X'ooan koe tẽe sa (15)
15
X'ooan koe tẽes Krestem di sa
Tíí qõe ga tuè, qãè tchõàn ncẽer kòo xgaa-xgaa tu u kar ko tc'ẽe-tc'ẽe tu u, ncẽe tu kò thẽé séèa mááse e, a tu a kò gaan koe téé-tẽe e, ncẽe gaan ka tu ko kgoaraè e, ncẽer ma xgaa-xgaa tu ana khama tu kòo ma qgóó o ne. Nxãata tu kò hẽé tama ne tu kg'amaga káà hùise dtcòm̀a hãa.
Eẽr kò máàèa hãa sar kò gataga thẽé kaisase cgáés gúùs iise máà tu u khama: ncẽe Krestem gatá di chìbian domka x'óóa máána hãa sa, Nqarim di zi Tcgãya zi ko méé khamaga ma, a ba a kò kg'ónòè, a nqoana cáḿan qãá q'oo koe x'ooan koe tẽe, Nqarim di zi Tcgãya zi ko méé khamaga ma, a ba a kò Peterem koe* x'áíse, naka 12 xu xgaa-xgaase-kg'ao xu koe hẽéthẽé e. A kò gaa koe guus ka cúí x'aè ka 500 sa nqáéa hãa ne xùri-kg'ao ne Gam di ne koe x'áíse, ncẽe káí-kg'aise i gane ka c'ẽea ne qanega kg'õèa hãa ne, i c'ẽea ne x'óóa hãa ne. A kò gaa koe guus ka Jakobom koe x'áíse, a ba a gaa koe guus ka wèé xu x'áè úú-kg'ao xu koe x'áíse.
Wèéa ne ka kháókam kò gataga tíí koe x'áíse, c'ẽem khóèm x'aèa ba ka ábàè tamam khama ma. Wèé xu x'áè úú-kg'ao xu ka cg'árér ga ra a khama, a x'áè úú-kg'ao tar gha ma tciiè sa kg'ano tama, Nqarim dis kereke sar kò xgàra khama. 10 Igaba Nqarim di cgóm̀kuan kar ncẽer ii khamaga ma ii, i kò cgóm̀kuan ẽem máà tea hãa a tíí koe táá káàn tséé. Igabagar wèé xu x'áè úú-kg'ao xu ka kaisase tsééa hãa, tiri qari tama a kò ii igaba, a kò Nqarim di cgóm̀ku u ncẽe kò tíí cgoa hãa a. 11 Khama nxãaska, tíí koe i ga guua kana gaxu koe i ga guua igabas ncẽe sa wèéa xae ko xgaa-xgaas ga si i, si ncẽe sa gaas koe tu kò dtcòm̀s ga si i.
X'ooan koe tẽes ẽe x'óóa hãa ne di sa
12 Ncẽeta i ko ma xgaa-xgaaè a ko máá: Kreste ba x'ooan koe tẽea, téméè, ka ne gha ntama ma gatu ka c'ẽe ne máá, x'ooan koe tẽe sa káà si i, témé? 13 Ncẽè x'ooan koe tẽes kò káà sa ii nem nxãaska Krestem ga ba x'ooan koe ghùiè ta ga hãa. 14 Ncẽè Krestem kò x'ooan koe ghùiè ta ga hãa, ne i sixae di xgaa-xgaan káà hùi i, i gatu di dtcòm̀an ga thẽé káà hùi i. 15 Nxãaska ne gha khóè ne gataga bóòa tcg'òó, tshúù-ntcõa di xae nxàea-tseegukagu-kg'ao xae Nqarim di xae e sa, Nqarim ka tseeguan nxàe tama xae, Nqari ba Kreste ba x'ooan koe ghùia, téméan ka. Ncẽè ẽe x'óóa ne kò ghùiè tama nem Nqari ba Kreste ba thẽé ghùi ta ga hãa khama. 16 Ncẽè ẽe x'óóa ne kò ghùiè tama nem nxãaska Krestem igabaga ghùiè ta ga hãa khama. 17 Ncẽè Krestem kò ghùièa hãa tama ne i gatu di dtcòm̀an káà tséé e, tu qanega gatu di chìbian koe hàna. 18 Nxãaska ne gane ẽe Krestem koe dtcòm̀a hãase x'óóa hãa ne thẽé aagusea hãa. 19 Ncẽes kg'õès koe cúí ta kò Krestem koe nqòòan úúa hãa ne ta wèé khóèan nqáéa hãase cgóm̀ga ta a.
