7
Ncàm̀-ncamsa tuè, ncẽe nqòòkagukuan ta úúa hãa, ke hàà naka ta wèés gúùs ẽe ko gatá di tc'áróan hẽé naka tc'ẽea ta hẽéthẽé cg'uri-cg'uris koe q'ano-q'anose, naka taa tcom-tcomsas kg'õè sa cg'oèase kg'õè, Nqari ba q'áòa hãase.
Korinta ne ko komsana domkam Paulo qãè-tcaoa
Gatu di tcáóan xgobekg'ama máá xae e. Cúí khóè ga xae chìbi kúrú cgae ta ga hãa, a xae a cúí khóè ga cg'ãèan koe tcãà ta ga hãa, kana xae c'ẽe khóè kàa naka marian séè cgae e ta ga hãa. Chìbi-chibi tu ur ko domkar ncẽe gúùan kg'ui tama. Ncẽer kò kg'aika ma bìrí tua hãa khamaga ma: kaisase xae ncàm̀ tua, tu wèé x'aèan ncẽe kaga tcáóa xae koe hãa, x'óó xae ga ko kana xae ga ko kg'õè igaba. Kaisa kgoarasea ner gatu koe úúa hãa kg'ui cgoa tu ur gha di i, a ko gatu cgoa kaisase dqo̱m̀se, tu kaisa ntcàmkuan tíí koe úúa hãa, ra káí xháéan koe xae ga hãa igaba kaisa qãè-tcaoan úúa hãa.
Eẽ xae kò Maketonia koe hàà ka igaba i kò sixae di tc'áróan táá sãa-q'ooan hòò khama, xae kò wèé x'aè ka xháéan q'oo koe hãa: tchàa za guua zi mẽéku zi hẽé, naka tcáóa xae q'oo koe hànas q'áò sa hẽéthẽé di i. Igabam kò Nqarim, ncẽe ko gane ẽe nqãaka hàna ne ntcàm ba, Titom di hàà-q'ooan ka ntcàm xae e. Gam di hàà-q'ooan cúí tama a kò ii ncẽe kò ntcàm xae e, igaba xae kò thẽé ntcàmmè ẽem gatu ka bìrí xaea hãa kg'uian ka: ntam ma gatu ka ntcàmmèa sa. Tu ma xgónè tea hãas kam kò bìrí xae e, naka tu ma tshúù-tcaoa hãas ka hẽé, naka tu ma tééa máá tea hãas ka hẽéthẽé e, ra ko kaisase qãè-tcao.
Eẽtar kò ma tiris tcgãyas cgoa tshúù-tshuu-tcáó tu u, igabar ẽes tcgãyas ka chìbi bóòse tama. Kg'aiar kò chìbi bóòse, xòm̀ x'aè-q'oo kas kò tshúù-tshuu-tcáó tu ua hãa sar ko bóò khama. Igabar ncẽeska qãè-tcaoa hãa, tshúù-tshuu-tcáó tuar hãa domka tamase, igaba gatu di tshúù-tcaoa ne kò hẽé tu u tu gatu di dàòan koe tcóóse domka. Nqarim q'áò ka tu kò tshúù-tcaoa, a kò táá sixae ka thõò-thõoè khama. 10 Nqarim q'áò di tshúù-tcaoa nea ko kgoarasean koe ko úú tcóósean óága khama, i gatà ko hẽé khóèan nxãas koe chìbi bóòse tama, igaba i ko nqõóm di tshúù-tcaoan x'ooan koe úú. 11 Bóò, Nqarim q'áò di tshúù-tcaoan gatu koe kúrúa hãa sa: hùia te ka tu kò qháé tu u, tééa máá te ka, xgóàse kg'uia máá te ka, tcoma te ka, xgónèa te ka, tu ma máàse tea hãas ka, tu ma tshúùan xgàra kg'ónòsea máána hãas ka hẽéthẽé e. Wèés gúùs koe tu káà chìbi tu u sa tu x'áía hãa.
12 Gaa domka ẽer kòo góá máá tu u ka i kò chìbiga ne kana chìbi-chibiè tama ne domka tama a, igabar kò góá hãa, gatu koe i gha tchànose x'áíse Nqarim cookg'ai koe, nta tu ma sixae cgoa tchõà úúa hãa sa. 13 Wèé zi ncẽe zia kò ntcàm xae e.
Xae kò sixae dis ntcàmkus tc'amkg'ai koe kaisase qãè-tcaoa hãa, Tito ba xae kò bóò me qãè-tcaoa hãa, gam di tc'ẽea nea gatu wèé tu dian ka ka̱ba-ka̱baèa hãa khama. 14 Gatu kar kò gam koe dqo̱m̀se, tu kò táá sau-cgaekagu te. Igaba wèés ẽe xae bìrí tua hãas ma tseegu ii khamagas ma ẽe xae kò Titom koe gatu ka dqo̱m̀sea hãa sa tseegu si i sa x'áía hãa thẽé. 15  Tiri x'áè-kg'áḿa nem kòo gatu koe úú ka tu kò wèéa tu ga komsana me, a tu a kò q'áòan hẽé naka cgùruan hẽéthẽé cgoa qãèse hààkagu me. Ncẽe zi gúù zim ko tc'ẽe-tc'ẽese ka i ko gam di ncàm̀kuan gatu koe càùse. 16 Kaisa tcoma ner gatu koe úúa hãa domkar ko qãè-tcao.