13
Còo di zi dqàèku zi
Ncẽea nqoana dis dàras ga si i ncẽer ko gatu koe dàra sa. Si ko Nqarim dis Tcgãya sa méé a ko máá: “Cám̀ kana nqoana tééa-máá-kg'aoan di kg'áḿa ne gha wèés kg'ui sa nxàea tseegukagu,” témé. 2-3 Eẽ nxãakamaga chìbian kúrúa hãa ne hẽé naka wèé ne c'ẽe ne hẽéthẽér ko dqàè; ẽer kò cám̀ di sa dàra nea kar kò ma dqàè ne khamagar ko ma ncẽer káà iim x'aèm ka dqàè ne. Kreste ba ko tíí koe kg'ui dis x'áí sa tu ko qaa ná? Eẽr kò gaicara hàà ner gaa domkaga ncẽe ne khóè ne cuiskaga bóò guua hãa tite. Kreste ba gatu koe kg'amka tama, igabam gatu xg'aeku koe qarian úúa. Gatàm kò ma kg'amkan koe guu a xgàuè, igabam ko Nqarim di qarian ka kg'õè. Gataga xae ma Gam koe kg'amka xae e, igaba xae gha Nqarim di qarian ka Gam cgoa kg'õè, a tsééa máá tu u.
Gatu kúrúa bóòse naka tua bóò dtcòm̀an koe tu hàna sa; kúrúa tu gatu bóòse. Bóòa tu q'ãa tama Jeso Kreste ba gatu koe hàna sa? Igaba ncẽè kúrúa tu kòo bóòse a ko tààè nem Jeso Kreste ba gatu koe hãa tama. Ra tcoman úúa hãa, bóòa tu q'ana hãa sixaea kúrúa bóòku sa tààa hãa sa di i. Igaba xae ko Nqari ba còrè, táá tu gha c'ẽe gúù cg'ãè ga kúrú sa. Khóè ne gha bóò, kúrúa bóòku sa xae tààa hãa sa domkar ncẽes gúù sa kg'ui tama, igaba xae ko tc'ẽe, ẽe tchàno ii sa tu gha kúrú sa, ẽeta xae ga ma sixae tààèa hãa khama ii igaba. Cuiskaga xae tseeguan cgoa x'ãàkua hãa tite khama, igaba xae gha tseeguan kúrúa máá. Ncẽè qari tu iis gúùs cúí sa gha ko qãè-tcaokagu xae e, ẽe ta xae ga ma kg'amka khama ii igaba. Còrèa xae ko máá sa gatu gha còoka qõò si i. 10 Gaa domkar ko ncẽer káà ii ka ncẽe zi gúù zi góá máá tu u, nxãasegar gha ẽer kòo hàà ne táá hàà xgóàse kg'ui a tiri qarian tséékagu ka. X'aiga ba ncẽe qarian máà tea hãa, tshàoar gha ghùi tu u ka, a táá tòà-q'aa tu u ka.
Còo di zi tsgám̀kaguku zi
11 Còo dis ka, tíí qõe ga tuè, qãè-tcao tu. Gúù zi kúrú naka zi qãè, korèku tu, naka cúí tc'ẽe ii, tòókuan cgoa kg'õè, nakam gha ncàm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé dim Nqari ba gatu cgoa hãa.
12 Gatu ka c'ẽe ne tcom-tcomsas x'obèkus cgoa tsgám̀.
13 Wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne ko tsgám̀kagu tu u.
14 X'aigam Jeso Krestem di cgóm̀kuan hẽé
naka Nqarim di ncàm̀kuan hẽé
naka Tcom-tcomsam Tc'ẽem di hãa cgoakuan hẽéthẽé
méé i gatu wèéa tu cgoa hãa.