20 Igaba, ncẽe i ii khamagam Kreste ba x'ooan koe ghùièa hãa! Tc'ãà a kúrúseam tc'áróm dis x'áís iise ẽe x'óóa§ hãa ne gha ghùiè di sa. 21 Eẽs ma x'oo sa khóèm koe guu a hààraa khamagas gha ma x'ooan koe tẽe sa thẽé khóèm koe guu a hàà khama. 22 Ncẽe i ko ma Adam koe ma wèé khóèan ga x'óó khama i gha ma Krestem koe wèéan ga kg'õèkaguè khama. 23 Igabam gha wèém khóè ba gam di x'aèan ka ghùiè: Kreste ba tc'ãà a kúrúseam tc'áróm ga Me e, ne gha nxãaska Gam di ne xùri Me, ncẽe hààram kò hãa ne. 24 Si gha nxãaska chõò-q'oo sa hàà. Eẽm ko Kreste ba wèé tc'ãà-cookg'aian hẽé naka ẽe qarian qgóóan hẽé naka qarian hẽéthẽé kaàkagua xg'ara kam gha Nqarim Xõò ba hàà x'aian máà. 25  Kreste ba méém tc'ãà-cookg'ai nakam gha Nqari ba nxãakg'aiga síí Gam di cg'õo-kg'aoan wèé ga Gam di nqàrèan ka nqãaka tòó khama. 26 Kháóka dim cg'õo-kg'aom hàà gha cg'õoè ba x'oo si i. 27  Nqarim dis Tcgãya sa ko máá: “Nqari ba wèé gúùan nqàrèa ba ka nqãaka tòóa,” témé khama. Eẽ i kò máá, wèé zi gúù zia Gam qari koe tòóèa, témé ne i tchàno o, Me Gabá q'oo koe káà Me e, Gaam ẽe kò wèé zi gúù zi nqàrèa ba ka nqãaka tòó ba. 28 Wèé zi gúù zi kò Gam qari koe tòóèa, nem gha nxãaska Cóám igaba thẽé Gam qari koe hãa, Gaam ẽe wèé zi gúù zi ko nqàrèa ba ka nqãaka tòó ba, nxãasegam gha Nqari ba wèé ne khóè ne koe wèés gúù sa ii ka.
29 Ncẽè ẽe x'óóa ne kò tseegukaga ghùiè tama ne, i ko nxãaska dùús domka c'ẽe khóèan qanega ẽe x'óóa ne di téé-q'ooan koe tcguù-tcguuè? Dùútsa gúù sa ia ko nxãaska hùi, gane téé-q'oo koe tcguù-tcguuèa ne? 30 Dùús domka ta ko nxãaska wèé x'aè ka tshúù-xam zi qgáì zi koe tcãàsea máá? 31 Tíí qõe ga tuè, tseegua ner ko bìrí tu u - koasean ncẽer gatu domka Jeso Krestem gatá dim X'aigam koe úúa hãa domkar ko wèé cáḿ ka x'óó. 32 Dùú sa gha ka̱bisea máá te, ẽer kò Efeso koe qãáka di kg'oo-coan cgoa x'ãàku ne, khóèan di zi tc'ẽe-kg'áḿ zi cgoa? Ncẽè ẽe x'óóa ne ko x'ooan koe ghùiè tama ne ta ga nxãaska máá:
“Hàà naka ta tc'õó naka kg'áà
q'uu ka ta ko x'óó ke!”
témé.
33 Táá qàe-qaeè guu: “Cg'ãè tc'ẽe khóèan cgoa xg'aea ne ko qãè gúùan tshúù-tshuu ke.” 34 Gatu di qãè tc'ẽean koe ka̱bise, naka tua táá chìbian kúrú guu. C'ẽe nea Nqarim ka c'úùa hãa ke. Sau-cgaekagu tu ur gha kar ko ncẽe gúùan nxàe.
X'ooan koe tẽeam tc'áró ba
35 Igabam ga c'ẽe ba tẽè a máá: “Nta iim dàòm ka ne ko ẽe x'óóa hãa ne ghùiè? Nta iim tc'áró ba ne gha úúa?” témé. 36 Tsáá káà tc'ẽe tsi khóè tseè! Eẽ tsi ko xháràm cgùri ba méém kg'aika x'óó naka baa nxãwa kg'õè. 37 Eẽ tsi kòo xhárà, ne tsi kúrúse gham tc'áró ba xhárà tama, igabaga tsi ko kg'ama cgùri ba xhárà, c'ẽem kg'amka péréan di ba kana c'ẽe tc'õoan dim ga ba. 38 Igabam ko Nqari ba Gam tc'ẽea máá ana hãa tc'áróan máà a, gatagam ko wèém cgùri ba gam dim tc'áró ba máà.
