Paulo ba ko gam di tsééan x'áè úú-kg'aom ii di ka kg'uia mááse (10–13)
10
Tíía Paulo ra ko Krestem di qãèan hẽé naka qãè tcáóan hẽéthẽé ka dtcàrà tu u. Tíí ncẽe gatu koer kò hàna ne koma kg'amka ii ra, igaba ncẽe gatu cgoar kò hãa tama ne ko koma xgóàse kg'ui cgoa tu u ra. C'ẽe ne khóè ne ko máá, nqõóm ko ma tc'ẽe khama xae ko ma kg'õè, témé. Bóòr ko ka i ko qaase, kaisase xgóàser gha kg'ui cgoa ne sa. Igabar ko dtcàrà tu u, táá tu gha chùi ter ncẽem dàòm koe tcãà sa. Tseegu u nqõóm koe ta ga x'ãè sa, igabaga ta nqõóm di cauan cgoa x'ãàku tama. Ncõo gàba zi ncẽe ta ko x'ãà cgoa zia nqõóm di zi ncõo gàba zi tama zi i, igaba zi Nqarim di qarian úúa, a zi a gúùan zi ga ko̱be di qarian úúa hãa. Ncẽe zi ncõo gàba zi cgoa ta ko kàa-kg'áḿ zi hẽé, naka wèés gúùs ẽe ko dqo̱m̀se sa hẽéthẽé ko̱be, gaa zi ncẽe ko khóè ne xgáè-kg'am zi Nqari ba q'ãan koe. Ta ko wèém tc'ẽe ba qgóó a qáé, a kúrú me me Kreste ba komsana. Ncẽè gatu di komsana-q'ooan kò tc'ãòa hãa, ne ta kg'ónòsea máána hãa, wèém khóèm di komsana taman xgàra ne.
Gúùan di qãán cúíga tu ko bóò. Ncẽè gatu ka c'ẽem kò Krestem di me e sa bìrísea hãa, ne méém gatà ma tcáóa ba koe q'ana hãa, sixae igaba xae thẽé gaam khama ma Krestem di xae e sa. Gaa domkar sau-cgaekaguè tama, gatàr ga ko ma qarian ncẽem X'aiga ba máà xaea hãa ka dqo̱m̀se igaba. Qarian ncẽem kò máà xaea hãa, nxãasega xae gha tshàoa ghùi tu u, a táá ko̱bea q'aa tu u ka. Tcgãya zi tiri zi cgoar ko q'aekagu tu u khama i ga kò ii sar tc'ẽe tama. 10 C'ẽe ne ko máá: “Paulom di zi tcgãya zia qarian úúa, a ko xgóàse kg'ui, igabaga ncẽe cgáé-q'ooa ba kò gatá cgoa hàna nem qari úú tama, i gam di kg'uian cúí gúù ga méé tama,” témé. 11 Gatà ii ne khóè ne méé ne bóòa q'ãa, ẽe xae ko tcgãya zi koe góá zi xae gha thẽé kúrú sa. Gatu cgoa xae ga hãa, kana xae ga gatu cgoa hãa tama igaba xae sixae xae e sa.
Táá méé ta dqo̱m̀se guu
12 Bèe xae ko, gane ẽe ko dqo̱m̀se ne cgoa nxárá xg'aesea ne, kana gane hànas téé-q'oos koe tòósea ne. Igaba ne ko gane, gane ka tc'ãò-tc'ãose, a ne a ko gane ka nxárá xg'aese. Tsóágase ne gáé káà tc'ẽe nea! 13 Igaba xae sixae cuiskaga Nqarim máà xaea hãas tc'ãò-tc'ãos kúrú xae gha tsééan di sa nqáéa hãase dqo̱m̀se tite, igaba xae gha Nqarim máà xaea hãas tc'ãò-tc'ãos cgoa dqo̱m̀se, tc'ãò-tc'ãos ncẽe gatu igaba tu gaas koe hãa sa. 14 Sixaea kò tc'ãà di xae e, Krestem di qãè tchõàn ko gatu koe úúa hãa xae. Khama xae c'ẽem khóèm kúrúa hãa tsééan dim nqõóm koe tcãà tama. Nqari ba máà xae e tua hãa! 15 C'ẽe ne khóè ne kúrúa hãa tsééan koe xae nqáéase dqo̱m̀se tama, igaba xae ko Nqarim máà xaea hãas tc'ãò-tc'ãos cgoa dqo̱m̀se, a xae a nqòòan úúa hãa, gatu di dtcòm̀an gha kai, a gha sixae di tsééan gatu xg'aeku koe kaisase tchààkagu sa. 16 Nxãasega xae gha qãè tchõàn c'ẽe zi xg'aeku zi gatu ka ncìí za hãa zi koe síí xgaa-xgaa ka. C'ẽem khóèm ẽem hãa qgáì koe kúrúa hãa tsééan koe xae dqo̱m̀se tc'ẽe tama khama.
17 Igaba ncẽè c'ẽem khóèm kò dqo̱m̀se kg'oana ne méém X'aigam koe dqo̱m̀se. 18 Ncẽè khóèm kòo dqo̱m̀se, nem tchànom iise bóòè tama khama. Igaba ncẽè X'aigam kò khóè ba dqo̱m̀ nem ko tchànom iise bóòè.