5
Gatá di tc'áróa ne kgoara-cgae-q'oos gaas koe ta nqõómkg'ai koe x'ãèa hãas khama ii. Igaba ncẽè kgoara-cgae-q'ooan kò ko ko̱bèè ne ta q'ana hãa, Nqarim koe ta x'ãè-q'ooan úúa hãa sa. Ncẽe x'áéa ne khóè tshàu ka kúrúè tama, a gha chõò tamase nqarikg'ai koe hãa. Ta ko ncẽes kg'õès koe tshúù-tcaoase kg'ae, gatá di x'ãè-q'ooan nqarikg'ai di cgoa hã̱akaguèan ta xgónèa hãa khama, nxãasega ta gha ẽe ta kò ko hã̱a a, ne cuiskaga bóòè naka qg'aè-cgaea hãa tite khama. Qanega ta ncẽes kgoara-cgae-q'oos koe hàna x'aè ka ta ko tshúù-tcaoase kg'ae, kaisa thõòan q'oo koe hãase. Qgáían ta gha tcg'òó cgaeè sa ta tc'ẽe tama, igabaga ta x'ãè-q'ooan nqarikg'ai di cgoa hã̱akaguè kg'oana khama, nxãasegas gha ẽe ko x'óó sa kg'õèan ka kaàkaguè ka. Gaam ẽe ncẽes tséé sa kúrúa máá taa hãa ba Nqari Me e, ncẽe Gam dim Tc'ẽe ba x'áís khama ma máà taa hãa ba, nqòòkaguèa hãa gúùan gha tseegukaga hàà sa.
Gaa domka ta wèé x'aè ka kaisa tcoman úúa hãa, a q'ana hãa, ẽe ta tc'áróm koe x'ãèa hãa x'aè ka ta X'aigam koe x'áéan úúa hãa sa, ẽeta ta ga ma qanega gaan ka nqúù ta a igaba. Dtcòm̀s koe ta ko guu a kg'õè khama, ẽe ta ko bóòs ka tamase. Ta kaisa tcoman úúa hãa, a ta a ko tc'ẽe, gatá di tc'áróan ta gha x'áéan khama ma guu, a gha X'aigam cgoa x'áéan koe hãa sa. Gaa domka ta ko kaisase tc'ẽe, qãè-tcaokagu Me ta gha sa, Gam cgoa ta ga x'áéan koe hãa, kana ta ga Gam ka nqúù ka hãa igaba. 10 Wèéa ta ga méé ta Krestem cookg'ai koe x'áíse naka taa Gam ka xgàraè khama. Nxãaska ta gha wèéa ta ga ẽe kg'ano ta hãa sa máàè, wèés gúùs ẽe ta gatá di tc'áróan koe kúrúa hãas tc'amkg'ai koe guu a, tshúù kana qãè sa.
Nqarim cgoa tòókua ne, Krestem koe guu a
11 Gaa domka xae q'ana hãa, Nqari ba méém q'áòè sa, khama xae ko khóè ne kúrú ne chìbia ne koe tcóóse. Nqari ba qãèse q'ana hãa tcáóa xae qãè e sa, ra nqòòan úúa hãa, tcáóa tu koe tu gataga q'ana, tcáóa xae qãè e sa di i. 12 Sixae gha gaicara dqo̱m̀mè sa xae qaa tama. Igabaga ne c'ẽe ne hàna ncẽe ko tchàa koe hàna zi gúù zi tchõà úú cgoaa ne, tcáóa ne q'oo di zi gúù zi ka tamase. Gaa domka xae ko dàò ba x'áí tu u gatu gha sixae ka dqo̱m̀se ba, nxãasega tu gha xo̱ara mááse ka. 13 Ncẽè tc'ẽea xae kò koma nxana hãa ne i Nqarim domka gatà ii. Igaba ncẽè tc'ẽea xae kò koma tchàno ii ne i gatu domka gatà ii. 14 Krestem di ncàm̀kua ne ko tcéè tcuì xae e khama. Xae ncẽes gúù sa bóòa hãa: ncẽè cúím khóèm Krestem kò wèé ne khóè ne x'óóa máána hãa ne, ne nxãaska wèéa ne x'óóa hãa sa. 15 Me Kreste ba wèéa ta domka x'óóa hãa, nxãasega ne gha ẽe kg'õèa hãa ne táá gane ka kg'õèa mááse ka, igaba ne gha kg'õèa máá Gaam ẽe kò x'óóa máá nea hãa, a x'óóan koe ghùièa hãa ba ka.
16 Gaa domka ta ncẽeska gatá cúí khóè ga nqõómkg'ai di tcgáían cgoa bóòa hãa tite. Nxãata ta xg'ao c'ẽe x'aè ka ma Kreste ba nqõómkg'ai di tcgáían cgoa bóòa hãa igaba, ta cuiskaga gaicara gatà hẽéa tite. 17 Gaa domkam dìím wèém ẽe Krestem koe hàna ba ka̱bam nqõóm di me e. Ncìí zi gúù zia nqáéa hãa, zi wèé zi gúù zi ncẽeska ka̱ba zi i. 18 I wèéan ncẽe Nqarim koe guua, Gaam ncẽe ko Krestem koe guu a Gam koe xg'ae-xg'ae ta a, ta tòóku ba, a ba a tsééan máà xaea hãa, c'ẽe ne xae gha Gam cgoa xg'ae-xg'ae ne tòóku ka. 19 Ncẽe xae ko méé a ko máá: Nqari ba kò nqõóm di ne khóè ne Krestem koe xg'ae-xg'ae ne Gam cgoa tòóku, a kò táá gane di chìbian nxárá tcãà, a ba a kò tchõàn ncẽe tòókuan di máà xaea hãa. 20 Gaa domka xae ko Krestem téé-q'oo koe kg'ui, Me ko Nqari ba sixae di kg'uian koe guu a dtcàrà tu u; Krestem téé-q'oo koe xae ko dtcàrà tu u a ko máá: Nqarim cgoa méé tu xg'ae-xg'aese naka tòóku, témé. 21 Kreste ba kò cúí chìbi ga kúrú tama, igabagam kò Nqari ba gatá domka kúrú Me, Me chìbian úú, nxãasega ta gha gatá Gam koe guu a Nqarim di tchànoan úú ka.