66
Se huicatl para quitlascamatis Toteco
¡Nochi intlacame ipan tlaltepactli,
xihuicaca ica paquilistli para Toteco Dios!
¡Xihuicaca tiohuicatl tlen tepohuilía para tlahuel hueyi ya!
¡Xijhueyimatica ipampa nochi tlen quichijtoc!
Xiquilhuica Toteco Dios:
“¡Nelía tlahuel nelpano yejyectzi nochi tlen tijchijtoc!
¡Tlahuel hueyi mochicahualis!
Yeca nochi mocualancaitacahua motemactilíaj ica ta pampa tlahuel temajmati tlen tijchihua.
Nochi tlacame ipan tlaltepactli mitzhueyichihuase.
Inijuanti huicase para mitzhueyimatise,
huan tepohuilise tlen mohueyitilis.”
Xihualaca huan xiquitaquij nochi nopa huejhueyi tlamantli tlen Toteco Dios quichijtoc.
¡Quinchihuilijtoc tlacame huejhueyi chicahualnescayotl!
Quihuatzqui nopa atl huan tlatlajco nopa hueyi atl quitlapo se ojtli huactoc campa panoque tohuejcapan tatahua.
¡Nochi israelitame quipixque se hueyi paquilistli ipan nopa tonal!
Toteco ica ichicahualis tlanahuatía para nochipa.
Yajaya quitlachilía sesen tlamantli tlen tlacame quichihuaj ipan nochi tlaltini ipan tlaltepactli.
Tlen ax quitlepanitaj huan tlen mohueyimatij,
yajaya quinechcapantlalis.
Nochi intlacame xijtlascamatica Toteco Dios huan xijhueyimatica,
ipampa nochi tlen quichijtoc,
pampa sesen tojuanti toyolis eltoc imaco.
Quena, yajaya techmocuitlahuijtoc huan techyacantoc xitlahuac ipan toojhui.
 
10 Pampa ta, tiToteco Dios, titechyejyecojtoc huan titechtlapajpacchijtoc,
queja nopa tepos plata tlen quimoloníaj ipan tlitl tlen tlahuel totonic,
para san mocahuas tlen senquistoc cuali.
11 Ta titechmasilti ipan momatla huan tijtlali tocuitlapa tlamamali tlen tlahuel etic.
12 Tijchijqui ma nemica topani tlen ehuaj sequinoc tlaltini.
Tipanoque ipan atl huan ipan tlitl.
Pero ama tinechtiochijtoc huan tinechmacatoc nochi tlen cuali.
13 Ama nihualajtoc ipan motiopa para nimitzmacas tlacajcahualistli tlatlatili.
Huan queja nopa nijtlamichihuas tlen nimitztlajtolcahuilijtoc para nijchihuas.
14 Pampa quema niitztoya ipan tlaohuijcayotl, nimitztlajtolcahuili ica nocamac,
para nimitzmacas miyac tlacajcahualistli.
15 Yeca ama nimitzhualiquilía ni oquich borregojme, chivojme huan becerrojme tlen tomahuaque.
Huan ininpocyo tlejcos hasta ajsis moixpa.
 
16 Nochi imojuanti tlen inquitlepanitaj Toteco Dios huan inquiimacasij inquiixpanose,
xihualaca xijtlacaquiliquij,
huan nimechpohuilis nochi tlen yajaya nechchihuilijtoc.
17 Chicahuac na nijtzajtzili para ma nechpalehui,
huan quema nijcamahuiyaya, nijhueyimatiyaya.
18 Pero intla na ax niquilhuijtosquía Toteco notlajtlacolhua para ma nechtlapojpolhui,
huajca ax nechtlacaquilijtosquía.
19 Pero pampa niquilhui Toteco Dios ma nechtlapojpolhui,
yajaya nechtlacaquili huan quichijqui tlen niquilhui.
20 Xijpaquilismacaca Toteco Dios,
pampa yajaya nechtlacaquili huan ax quihuejcamajcajqui notlajtol quema nimomaijto.
Nechtlasojtlac huan nechicneli.