Dtcòm̀-kg'ao ne Jutea koe hàna ne marian xg'ae-xg'aea máá sa (8–9)
8
Sere-seres Maketonia di zi kereke zi di sa
Ncẽeska, tíí qõe ga tuè, Nqarim Maketonia di zi kereke zi koe x'áía hãa cgóm̀kuan ka tu gha q'ãa sa xae ko tc'ẽe: Ncẽeta noose káí zi kúrúa bóòku zi xháéan di zi koe ne hàna igaba i kò gane di qãè-tcaoan cg'oè a ntcã̱a, ne kò ẽeta ne ma kaisase dxàua hãa igaba gane di qãè tcáóan di qguùan x'áí a máàku zi tcg'òó. Gane kar ko nxàea tseegukagu khama a ko máá: ẽe ne ga úúa hãa sa ne kò tcg'òó, a ne a ẽe sa nqáéa sa hẽéthẽé tcg'òó. Gane ka ne kò qarika dtcàrà xae e, cgóm̀kuan dis máàkus cgoa ne gha c'ẽe ne cgoa xg'ae a Jutea di ne dtcòm̀-kg'ao ne tsééa máá sa. A ne a kò táá ẽe xae kò ma nqòòa hãa khama cúí ma kúrú, igabaga ne kò kg'aia X'aigam koe máàse, a ne a nxãwa Nqarim di tc'ẽean koe guu a sixae koe máàse.
Paulo ba ko dtcòm̀-kg'ao ne ntcàm, máàkua ne ne gha tcg'òó ka
Tito ba nxãakamaga ncẽes máàkus cgóm̀kuan di sa gatu koe tshoa-tshoara hãa, khama xae kò dtcàrà me, gatagam gha ncẽes tséé sa xg'ara-xg'ara sa. Igaba ncẽe tu ma wèé zi gúù zi koe ma kaisase qguùa hãa: dtcòm̀an koe hẽé, kg'uian koe hẽé, q'ãan koe hẽé, wèés kgoara-tcáós koe hẽé, naka ẽe xae xgaa-xgaa tua ncàm̀kuan koe ga hẽéthẽé, khamaga méé tu thẽé ma ncẽes máàkus cgóm̀kuan dis koe kaisase qguù.
X'áèa ner máà tu u tama, igabar ko kg'amaga ncẽes sere-seres c'ẽe ne ncẽe kaisase hùi kg'oana hãa di sa x'áí tu u. Ncẽem dàòm kar ko bóò, nta i ma gatu di ncàm̀kuan tseegu di i sa. Gatá dim X'aigam Jeso Krestem dis cgóm̀ku sa tu q'ana hãa khama: qguùam ko hãa igabam ko gatu domka dxàu, Gam dis dxàus koe tu gha gatu nxãasega guu a qguù ka.
10 Ncẽe nqáéa hãam kurim ka tu kò tc'ãà a máàkuan tcg'òóa tu tu u, a tu a kòo tc'ẽe tu kò khama máà. Ke tiri kàan komsana: 11 Eẽ tu tshoa-tshoara hãas cgoa méé tu ncẽeska xg'ara, naka ẽe tu ma tc'ẽea khama ma xg'ara-xg'ara si - ẽe tu ma úúa hãa khama ma máà. 12 Khóè ba nta noose úúa hãa sa Nqarim koe gúù méé tama khama. Cgáés gúù si i, khóèm ko ẽem q'õòa hãa zi gúù zi ka c'ẽe sa tcg'òó kg'oana hãa ne. Nxãaskam gha Nqari ba qãè-tcaoa máá dùús wèés ẽem ko tcg'òó sa.
13 C'ẽe ne sãakagu, a gatua qóḿan q'oo koe tcãà tu u sar tc'ẽe tama, igabar ko cúíta noose tu gha ii sa tc'ẽe: 14 ncẽe x'aè ka tu gatu kaisase tc'ãòan úúa hãa, ke méé tu ẽe tcàoa hãa ne cg'oè-cg'oea máá. Eẽ tu gha ko tcào x'aè ka ne gha gane kaisase tc'ãòan úúa hãa, a gha nxãasega ẽe tu tcàoa koe cg'oè-cg'oea máá tu u. Ncẽem dàòm ka tu gha cúíta noo, 15 ncẽe i ma Nqarim di zi Tcgãya zi koe ma góáèa a ko máá: “Gaam ẽe kò káían tcuù ba kò táá kaisase tc'ãòan úú, me kò gataga gaam ẽe kò cg'oròan tcuù ba táá tcào,” téméè khama.
Titoa xu ko Korinta koe tsééa úúè
16 Tc'ẽe-tc'ẽeses ncẽer tíí úúa máá tua hãas khama ii sam Nqari ba Titom tcáó koe tcana hãa khamar ko Nqari ba qãè-tcaoa máá. 17 Tito ba kò táá sixae dis dtcàrà sam gha kúrús cúí sa dtcòm̀, igabam kò thẽé gatuam gha hùi tu u sa tc'ẽe-tc'ẽesea máá, a ba a kò gam di ncàm̀an ka bìrísea hãa gatu koem gha síí sa. 18 Xae ko sixae ka qõese ba gam cgoa gatu koe tsééa úú, ncẽe ko gam di tsééan qãè tchõàn xgaa-xgaa di koe wèé zi kereke zi ka koaè ba. 19 Ncẽe zi gúù zi ka cúí tamase, igabam kò gataga thẽé kereke zi ka nxárá tcg'òóèa hãa, ncẽe gha sixae cgoa xg'ae a gatu dis máàku sa úú dis tséé sa kúrú ba, nxãasegam gha Nqari ba dqo̱m̀mè ka, si sixae di tcáóan kgoarasea hãase hùi kg'oana hãa sa x'áí thẽé ka.
20  Xg'ae a qõòs ka xae ko q'õése, nxãasega i gha cúí khóè ga táá ncẽes máàkus kaisas ko ma xg'ae-xg'ae a samaès ka chìbi-chibi xae e ka. 21 Tchàno zi gúù zi kúrú sa xae bìrísea hãa khama. Nqarim tcgáí q'oo koe cúí tamase, igaba khóèan tcgáí q'oo koe ga hẽéthẽé e.
22 A xae a ko sixae ka qõese ba gatsara cgoa tsééa úú, ncẽe káí q'oro káí zi dàò zi cgoa kgoara-tcáóam hãa sa x'áí xaea ba, me gataga ncẽeska gatu koe kaisa tcoman úúa hãa khamam hùi tu um gha sa kaisase kgoara-tcáóa máána hãa. 23 A ncẽe Titom xòè ka: tíí ka c'ẽe me e, a tíí cgoa tséé-kg'ao me e gatu koe. A ncẽe c'ẽe tsara sixae ka qõese ga tsara ẽe hãa cgoa mea tsara xòè ka: nxãa tsaraa kereke zi di tsara x'áè úú-kg'ao tsara a, Krestem koe ko dqo̱m̀kuan óága tsara. 24  Gaa domka méé tu ncẽe xu khóè xu gatu di ncàm̀kuan x'áí, nxãasega zi gha kereke zi gatu di ncàm̀kuan bóò, a q'ãa, tchànose xae ko gatu ka dqo̱m̀se sa.