Isura ye na 3
Hivi ni faiga gani ya bile nayo Myahudi? Na faida likokombi namani? Inogite kwa kila ndela, Awali ya goti, Ayahudi bapejilwe ufunuo buka kwa Nnongo. Lakini, ibikiliwi kubina Ayahudi benge ntupu imani? Je, kotoka aminiya kwabe aminiya kwa Nnongo ba ubocho? Ntupu, badala yake, uneke Nnongo abonekane nkweli, hataitei kila mundu mmocho kati mweandikilwe, “uwese baurekana panga wa mwene haki. Mumakowe gako nawawezeshinda mewe kojingya muhukumuni”. Lakini mana ibile dhambi jitu walowa bonekana haki ya Nnongo, Tubaye buli? Nnongo mdhalimu Lili papiya ukale wake, je abile nyoo? Nilongela bukana na mantiki ya kimundu. Ntupu, Ibinyoli kwa ndela gani basi Nnongo alu ukumu lunia? Namana itei kweli ya Nnongo pitya umubuchu wango piya lumbilwa kwananchima kwajili yake, mwanja namani nibii bado Kani hukumilwa kati na mwene dhambi? Mwanja namani kana tubaye, kati mwa batukopiye na kati benge mwabathibilisha panga twenda longela, “Tupange dhambi linga gananoga gaise”? Ukumilwa kwabe sawasawa. Kinamani kai? Twitetee twabene? Ntupu kabisa. Kwasababu twabene tayari tutikwalaumu Ayahudi na Ayunani boti mpamo, panga babii pae ya dhambi. 10 Haye kati mweandikilwe: “Ntupu mwene haki hata yumo. 11 Ntupu mundu ywa tangite. Ntupu mundu jwa mpala Nnongo. 12 Boti bagalambwike. Bembe kwa pamope babile Ntupu maana. Ntupu ywa panga wema, kabisa, hata yumo. 13 Makolomelo gabe kati likabuli lyange kulya. Milimi yabe itikombiya. Sumu ya ng'ambo ibii pae ya maboko gabe. 14 Mikano gabe ilweli laana na uchungu. 15 Magulu Gabe gai na lubele yo pengana mwai. 16 Ubau na mateso gabi mundela gabe. 17 Bandu baa batangite lii ndela ya amani. 18 Ntupu kunyogopa Nnongo nnongeya minyo Gabe”. 19 Pano lelo tutangite kumbe chochote seliya chakilongela ilongela na balo bababile pai ya seliya. Lenga kila nkano banine, na lunga lunia yoti tuwajibike kwa Nnongo. 20 Ajii ni kwasababu ntupu mwili wawabalangilwa haki kwa kwipanga matendo ga seliya nnunge ya minyo gake. Mana pitya seliya isa kwitanga dhambi. 21 Ila bila seliya, haki ya Nnongo itanganikwa lii. Tabakijilwe kwa seliya ya manabii, 22 iyo ni, haki ya Nnongo pitya kwa imani ya Yesu Kirisitu kwa balo boti babaaminiya. Mana ntupu tofauti. 23 Kwasababu boti bapangite dhambi na pungukilwa na balaka ya Nnongo. 24 Babalangilwe na haki bule kwa neema yake kwa ndila yakombolelwa na Kirisitu Yesu. 25 Kwa mana Nnongo alikupiya Kirisitu Yesu satupatanise kwa ndela ya imani kwa myai yake. Ampiyite Kirisitu kati usaidi wa haki yake, kwasababu kutulekelea dhambi yepite 26 katika pumiliya kwake. Aga gati pitya lenga bonekana balangilwa kwa haki, mundu ywoywete kwasababu ya imani kwa Yesu. 27 kubii kwa'ko basi kwilumba? Batibagana. Kwa misingi gani? misingi ga matendo? Hata, ila kwa singi was imani. 28 Tumbwe tuyomolwa nyanya mundu abalangilwa haki kwa imani bila makowe ga seliya. 29 Au Nnongo ni Nnongo Ayahudi bai? je jwembe si Nnongo wabandu bange aminiya na bembe? Ngamwebile, Nabange aminiya na bembe Nnongo wabe. 30 Mana ibi kweli Nnongo yumo, alowa kwabalangwa ya haki nababa inilwe likambi kwa imani, na bange inilwa kwa ndela ya imani. 31 Au twenga twibadilisha seliya kwa imani? Ata! nchogo ya ago, twenga twikong'ondya seliya.