71
Tlamaijtoli tlen se huehue tlacatl tlen itztoc xitlahuac iixpa Toteco
¡TOTECO, na san ipan ta nimotemachijtoc!
¡Amo quema xinechpinahualti!
¡Xinechmanahui tlen nocualancaitacahua,
pampa ta tixitlahuac!
¡Xinechmalacani ininmaco!
Ximopacho quentzi para tinechtlacaquilis huan xinechmaquixti.
Nochipa san nimotlatijtoc huan nimotemachijtoc ipan ta para ax nechajsise nocualancaitacahua.
Nijmati para ta titlanahuatijtoc ma nechmaquixtica pampa san ipan ta huelis nimomanahuis.
NoTeco Dios, xinechmanahui ininmaco ni mosisinijca tlacame huan temictiani.
TOTECO, ta tlen titoTeco, san ipan ta nimotlatzquilijtoc,
huan san ipan ta nimotemachijtoc hasta tlen quema niconetzi.
Huan queja nopa nitelpocatixqui.
Ta nochipa tiitztoc nohuaya hasta quema noja niitztoya iijtico nonana.
Quena, tlen iijtico nonana ta tinechquixti huan nochipa tinechpalehuijtoc.
¡Yeca tlahuel nijnequi nimitzpaquilismacas para nochipa!
Miyac san nechsentlachilíaj pampa quiitaj quejatza tinechmocuitlahuía.
Semilhuitl nimitzpaquilismacas huan nimitzhueyimatis ipampa nochi tlen tinechchihuilijtoc.
Amo xinechtlahuelcahua ama quema ya nihuehuentzi huan ayoc nijpiya fuerza.
10 Pampa nocualancaitacahua nechijilnamiquij,
huan san sejco mosentilijque ininhuaya sequinoc tlen quinequij nechmictise.
11 Huan quiijtohuaj:
“¡Ma tijtepotztocaca para tiquitzquise pampa iDios ya quitlahuelcajtoc,
huan axaca huelis quimanahuis!”
12 ¡Toteco Dios, amo ximohuejcatlali tlen na!
¡NoTeco, xihuala nimantzi xinechpalehuiqui!
13 Xiquinpinahualti huan xiquintzontlamilti nopa nocualancaitacahua tlen quinequij nechchihuilise tlen fiero.
Quena, ma ayoc quimatica tlachque quichihuase.
14 Pero na más nimotemachis mopan ta para tinechpalehuis.
Huan noja más nimitzpaquilismacas.
15 Nochi tlacame niquinilhuis para san ta ticuali huan niquinpohuilis quejatza tinechmanahuijtoc,
huan tinechmocuitlahuijtoc mojmostla.
Ax hueli nijpohuas quesqui huelta tinechmanahuijtoc ica tlen ax cuali pampa tlahuel miyac.
16 Nochi tonali ninejnemi ica nopa chicahualistli tlen tinechmaca, TOTECO, ta tlen tinoDios.
Huan nochi tlacame niquinilhuía para san ta tixitlahuac huan ticuali.
17 ¡Toteco Dios, ta tinechpalehuijtoc hasta quema noja nieliyaya niconetzi!
Hasta ama noja niquinpohuilijtinemi sequinoc tlen nopa huejhueyi tlamantli tlen tijchijtoc.
18 ¡Toteco Dios, ama quema ya nihuehuentzi huan nicuaichyojqui,
amo xinechtlahuelcahua!
Noja xinechmaca yolistli para niquinpohuilis tlen mohueyi chicahualis ni tlacame tlen itztoque ama huan tlen teipa tlacatise.
19 Toteco Dios, mochicahualis huan tlen xitlahuac tijchihua onajsi hasta elhuicac.
Ta tijchijtoc huejhueyi tlamantli.
Ax onca seyoc Dios queja ta.
20 Ta tinechcahuilijtoc ma nijpano huejhueyi tlaohuijcayotl huan cuesoli.
Pero nijmati para teipa, sampa tinechtlalanas tlen campa nopa tlacoyoctli,
huan tijchihuas ma nimoyolcui.
Huan sampa nijpiyas yolistli.
21 Huan huajca achi más tinechhueyitlalis huan sampa tinechyoltlalis.
22 Huan na nimitzpaquilismacas ica tlatzotzonali tlen arpa huan guitarra.
NoTeco Dios, nihuicas tiohuicatl tlen tepohuilía para tijchihua nochi tlen tiquijtohua.
Ta titoTeco tiisraelitame huan titlatzejtzeloltic huan nelía titemachtli.
23 Ica paquilistli nitzajtzis huan nihuicas para niteilhuis quejatza tinechmaquixtijtoc.
24 Semilhuitl nitepohuilis para ta tijchihua tlen xitlahuac,
pampa nochi tlen quinequiyayaj nechmictise tiquinpinahualti huan tiquinechcapantlali.