39 I cgàan cúíta ii tama: khóèan dia ne hàna, i kg'oo-coan dian hàna, i tsa̱rán dian hàna, i x'aùan dian hàna. 40 Nqarikg'ai di tc'áróa ne hàna, i nqõómkg'ai di tc'áróan hàna; igabaga i nqarikg'ai di tc'áróan di x'áàn cuiaka a, nqõómkg'ai di tc'áróan di x'áàn ka. 41 Cáḿ sa c'ẽem x'áà ba úúa, me nxoe ba c'ẽe ba úúa, i tco̱nòan c'ẽe ba úúa. C'ẽem tco̱nòm di x'áà-q'ooa nea c'ẽem dian ka tãáka a khama.
42 Ncẽeta i gha ii ẽe x'óóa ne ko hàà x'ooan koe ghùiè ne. Eẽ ko xháràè sa ko kaà, igabas ẽe ko ghùiè sa kaà tite; 43 Cg'ãès iises ko xháràè, igabas gha hàà t'õès iise ghùiè; kg'amka iises ko xháràè, igabas gha hàà qari úúase ghùiè; 44 tc'áróm kòo xháràè nem nqõómkg'ai dim tc'áró me e, igabam gha hàà ghùiè a nqarikg'ai dim tc'áró ba ii.
Ncẽem ma nqõómkg'ai dim tc'áró ba hàna khamagam gataga thẽé nqarikg'ai dim tc'áró ba hàna. 45  Nqarim di zi Tcgãya zi koe i ncẽeta ma góásea a ko máá: “Kg'aika dim khóèm Adam ba kò kg'õèa hãam khóèm iise kúrúèa,” téméè, igabagam Adam, kháóka ka di ba kg'õèan ko kúrúm Tc'ẽe Me e. 46 Tc'ẽe ba tc'ãà naka hàà tama, igabagam tc'áró ba tc'ãà a hààraa, me nxãwa kháóka tc'ẽe ba hààraa. 47 Tc'ãà dim khóè ba kò nqõómkg'ai koe guua, a kò tshàran cgoa kúrúèa, me kò cám̀ dim khóè ba nqarikg'ai koe guua. 48 Khóè ne nqõómkg'ai di nea nqõómkg'ai dim khóèm khama ii, ne nqarikg'ai di ne nqarikg'ai dim khóèm khama ii. 49 Ncẽe ta ma nqõómkg'ai dim khóè ba ma tc'ẽèa hãa khamaga ta gha ma nqarikg'ai dim khóè ba tc'ẽè.
50 Bìrí tu ur ko, tíí qõe ga tuè, a ko máá: “Cgàa ba hẽé naka c'áòan hẽéthẽéa Nqarim di x'aian q'õò tite, si gataga kaàko sa cuiskaga ẽe kaà tama sa q'õòa hãa tite,” témé.
51 Komsana tu! Chóm̀sea tseegua ner ko bìrí tu u: cuiskaga ta wèéa ta ga x'óó** tite, igaba ta gha wèéa ta ga kúrúa ka̱biè, 52 xòm̀ x'aè-coam q'oo koe, tcgáím di ts'ee-ts'ebean khama, kháóka dim nxãàm ko q'au ka. Nxãà ba gha q'aukaguè khama, ne gha ẽe x'óóa hãa ne ghùiè a kaà tite, ta gha kúrúa ka̱biè. 53 Eẽ kaàkoan méé i kaà taman hã̱akaguè, naka i ẽe x'óókoan x'óó taman hã̱akaguè khama. 54 Gaam x'aèm ẽem kaàkos gha ko ẽe kaà taman hã̱akaguè, si x'óóko sa ẽe x'óó taman hã̱akaguèm kas gha nxãaska ẽe Nqarim di zi Tcgãya zi koe góásea hãa sa kúrúse, ncẽe ko máá: “X'oo sa tààèa a kaàkaguèa,” témé sa.
55 “X'oo seè, tààa si hãa xòèa nea ndaa?
X'oo seè, sari xõ̱óan di thõòa nea ndaa?”
56 X'oo sa ko gas di ka̱á cgoa di qarian chìbian koe hòò, i ko chìbian gaan di qarian x'áèan koe hòò. 57 Igabaga ta ko Nqari ba qãè-tcaoa máá, ncẽe ko tàà cgoa di qarian máà ta a ba, gatá dim X'aigam Jeso Krestem koe guu a.
58 Gaa domka, tíí qõe ga tu ncàm̀-ncamsa tuè, qarika méé tu téé, naka táá ntcãa-ntcãaè guu, naka tua X'aigam di tsééan wèé x'aè ka cg'oèa hãase kúrú, X'aigam koe i gatu di tsééan káà hùi tama sa tu q'ana hãa ke.
* 15:5 Petere - Gerika sa ko “Kefasem koe,” témé. 15:6 x'óóa - Gerika sa ko máá: “x'óm̀a,” témé. 15:18 x'óó - 6 koe bóò. § 15:20 x'óó - 6 koe bóò. ** 15:51 x'óó - 6 koe bóò.