29
Se huicatl tlen ihueyitilis TOTECO
Xijhueyichihuaca TOTECO,
imojuanti inielhuicac ejcahua.
Xijhueyichihuaca TOTECO tlen quipiya hueyi ichicahualis huan itlatlanex.
Xijhueyichihuaca TOTECO ipampa ihueyitilis,
pampa ya nopa quinamiqui para yajaya tlen tlahuel hueyi.
Xijhueyichihuatij TOTECO tlen itztoc campa tlahuel tlayejyectzi huan tlatzejtzeloltic.
Quema TOTECO camati,
caquisti queja tlatomonilotl tlen chicahuac ipan hueyi atl.
Itos Toteco Dios tlen itztoc ipan elhuicac caquisti queja tlatomoni ipan elhuicac tlahuel chicahuac.
Quena, TOTECO itos monanquilía iixpa nopa hueyi atl ica nochi ihueyitilis.
Itos TOTECO quipiya chicahualistli.
Quena, itos quipiya tlahuel miyac chicahualistli.
Itos tlahuel temajmati huan quema TOTECO camati,
quichihua para ma ixtzayanica tiocuatini.
Quena, Toteco quintlapana nochi tiocuatini ipan tlali Líbano.
Quichihua ma huihuipicaca nochi cuatitlamitl ipan tlaltini Líbano huan Sirión.
Quinchihuilía nopa cuatini ma molinica queja piltorojtzitzi huan pilhuacaxtzitzi tlen huitontehuaj.
Quema TOTECO camati,
quimajcahua tlilelemectli.
Quema TOTECO camati,
huihuipica nochi huactoc tlali.
Quena, hasta quichihua para ma huihuipica nopa huactoc tlali Cades.
Quema TOTECO quiijtohua para oncas tlatomonilotl,
huajca quichihua ma ixtzayanica nopa ahua cuatini huan quicahua tlapepestic ipan cuatitlamitl.
Ipan ichaj nepa elhuicac nochi quihueyichihuaj huan quiijtohuaj: “Nelpano yejyectzi mohueyitilis.”
10 TOTECO tlanahuatiyaya quema oncac nopa tlahuel miyac atl tlen momanqui ipan nochi tlaltepactli.
Huan TOTECO noja tlanahuatía huan tlanahuatis para nochipa.
11 TOTECO quinmaca chicahualistli nochi itlacajhua.
Quena, TOTECO quintiochihua huan quinmaca tlasejseltili ipan ininyolo.