6
Nqarim cgoa ko tsééa xg'ae xu khóè xu khama xae ko ma dtcàrà tu u, gatu ncẽe Nqarim di cgóm̀kuan hòòa tu gha táá káà hùi iise séè e ka. Tcgãyas Gam dis koem ko Nqari ba máá:
“Eẽm kò ko cgóm̀kuan dim x'aè ba hàà
ner kóḿ tsia hãa.
Eẽm kò ko kgoarakuan dim cáḿ ba hàà
ner kòo hùi tsi,”
témé khama. Tseegukagam ncẽeska cgóm̀kuan dim x'aè me e, a tseegukaga ncẽeska kgoarakuan dim cáḿ me e.
Paulom di qóḿ cgoa qgóókua ne
C'ẽe khóè gha sixae di tsééan ntcoe sa xae tc'ẽe tama, gaa domka xae c'ẽe gúù xgáè-kg'am m gha tòó tc'ẽe tama. Igaba xae ko wèé gúùan ẽe xae ko kúrú koe x'áí, Nqarim di xae tséé-kg'ao xae ii sa: qáò tcáóan cgoa xae kò qóḿan q'oo koe hãa, xháé zi q'oo koe hẽé naka qóḿ zi xg'aeku zi koe hẽéthẽé e. Xg'áḿmè xae kò ko, a kò qáé-nquuan koe tcãàè, a xae a kò xg'orean koe hãa, a xae a kò tsééa cg'õoè, a xae a kò x'óm̀ tama, a kò tc'õo ga tc'õó tama. Sixae di q'anoan hẽé naka q'ãa di tc'ẽean hẽé naka qáò tcáóan hẽé naka qãèan hẽéthẽé ka xae Nqarim di xae qãà xae e sa x'áía hãa, Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe hẽé naka tseeguan di ncàm̀kuan cgoa hẽé, naka sixae di kg'uian tseegu di hẽé naka Nqarim di qarian ka hẽéthẽé e. Tchànoan xae ncõo gàba zi khama ma úúa hãa, x'ãà cgoa xae ko o kg'áòm x'õàm xòè di i, naka xgáèa ko máá xaean dxàes x'õàs xòè di hẽéthẽé e. Tcommèa xae kò hãa kana xae kò tcommè tama igaba, kana kò ko cóèè kana dqo̱m̀mè igaba xae kò Nqarim di xae tséé-kg'ao xae e. Tshúù-ntcõa-kg'aoan khama xae kò ma qgóóè igaba xae ko tseeguan nxàe. C'ẽe ne khóè ne ka xae c'úùèa hãa, igaba xae kò gatu ka q'ãaèa. X'óóa khama xae kò ii, igaba bóò, kg'õèa xae hãa. Xgàraè xae kò ko, igaba xae kò cg'õoè tama. 10 Gatà ma xae kò ko ma thõò-tcaokaguè igaba xae kò wèé x'aè ka qãè-tcaoa hãa. Dxàua xae hãa igaba xae kò káí ne khóè ne qguùkagu. Cúí gúù ga xae kò úú tama igaba xae kò wèé gúùan ga q'õò.
11 Korinta tuè, kgoarasease xae ko gatu cgoa kg'ui, i tcáóa xae tchààse xgobekg'amsea. 12 Tcáóa xae xae gatu koe tcẽekg'am tama, igaba tu gatu tcáóa tu sixae koe tcẽekg'ama hãa. 13 Tiri tu cóá tu ii khamar ko ma kg'ui cgoa tu u. X'áí xae e xám̀se-kg'aman gatà ii i, ncẽe xae sixae gatu koe úúa hãan khama ii i. Tcáóa tu tchààse xgobekg'am.
Tempele ta Nqarim di ta a ke méé ta q'ano-q'anose
14 Táá méé tu gane ẽe dtcòm̀ tama ne cgoa cúíta noose joko ba tcéè guu. Ntama ia gha tchànoan ẽe tchàno taman cgoa tsééa xg'ae? Kana ntama i gha ma x'áàn hẽé naka ntcùúan hẽéthẽé xg'ae, a cúís gúù sa kúrú? 15 Ntama ba ga ma Kreste ba dxãwam* cgoa tòóku? Kana ba ga ntama dtcòm̀a hãam khóè ba ẽe dtcòm̀ tamam cgoa tòóku? 16 Nqarim dim tempele ba ga ntama ma kúrúa mááseèa hãa nqárìan cgoa qáé-xg'ae sa kúrú? Gatá tempelem kg'õèa hãam Nqarim di ta a ka. Ncẽem kò Nqari ba máá:
“Tiri x'áéa ner gha Tiri ne khóè ne cgoa kúrú
a Ra a gha gane xg'aeku koe caate.
Gane dir Nqari Ra a gha ii,
ne gha gane Tiri ne khóè ne ii,”
témé.
17 Ke “tcg'oa gane xg'aeku koe
naka gane cgoa q'aa,”
tam Nqari ba méé.
A ba a máá:
“Táá c'ẽe gúù q'ano tama qgóó guu,
nxãaskar gha qãèse hààkagu tu u.”
18 “A Ra a gha gatu ka Xõò Ra ii,
tu gha Tiri tu cóá tu ii,
cóá xu hẽé naka cóá zi hẽéthẽé tu,”
tam X'aigam wèé qarian úúa hãa ba méé.
* 6:15 dxãwa - Gerika sa ko “Beliare” témé.