65
David quihueyimati Toteco
Toteco Dios, san ta quinamiqui ma timitzhueyimatica,
ta tlen tiitztoc ipan altepetl Jerusalén.
Huan quinamiqui ma timitzmacaca nochi tlen timitztlajtolcahuilijtoque timitzmacase.
Ta titechnanquilía quema timomaijtohuaj huan titechmaca tlen timitztlajtlaníaj,
huajca nochi tlacame ipan tlaltepactli ma hualaca campa ta.
Yonque toyolo temitoc ica tlajtlacoli,
ta titechtlapojpolhuía nochi totlaixpanolhua.
¡Nelía tipaquij miyac tojuanti tlen titechtlapejpenijtoc para ma tihualaca,
huan ma tiitztoquij mohuaya ipan motiopa tlen tlatzejtzeloltic!
¡Ta titechmacas hueyi paquilistli huan nochi tlen cuali tlen onca nopano!
Quema timitztlajtlaníaj se tlamantli,
ta titechnanquilía ica huejhueyi tlamantli.
Toteco Dios, nochi tlacame ipan tlaltepactli motemachíaj ipan ta.
Quena, yonque itztoque hasta campa ontlantoc hueyi atl,
nochi motemachíaj para ta tiquinpalehuis.
Ta ica mohueyi chicahualis tiquinchijchijqui nopa tepetini huan tiquintlatzquilti campa eltoc.
Ta tijseseltía nopa hueyi atl quema mosisinía.
Huan tiquinyoltlalía tlacame campa hueli quema quinequij motehuise.
¡Yeca nochi tlacame tlen itztoque hasta campa ontlantoc tlaltepactli,
mitztlepanitaj huan mitzimacasij para mitzixpanose quema quiitaj nopa huejhueyi tlamantli tlen tijchihua!
Tijchihua para tlacame ma paquica tlen quema tlanesi huan hasta quema tlayohuiya.
Ta ticatequía ni tlaltepactli para ma tlaelilti,
ica nopa atemitl tlen ta moaxca tlen ax quema huaquij.
Ta tijcualtlalía ni tlali para motlacajhua ma quitocaca ininxinach,
huan teipa tijchihua para ma onca se hueyi pixquistli.
10 Ta tijxolonía ica miyac atl nopa surcos ipan mila.
Tijchihua ma huetzi atl para ma yamanía nopa tlali huan ma poxoni nopa tlaltojtolomitl.
Huan tijchihua para ma ixhua nochi tlamantli tlatoctli ipan nochi tlaltepactli.
11 Teipa sesen xihuitl tijtlamiltía ica se pixquistli tlen nelía yejyectzi.
Huan nopa mixtli tijchihua para tlaahuetziltía miyac.
12 Onca sacatl ipan huactoc tlali,
huan campa tlaixtemolis moscaltíaj cuajcuali xihuitl,
huan temacaj ininxochiyo.
Nesi queja moscaltíaj ica miyac paquilistli.
13 Ta tijchijtoc para nochi potreros ma temica ica borregojme para quicuase nopa sacatl.
Huan ipan nochi nopa tlamayamitl motlanantoc trigo mili.
Eltoc queja nochi tlen ta tijchijtoc ipan tlaltepactli tzajtzij ica paquilistli huan huicaj.