11
Paulo ba hẽé naka tshúù-ntcõa di xu x'áè úú-kg'ao xu hẽéthẽé e
Tiri káà tc'ẽean koe tu ga qáò tcáó cgoa te sar ko tc'ẽe; ke méé tu cgóm̀na gatà hẽé. Nqarim koe guua hãa taua ner úú cgoa tua hãa khama. Cúím khóèm di séèkua ner nqòòkagu tua, Kreste ba, nxãasegar gha cookg'aia ba koe tòó tu u ka, qanega xóé cgoaè tamas dxàe-coas khama ma. Igabar ko q'áò, gatu di tc'ẽea ne gha tseegu a q'ano máàsean Krestem di koe tcg'oa sa, ẽem kò cg'ao ba ma gam di kàan cgoa Efa sa ma qàe-qaea hãa khamaga ma. Thamkase tu ko c'ẽe khóèan koe máàse khama. Ncẽè c'ẽe khóèan kò hàà cgae tu u, a hàà tãám Jesom, ncẽe sixae qanega Gam ka xgaa-xgaa tu u ta ga hãam ka xgaa-xgaa, ne tu ko gaan koe máàse, kana tua sixae máà tua hãam tc'ẽem ka tãá ba hòòa, kana tua sixae xgaa-xgaa tu u ta ga hãa qãè tchõàn ka tãán hòòa.
Tíí ko bóò kar nxãata noose nqãaka hãa tama gaxu x'áè úú-kg'ao xu ncẽe cgáé xu u ta i ko mééè xu ka. Nxãatar ga ma kg'uian xgaa-xgaasea máá tama, igabar tc'ẽega ra a. Ncẽes gúù sa xae wèé zi dàò zi koe qãèse x'áí tua hãa.
Nqarim di qãè tchõà ner kò xgaa-xgaa tu u x'aè kar kò surutakagu tu u tama, a ra a kòo cg'áré-cg'arese, nxãasega tu gha gatu kaikaguè ka; ka ra gáé kò ko chìbi sa kúrú? C'ẽe zi kereke zir koma xhùua hãa, gaa zi koer gha hùian hòò a gatua tsééa máá tu u zi. A ẽer kòo gatu cgoa hãa, a c'ẽe gúù tcàoa hãa kar kò cúí khóè ga qóḿ ba qgóókagu tama, ẽer tcàoa hãas koe xu kò tíí qõe ga xu ncẽe kò Maketonia koe guua hãa xu hùi te khama. Ra kò wèé zi dàò-kg'áḿ zi koe qgóósea hãa, táár gha qóḿa máá tu u ka, a ra a gha gatà cúíga hẽé. 10 Ncẽer ko ma Krestem koe tseeguan kg'ui khamaga ma i cuiskaga ncẽe dqo̱m̀sean tiri Akaia di xu xg'aeku xu ncẽe gatu x'ãèa hãa xu koe guu na chõòkaguèa hãa tite. 11 Dùús domka ra kò gatu koe hùian qaa tama? Ncàm̀ tu u tamar hãa domkaa? Nqari ba q'ana hãa, ncàm̀ tuar hãa sa! 12 Khama ra gha ncẽer ko kúrú sa kg'ama kúrú a gatu di hùian qaa tite, a gha nxãasega gaxu ẽe ko sixae cgoa cúíta noose tséé sa dqo̱m̀se xu sau-cgaekagu. 13 Eẽta ii xu khóè xua tshúù-ntcõa di xu x'áè úú-kg'ao xu u, qàe-qaekuan di xu tséé-kg'ao xu, Krestem di xu x'áè úú-kg'ao xu kúrúsea hãa xu. 14 Arekagu tama i hãa, satanam igabam ko moengelem x'áàn di ba kúrúsea hãa khama. 15 Gaa domka i are-aresa tama, gam di xu qãà xu igaba xu kò tchànoan di xu qãà xu kúrúsea hãa ne. Chõò-q'oos koe xu gha gaxu di tsééan khama ma suruta ka̱biè.
