70
Se tlamaijtoli para Toteco ma quipalehuiqui
¡NoTeco Dios, xihuala xinechmanahuiqui ininmaco nocualancaitacahua!
¡Quena, ximoisihuilti, Toteco Dios!
¡Xihuala xinechpalehuiqui!
Inijuanti nentinemij notepotzco huan paquij quema nechtlaijiyohuiltíaj.
Yeca nimitztlajtlanía xiquinpinahualti,
huan xiquincuepa para ayoc ma nechchihuilica tlen fiero.
Xiquincuepa ica pinahualistli huan ayoc xiquincahuili ma nechpinajtica.
Pero nochi tlacame tlen mitztemohuaj,
xiquinmaca miyac paquilistli.
Nochi tlen paquij pampa tiquinmaquixtijtoc, ma quiijtoca:
“Ma tijhueyitlalica Toteco Dios.”
Pero na tlen tlahuel nitlaijiyohuía,
nimitztlajtlanía xihuala nimantzi huan xinechmanahuiqui,
pampa san ta hueli tinechpalehuis huan tinechmaquixtis.
¡NoTeco Dios, amo xihuejcahua!