67
Se huicatl para quitlascamatis Toteco
Toteco Dios, xijpiya hueyi moyolo ica tojuanti huan xitechtiochihua.
Ma petlani moxayac pampa tipaqui ica tojuanti quema titechhualtlachilía hasta tlen nepa elhuicac.
Nochi tlacame ipan tlaltepactli ma quiixmatica moojhui.
Tlacame ipan nochi tlaltini ma quimatica para ta titemaquixtía.
NoTeco Dios, ma mitzpaquilismacaca nochi tlacame ipan tlaltepactli.
Quena, nochi tlacame ma mitzhueyimatica.
¡Ma paquica nochi tlacame ipan nochi tlaltini huan ma huicaca pampa ta, tiinintlanahuatijca!
Ta tiquintlajtolsencahuas queja quinamiqui,
huan nochi tlaltini tiquinyacanas xitlahuac.
¡NoTeco Dios, ma mitzpaquilismacaca nochi ipan tlaltepactli!
¡Quena, nochi tlacame ma mitzhueyimatica!
Ni tlali temacatoc miyac pixquistli, pampa ta, Toteco Dios,
tlen titoDios tojuanti, tlahuel titechtiochijtoc.
Quena, noja más titechtiochihuas, Toteco Dios,
huan tlacame campa hueli ipan ni tlaltepactli mitztlepanitase huan quiimacasise mitzixpanose.