9
Paulo ba ko gaia dtcàrà, marian gha tcg'òóè sa
Qaase tama ia, góár gha máá tu u sa, hùikuan di tsééan ncẽe ne ko Nqarim di ne khóè ne Jerusalema di ne tsééa mááè ka. Hùi ne tu gha sa tu kg'ónòsea máána hãa sar q'ana hãa khama, a ra a ko Maketonia di ne khóè ne cookg'ai koe gatu ka dqo̱m̀se, a ra a ko bìrí ne a ko máá, Akaia koe tu gatu ncìísega, ncẽe nqáéa hãam kurim koe ga guu a máàkuan tu gha tcg'òó sa kg'ónòsea máána hãa, témé. Si gatu dis kg'ónòse sa gaa koe káí ne ghùi-ghuin-tcáóa hãa. Ra kò ncẽes gúùs domkaga gatá ka qõese ga xu gatu koe tsééa úú. Ncẽer kò ma gatu ka ma dqo̱m̀se khamaga ma méé tu ma kg'ónòsea hãa sar ko tc'ẽe. Ncẽe sa gha x'áí sa ii, chìbiga tama xae gha hãa sa, gatu ka xae kò dqo̱m̀se ne. A ncẽè gatu koer kò ko c'ẽe ne Maketonia ne cgoa síí a sao-xg'ae tu u, tu kg'ónòse ta ga hãa, ne xae gha kaisase saucgae, kaisa tcoman xae kò gatu koe úúa hãa khama. (Gatu di saucgaekaguan kar kg'ui tama...) Gaa domkar kò bóò i ko qaase, tíí qõe ga xu méér dtcàrà naka xu tc'ãà-cookg'ai te naka síí cgae tu u, naka xua síí bóò, ẽe tu nqòòkagua hãas máàku sa kg'ónòèa hãa sa. Igabar ko tc'ẽe, kgoara-tcáóase tu gha gaas máàku sa tcg'òó sa, chùiku tamase.
Marian tcg'òó a máà sa ko ts'ee-ts'eekg'aikuan óága
Tc'ẽe-tc'ẽese ncẽe sa:
ẽe ko cg'orò cgùrian xhárà
ba gha thẽé cg'orò tc'õoan tcuù,
me gha gaam ẽe ko káíse xhárà
ba thẽé káí tc'õoan tcuù.
Wèém khóè ba méém ẽem gabá tcáóa ba koe ma bìrísea hãa khama ma tcg'òó, tc'ẽe tama tcáó ka hẽé naka chùièm ko domka hẽéthẽé tamase, Nqari ba gaam ẽe ko q'ano-tcáóse tcg'òó a máà ba ncàm̀a hãa ke. Nqari ba wèé cgóm̀kua nem gha káísase máà tu u di qarian úúa hãa, nxãasega tu gha wèé x'aè ka wèé zi gúù zi koe, wèés ẽe tu ko qaa sa úúa máásea hãa ka, wèé zi tséé zi qãè zi tu gha nxãasega nqáéase kúrú ka. Ncẽe i ma Nqarim di zi Tcgãya zi koe ma góáèa a ko máá:
Khóèm Nqari ba ko q'áò ba ko aba zi tsa̱i-tsa̱i
a ẽe dxàua hãa ne máà;
i gam di qãèan chõò tamase hãa,”
téméè khama.
10 Nqari ba ko xhárà-kg'ao ba cgùrian máà, a ba a wèé khóèan tc'õoan máà. Gatagam gha gatu di zi gúù zi càùa máá tu u cgùrian khama ii zi a gha kaikagu u, a gatu di qãèan koe guu a káí tc'õoan kúrú. 11 Wèé za ga tu gha qguùkaguè, nxãasega tu gha wèé za ga kgoara-tcáóa hãase máàkuan tcg'òó ka. Ne gha Jerusalema di ne khóè ne Nqari ba qãè-tcaoa máá, gatu di zi máàku zi xae ko tcg'òóa máá ne x'aè ka. 12 Ncẽe tu ko kúrús tséé sa Nqarim di ne khóè ne ko tcào sa tu gha cg'oè-cg'oea máá nes cúís tama si i, igaba káí ne khóè ne kúrú ne Nqari ba qãè-tcaoa máá si i thẽé. 13 Tséés ncẽe tu kò gaas ka tseegu tu ii sa x'áía hãa sa gha dqo̱m̀kuan Nqarim koe óága. Krestem di qãè tchõàn tu kò dtcòm̀, a kò komsana a, a tu a kò Nqarim di ne khóè ne hẽé naka c'ẽe ne wèé ne hẽéthẽé aban tcg'òóa máá ka kgoarase. 14 Còrèa ne gha máá tu u, a gha xgónè tu u, cgóm̀kuan ncẽem kò Nqari ba nqáéa hãase máà tua hãa domka. 15 Gam dis máàkus ncẽe kg'uian cgoa nxàea tcg'òóè tites domka méém Nqari ba qãè-tcaoa mááè!