiba, wenga ujiba lili? 22 Wenga wauba kana mube mwamalaya, je, wenga wa malaya-lii? wenga wawichukya sanamu, je ujiba mu nyumba ya Nnongo? 23 Wenga wawiluma mu seliya, je hufedheesha lili Nnongo kwa kwitenda kana seliya? 24 Mana “lina lya Nnongo lyenda fedheheshwa kali ya bandu bange aminiya jinu,” kati mwabaandike. 25 Kwa inilwa likombe kwenda faika mene kotii seliya, lakini wenga Mana ubile kawi kana seliya, Inilwa kwako kulowa pangilwa ntupu inilwa. 26 Bai, banaibile, mundu jwenge inilwa kayendelwa kuikamwa mwaipalikwa seliya, je, kotoka kwake inilwa kwaputolwalii panga ainilwe? 27 Na jwembe jwaibado inilwa kwa asili alowa lii kuku-ukumu mana utimisite seliya? haye kwa sababu ubi na maandiko gaga andikilwe na likombe lakini bado wikana seliya! 28 Mana jwembe Myahudi jwabele kwa hali ya panja, Wala inilwa sio kwapanja bailii. 29 Lakini jwembe Myahudi jwabile jwankate, nalikombe lya mwoyo, mumoyo, sio mumaandiko lii, sifilwa kwa mundu kwa nyoibukana lii na bandu Ila kwa Nnongo.