Paulo ba ko gam di xgàrasean ka dqo̱m̀se
16 Gaicara ra ko kg'uian tiri kg'ui a ko máá: Táá méé i cúí khóè ga káà tc'ẽer iise qgóó te guu. Igaba ncẽè gatà tu kò ko hẽé ne méé tu nxãaska káà tc'ẽem khóè ba tu ga ko ma qgóó khama ma qgóó te, nakar nxãasega tíí igaba thẽé cg'árése dqo̱m̀se. 17 Ncẽe dqo̱m̀sean tiri koer X'aigam ga ko ma kg'ui khama ma kg'ui tama, igaba ra ko káà tc'ẽe iise kg'ui. 18 Ncãaga i ko káí khóèan ga nqõóm di cauan cgoa dqo̱m̀se khamar gha tíí igabaga thẽé dqo̱m̀se. 19 Tc'ẽega tu u sa tu ko bìríse, igaba tu ko ẽe káà tc'ẽe ii ne cgoa qãè-tcaoa hãase tsééa xg'ae ná! 20 Khóèa ne kò qãàn kúrú tu u, a ko tcana máá tu u, a ko ntcóm̀ tu u, a ko náà c'ãa-c'ana tu u, a i a ko x'ábú góó tu u ne tu ko kgoara máá a. 21  Ncẽe gúùan kúrú koe xae kò kg'amka xae e, témé sar ko saucgae.
Igaba ncẽè c'ẽe khóèan kò bìrísea hãa c'ẽes gúùs ka i gha dqo̱m̀se sa ner tíí igaba bìrísea hãa (káà tc'ẽem khóèm khamar ko ma kg'ui). 22 Hebera dis qhàòs di xua? Tíí igabar gaar ga ra a. Iseraele dis qhàòs di xua? Tíí igabar gaar ga ra a. Abrahamam di xu tsgõo-coa xua? Tíí igabar gaar ga ra a. 23 Krestem di xu tséé-kg'ao xua? (Temeam khóèm khamar ko ma kg'ui a ko máá:) gaxu kar cgáé ra a, a ra a gaxu ka kaisase tsééa hãa, a ra a gaxu ka káí q'oro qáéèa hãa, a gaxu ka káí q'oro qoaèa, a káí q'oro x'óó ka hẽéa. 24 Juta ne kar 5 q'oro 39 tsa̱man qoaèa hãa, 25 nqoana q'oro ra kò Roma ne ka tsa̱m xu cgoa qoaè, a ra a kò c'ẽe x'aè ka nxõ̱án cgoa xaoè, a ra a kò nqoana q'oro skepes ka x'óó cgoaè, a ra a kò c'ẽe x'aè ka koaba ba hẽé naka ntcùú ba hẽéthẽé tshàam q'oo koe hãa. 26 Eẽr kò káíse caate a ko dàra kar kò káí zi tcabà zi koe tcãà: tshàan di zi, ts'ãà-kg'aoan di zi, tiri ne khóè ne di zi, tãá zi qhàò zi di zi, x'áé-dxooan di zi, qãáka ka di zi, tshàa-dxooan di zi hẽé naka tshúù-ntcõa di dtcòm̀-kg'aoan di zi hẽéthẽé koe. 27 Thõòkaser kòo tséé, a ra a thẽé ko qóḿse tséé, ra kò káí ntcùúan x'óm̀ tama, a xàbàa hãa, a cáḿa hãa, a ko káí-kg'aise tc'õoan úú tama, a ra a kòo qgài, a qg'aè-cgaea hãa. 28 Wèé zi gúù zi oose ra ko wèé cáḿ ka qóḿan xám̀, wèé zi kereke zi tc'ẽea máás tiris ka. 29 C'ẽem khóèm kò kg'amka ii ner ko tíí igaba xám̀se a kg'amka. C'ẽem khóèm kòo chìbian koe tcãàè ner ko tshúù-tcao.
30 Ncẽè qaase i kò ko, dqo̱m̀ser ga sa, ner gha gúù zi tiri kg'amkan ko x'áí zi cgoa dqo̱m̀se. 31 Nqarim ncẽe X'aigam Jesom ka Xõò ba, ncẽe ko chõò tamase dqo̱m̀mè ba, nxãa ba q'ana hãa tshúù-ntcõar nxàe tama sa. 32 Damaseko koem kò tc'ãà-cookg'aim x'aigam Aretasem dòm̀ q'oo koe hãa ba x'áé-dxoom Damaseko di ba kòre, nxãasegam gha qáé te ka. 33 Igabar kò x'áé-dxoom dim xhàrom kòm̀ koe guu a q'ores q'oo koe hãase xòóè, a tshàu q'ooa ba koe nxàìa tcg'oa.