Dtcòm̀-kg'ao ne Jutea di ne di zi aba zi (16)
16
Ncẽeska aba zi ncẽe ko dtcòm̀-kg'ao ne Jutea di ne xg'ae-xg'aea mááè zi ka: Gatu igaba méé tu thẽé Galatia di zi kereke zir kò ma x'áèa hãa khama hẽé. Tc'ãà dim cáḿ wèém bekem dim ka méém wèém khóè ba ẽem ko gàba marian ka c'ẽean tòóa mááse, naka i gha nxãasega ẽer kòo hàà ne a i marian xg'ae-xg'ae guu. Ra gha ẽer ko hàà ne, ẽe tu nxárá tcg'òóa hãa xu khóè xu tcgãya zi máà, dìí xu ii sa ko nxàe zi, a ra a gha gatu di aban cgoa Jerusalema koe tsééa úú xu. Ncẽè tíí ga ra méér qõòs kò ko qaase ne xu gha tíí cgoa qõò.
Paulom di zi dàò zi
Maketonia koer ko tcana nqáé ner gha dàra tu u, Maketonia koe méér síí tcana tcg'oa sar bìrísea hãa khama. A ra a gha c'ẽedaoka gatu cgoa x'aè-coa ba hãa, c'ẽedaoka wèés saos ga sa, tu gha nxãasega hùi te ra còoka qõò, ẽer ga ko qõò qgáì wèé koe. Nqáékose bóòa tur ncẽeska tc'ẽe tama, x'aè bar gha gatu cgoa hãa sar nqòòa hãa khama, ncẽè X'aigam Nqarim kòo kgoara máá te ne. Igabar gha Efeso koe hãa, me gha nxãakg'aiga síí Pentekoste dim cáḿ ba hàà. Kaisam nquu-kg'áḿ qãè tsééan di ba tchààse xgobekg'amsea máá tea khama, i káí ntcoe-kg'aoan hàna.
10 Timoteom kòo hàà ne méé tu kúrú nakam táá cúí gúù ga gatu koe bèe guu, X'aigam di tsééa nem ko kúrú ke, ncẽer ko tíí hẽé khama. 11 Ke méé i táá cúí khóè ga ntcoe me guu. Tòókuan cgoa tu gam di dàòan koe tsééa úú me, nakam gha nxãasega tíí koe ka̱bise. Gabá hẽé naka c'ẽe xu dtcòm̀-kg'ao xu hẽéthẽé ra qãà hãa ke.
12 Ncẽeska gaxae ka qõesem Apolosem ka, kaisaser kò dtcàrà me, gam ka c'ẽea xu cgoam gha dàra tu u sa. Igabam kò ncẽeskagam gha síí sa wèé tcáóa ba ka tc'ẽe tama*. Igaba ẽem kòo tchànom x'aè ba hàà nem gha síí cgae tu u.
Còo di zi x'áèku zi
13 Q'õésea méé tu hãa, dtcòm̀s koe qarika téé, ghùi-ghuin tc'ẽea hãa, naka qari ii. 14 Wèés gúùs ẽe tu ko kúrú sa méé tu ncàm̀kuan cgoa kúrú.
15 Stefanase ba hẽé naka gam x'áé di ne hẽéthẽéa Akaia koe tc'ãà di ne dtcòm̀-kg'ao ne e, sa tu q'ana hãa; a ne a c'ẽe ne dtcòm̀-kg'ao ne tsééa máás koe máàsea hãa. Ra ko dtcàrà tu u tíí qõe ga tuè, 16 gatu igaba tu gha ẽeta iis tséé sa ko kúrú xu hẽé naka wèém ẽe ncẽes tséé sa gaxu cgoa xg'aea máána hãa a ko kaisase gaas koe tséém ga ba hẽéthẽé di qarian dòm̀ q'oo koe hãa sa.
17 Stefanase ba hẽé naka Foretunato ba hẽé naka Akaiko ba hẽéthẽé xu ncẽe koe hààraa domkar qãè-tcaoa, gatu téé-q'oo koe xu kò hùi khama. 18 Tirim tc'ẽe ba hẽé naka gatu dim tc'ẽe ba hẽéthẽé xu kò ka̱ba-ka̱ba. Ke méé tu ẽeta ii khóèan kaisa tcoman máà.
19 Asia dim nqõóm di zi kereke zi ko tsgám̀kagu tu u. Akila ba hẽé naka Perisila sa hẽéthẽé khara ko kaisase tsgám̀ tu u X'aigam koe, si ko kerekes gakhara x'áé koe ko xg'ae sa gataga méé thẽé. 20 Wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne ncẽe koe hãa ne ko tsgám̀kagu tu u. Tsgám̀kaguku tu x'obèkus tcom-tcomsas cgoa.
21 Tíí Paulo ra ko tíí tshàu cgoa ncẽe tsgám̀kuan góá.
22 Ncẽè c'ẽem khóèm kò X'aiga ba ncàm̀ tama ne méé i cgúíkuan gam koe hãa. Maranatha! - Hàà, gatá di Tsi X'aiga Tseè.
23 X'aigam Jesom di cgóm̀kuan méé i gatu cgoa hãa.
24 Tiri ncàm̀kuan méé i gatu wèé tu cgoa hãa, Jeso Krestem koe. Amen.
* 16:12 wèé tcáóa ba ka tc'ẽe tama - Gerika sa ga máá: “Nqarim dis tc'ẽes tama si i,” témé. 16:22 Maranatha - Ncẽem kg'ui ba Aramaike dis kg'uis di me e, a ko máá: “Hàà, gatá di Tsi X'aiga Tseè,” témé.