4
Pauloa xu Nqarim di qguùan úúa, góḿan di gàban koe
Nqarim di thõò-xama-máákuan koe xae guu a ncẽes tséés Gam di sa úúa hãa, domka xae xhõen-tcáó tama, igaba xae ko chóm̀sea hãa zi gúù zi saucgaekaguko zi kgoarasea hãase xguì. Kàakuan xae tséékagu tama, a xae a Nqarim dim kg'ui ba kàmakagu tama, igaba xae ko tseeguan tchànose x'áí, nxãasega ne gha wèé ne khóè ne tcáóa ne koe q'ãa a tcom xae e ka, Nqarim cookg'ai koe xae káà chìbi xae e sa. Igaba ncẽè xgaa-xgaa xae ko qãè tchõàn kò qanega c'ẽe ne koe chóm̀sea hãa ne i gane ẽe aagusea hãa ne koe chóm̀sea hãa. Ncẽem nqõóm dim nqárì ba gane ẽe dtcòm̀ tama ne di tc'ẽean ntcùú-ntcuua hãa, nxãasega ne gha Krestem di x'áàko qãè tchõàn di x'áàn táá bóò ka, Krestem ncẽe Nqarim dis ii sa úúa* ba. Sixae ka xae xgaa-xgaa tama khama, igaba xae ko Jeso Kreste ba X'aiga Me es ka xgaa-xgaa, xae sixae Jesom domka gatu di xae qãà xae e. Nqarim ncẽe xg'ao máá: “X'áà ba méém ntcùúan q'oo koe x'áà,” témé ba kò Gam dim x'áà ba kúrú me tcáóa xae q'oo koe x'áà, a ko Krestem di kg'áían koe guu a Nqarim di x'áàn q'ãakagu xae e khama.
Igaba xae ncẽe qguùan úúa hãa góḿan di gàban koe. Ncẽes gúù sa ko x'áí, kaisase kaia hãa qaria ne Nqarim koe guua hãa sa, sixae ka tamase. Qarika xae ko wèé za tca̱oè, igaba xae tòm̀-tommè tama; a ko nqùu-nquuè, igaba xae bóòa xguìse tama; xgàraè xae kò, igaba xae aaguè tama; xg'áḿa xae kò qáúè, igaba xae cg'õoa xgãáè tama. 10 Wèé x'aèan ncẽe kaga xae tc'áróa xae koe Jesom di x'ooan dcẽéa hãa a ko caate cgoa, nxãasega i gha thẽé Jesom di kg'õèan cgáé-q'ooa xae koe x'áíse ka. 11 Sixae ncẽe kg'õèa hãa xaea wèé x'aèan ncẽe kaga Jesom domka x'ooan tshàu q'oo koe hàna, nxãasega i gha Jesom di kg'õèan sixae dim cgáé-q'oom kaàkom koe x'áíse ka. 12 Gaa domkas ko x'oo sa sixae koe tsééa sa kúrú, igabas ko kg'õè sa gatu koe tsééa sa kúrú.
13 Góáèa i hãa a ko máá: “Dtcòm̀a ra hãa, a gaa domka kg'uia hãa,” témé. Gaam tc'ẽem ẽem dtcòm̀s dim cúí ba úúa hãase xae ko gataga thẽé dtcòm̀, a ko gaa domka kg'ui, 14 a xae a q'ana hãa Gaam ẽe kò X'aigam Jeso ba x'ooan koe ghùia hãa ba gha thẽé Jesom cgoa ghùi xae e sa, a gha gatu cgoa Gam cookg'ai koe óá xae e. 15 I kò ncẽe xgàrasean wèé ga gatu domka kúrúse, nxãasega i gha ẽe i kòo Nqarim di cgóm̀kuan tchoanàse a káí ne khóè ne koe hàà ne, a ne kaisase Nqari ba qãè-tcaoa máá, nxãasegam gha dqo̱m̀mè ka.
Gatá dis x'ãè-q'oos nqarikg'ai di sa
16 Ncẽes gúùs domka ta xhõen-tcáó tama. Eẽta i ga ko ma tchàa za ka di tc'áróa ta xgãáse igaba i ko tcáóa ta wèém q'uum ka ka̱ba-ka̱baè. 17 Subu xgàrasean xòm̀ x'aè dia ko kaisa a chõò tama x'áàn óága máá ta a khama, x'áàn ncẽe ko wèés xgàrase sa kaisase nqáé e. 18 Eẽ hòò a bóòè tama zi gúù zi koe ta ko tcgáía ta qãea tòó, a ta a ẽe hòò a bóòè tama zi koe qãea tòó o tama khama. Eẽ ko hòò a bóòè zi ko xòm̀ x'aè-coan cúí ga hãa, igaba zi ko ẽe hòò a bóòè tama zi chõò tamase hãa khama.
* 4:4 Nqarim dis ii sa úúa - Gerika sa ko máá: “Nqarim dis ii sa ii ba,” témé.