Timotheo 1
Isula ye na 1
Paulo ntumwa wa kirisitu Yesu, lingana na amri ya Nnungu na ywatukombweke Yesu Kirisitu yasili witu, wenga wa mwana wangu Timotheo wa kweli katika aminia, Nema lwungo na amani yaibuka kwa Nnungu Tate bitu na Kirisitu Ngwana witu. kati mwatukulobite pamibai yenda makedonia, wigale efeso lenga panga uweze kwa lasimisa bandu fulani kenebapundise mapundiso genge. Kae kenebapekani omo na isabu ya uyomani yange mwisho. aga gasababisa sindana sana kuliko kwa yangatiya yundeleza mpango wa mnongo wa imani. bai niya langya nya kwa upenda waupitya mumwongo sati muzamili inanoga na muiimani ya kweti. Baadhi ya bandu balikosike lengo ngaba galeka mapundisho hanga na galambu kiiya malongulo ga kilalo. Bapendi panga balimu ba sheria, lakini batangitekwa gabalogula ao chabasisitiza. Lakini twatangite panga sheria ni inanoga manamundu aitumwa kinanoga. tutangike panga, sheria yatonilwe kwaanyili ya mundu mwenehaki ila kwasbabu ya tekwana sheria na baasi, bandu bange acha nuongo na bene dhambi na baba kotwike ba na nuongo na ubou. itongwile kwaajili ya bababulanga akina tante na babe na akina mau babe kwaajili ya abulangi. 10 10 kitumbu Cha umalaya, kwa ajili ya baru babateka bandu na kuwapanga atumwa, sababu ya uboso kwaajili yo sindana, ubosu na ywoywote ywabile kisongu na ukweli. 11 maelekezo ga'gabukana na Injili gene hemimaya Nnongo gagabalikilye nagoga baga aminile. 12 Nenda kunshukuru Yesu Kirisitu Nngwana wangu ywonipei ngupu Mana anibalangi nenga panga na mwaminifu na kunibeka uduma. 13 nai na mundu wokupulu, nai mundu watesa, nai namundu wa puyo. Ila napatike lwongo sababu ya ulalo kwa kutoka aminiwa. 14 Lakini nema ya Nnongo witu itwilile upendo wabile mean Yesu Kirisitu. 15 Habari yeya kwiamini ninayenda staili na kwipokya kwa boti, Mana Yesu aisi pa Dunia kwalopoa bene sambi. nee na mmbaya kuliko boti. 16 Ila kwa sababu yee napatike kwangu lenga ngati yangu nenga, Awali ya got Yesu Kirisitu abonekane kwokomea goti. Apanga nywo linga kwa boti baba mwobelwa ywembe kwa ajili wange yomoka. 17 Nana mbiyambino kwa mtawala ywange mwiso ywangali was ywana ubonekana Nnongo ywakisake Ibe isima na utukupu wageyomoka miaka na miaka. Amina. 18 Nenada kulangwa wenga wa Timotheo, mwana wangu. Nipanga nyanya lingana na unabii wabapitiyite apo zamani lenga wenga, ube mu ngondo inanoga. 19 Upange nyo linga ube na imani na zamili inanoga, kwabinabandu banikana na atikwa angamisa kwa Imani. 20 Kati mwana pangite himeneyo na Alekizanda banapei setani apundise kene bakana kufuru.