12
Paulo ba ko x'áí zi bóò ka dqo̱m̀se
Dqo̱m̀se méérs gúù si i, ẽeta i ga ma cúí gúù qãè ga kúrúa máá te tama igaba. Ncẽeskar gha X'aigam bóòkagu tea hãa zi x'áí zi hẽé naka xgòre-kg'áíse ko zi ka hẽéthẽé kg'ui. Q'ana ra hãa Krestem koe hànam khóè ba, ncẽe kò nqáéa hãa kurian 14 ka, séè a kaisase tc'amaka hãam nqarikg'aim* koe úúèa hãa ba. (C'úùa ra hãa, ncẽes gúù sa kò cgáé-q'ooa ba koe kúrúse sa, kana sa ko x'áí sa ii – Nqarim cúí ba q'anaa.) Ra ncẽem khóè ba q'ana hãa (igabar c'úùa hãa, ncẽes gúù sa kò cgáé-q'ooa ba koe kúrúse sa, kana sa ko x'áí sa ii – Nqarim cúí ba q'anaa) ntam kò ma séè a paradaisi koe úúè sa. Nxàeè tite zi gúù zim kò kóḿ, gúù zi ncẽe khóèan kgoara mááè naka nxàe tite zi. Ncẽem khóèm kar gha dqo̱m̀se igabar tíí ka dqo̱m̀sea hãa tite, tiri kg'amkan ka cúí ga a gha ii. A ncẽè dqo̱m̀ser kòo ner káà tc'ẽem khóè ba ii tama, tseegua ner gha ko nxàe khama. Igabar ncẽeska dqo̱m̀sea hãa tite, nxãasega i gha c'ẽe khóèan táá kaisase tc'ẽea máá te ka, ẽe i ko tíí koe bóòs ka hẽé naka ẽe i ko tíí koe kóḿs ka hẽéthẽé e.
Igaba méér táá kaisase kaikaguè guu ẽer ko bóò zi x'áí zi kaisase kaia hãa zi domka. Gaa domkar dxàm ba cgàaa te koe máàèa hãa, ncẽe satanam di tséé-kg'ao ii ba, me ko qhàe te, nxãasegar gha táá kaisase koase ka. Ncẽes gúùs domkar kò X'aiga ba nqoana q'oro còrè, nxãasegas gha tíí koe séèa tcg'òóè ka. Igabam kò bìrí te a máá: “Tiri cgóm̀kua ne tc'ãò tsia hãa, Tiri qaria ne ko kg'amkan koe cg'oèase x'áíse khama,” témé. Gaa domkar gha tiri kg'amkan koe kaisa qãè-tcaoan cgoa dqo̱m̀se, nxãasega i gha Krestem di qarian tíí koe hãa ka. 10 Gaas gúùs domkaga ra ko kg'amkan koe qãè-tcao, naka cóèkuan koe hẽé, naka xháé zi koe hẽé, naka xgàraku zi koe hẽé, naka qóḿ zi koe hẽéthẽé e, ncẽè Krestem domka zi kòo kúrúse ne. Eẽr kò kg'amka ii ner nxãaska qari ra a khama.
Paulo ba ko Korinta dis kerekes ka káíse tc'ẽe-tc'ẽese
11 Káà tc'ẽem gúù bar kò kúrúse, igaba tu kò gatu gaan koe chùia úú te, gatu ka méér ga kò koaèa hãas gúù si i khama. Gúù cgáér tama ra a ga ii, igabar ẽe xu x'áè úú-kg'ao xu cgáé xu u ta ko méé xu ka nqãaka hãa tama. 12 Tseegu dir x'áè úú-kg'ao ra a di zi x'áí zia kò gatu xg'aeku koe qáò tcáóan cgoa x'áíè, x'áí zi cgoa hẽé naka are-aresa zi gúù zi cgoa hẽé naka kaia hãa qarian cgoa hẽéthẽé e. 13 Cúís gúù sa tu kò c'ẽe zi kereke zi ka tcào: ra kò tíía táá qóḿ ba qgóókagu tu u. Ke méé tu cgóm̀na ncẽes chìbi sa qgóóa máá te!
14 Ncẽer ii kar nqoana dis dàra sar gha dàra tu u sa kg'ónòsea máána hãa. A ra a cuiskaga qóḿa máá tu ua hãa tite; ẽe gatu di ii sar qaa tama, igabar ko gatua qaa tu u khama. Cóán méé i gaan di xõòan táá tsééa máás gúù si i, igaba méé i xõòan gaan di cóán tsééa máá khama. 15 Ra gha kaisase qãè-tcaoa hãase wèés gúùs ẽer úúa hãa sa gatu koe tséékagu naka tíí ga ra hẽéthẽé e. Ncẽè kaisaser kò ncàm̀ tua hãa, ne tua gha gatu cg'árése ncàm̀ te? 16 Ncẽe tu ma dtcòm̀aa khamaga ma, táár kò qóḿ ba qgóókagu tu u sa, igabar kò koma kàa sa kúrú, a gaas cgoa qgóó tu u. 17 Ntama? A gaxu khóè xu ẽer kò gatu koe tsééa úúa hãa xu ka c'ẽem cgoa ra kò c'ẽe gúù ga séè cgae tu u? 18 Tito bar ko dtcàrà qõòm gha ka, a ko c'ẽem dtcòm̀-kg'ao ba gam cgoa tsééa úú. A Tito ba kò c'ẽe gúù ga séè cgae tu u ii? Cúím tc'ẽem cgoa tsam gáé kò tséé tama? Cúím dàò ba tsam gáé kò séè tama?
19 A ncẽe tu hãa ka tua kò tc'ẽea máá, gatu cookg'ai koe xae ko kg'uia mááse, ta tc'ẽea? Nqarim cookg'ai koe xae ko kg'ui, ẽem ga ma Kreste ba ma kg'uikagu xae e khama, si wèés gúùs ẽe xae ko góá a ko kúrú sa, gatu di tshàoa ghùièan di si i, ncàm̀-ncamsa tuè. 20  Gatu koe síía ner ko q'áò. C'ẽedaokar ẽer ko ma qaa tu u khama ma sao-xg'ae tua hãa tite, tu gatu igaba ẽe tu kòo ma qaa te khama ma sao-xg'ae tea hãa tite. I gha c'ẽedaoka mẽékuan hẽé, taukuan hẽé, xgóàn hẽé, cẽèan hẽé, cóèkuan hẽé, c'am̀kuan hẽé, bóòsean hẽé naka kóḿku taman hẽéthẽé hãa. 21 Gaicara ra kòo síí nem gha tirim Nqari ba gatu cookg'ai koe cg'áré-cg'are te sar ko q'áò. Ra gha káí ne ẽe kò nxãakamaga chìbian kúrú ne kg'ae cgae, gane di chìbian koe ne kò táá tcóóse khama. Qanega ne q'ano taman hẽé, cg'áràn hẽé, naka cg'ãèan hẽéthẽé koe hãa.
* 12:2 kaisase tc'amaka hãam nqarikg'ai - Gerika sa ko máá: “nqoana dim nqarikg'ai ba,” témé. 12:2 x'áí sa - Gerika sa ko máá: “cgáé-q'ooa ba ka tchàa koe,” témé. 12:3 x'áí sa - Gerika sa ko máá: “cgáé-q'ooa ba ka tchàa koe,” témé.