3
Pauloa xu ka̱bas qáé-xg'aes di xu tséé-kg'ao xu u
A gaicara xae ko tshoa-tshoa a koase? Kana xae ko, c'ẽe ne khóè ne khama ma, q'ãa-q'ãako zi tcgãya zi gatu di zi kana gatu koe guua hãa zi qaa? Gatua sixae di tu tcgãya tu q'ãa-q'ãako tu u, tcáóa xae koe góásea hãa tu, a wèém khóèm ka q'ãaèa hãa a ko nxáráè tu. Krestem koe guua hãa tu tcgãya tu u sa tu ko x'áí, sixae ka góáèa hãa tu, góá hìim ka tamase igaba kg'õèa hãam Nqarim dim Tc'ẽem ka góáèa hãa tu, nxõ̱án di tafolean koe tamase igaba khóèan tcáó di tafolean koe.
Krestem koe xae guu a Nqarim cookg'ai koe gaas gúù sa qarika dtcòm̀a hãa. Sixae di qarian koe i guua hãa* ta xae méé tama, igaba i sixae di qarian Nqarim koe guua hãa, ncẽe ko kúrú xae e xae ka̱bas qáé-xg'aes di xae tséé-kg'ao xae ii ba. Ncẽes qáé-xg'ae sa góá tòóèa hãa x'áèan dis qáé-xg'aes tama si i, igabas Tc'ẽem di si i. Góá tòóèa hãa x'áèa ne ko cg'õo, igabam ko Tc'ẽe ba kg'õèkagu khama.
X'áèa ne kò nxõ̱án koe góáèa hãa, i kò ẽe i ko tcg'òó a ko máàkuè ka Nqarim di x'áàn x'áíse. I kò gataga Moshem di kg'áían kaisase x'áà. Xòm̀ x'aèa ne i kòo x'áà igaba i kò Iseraele di ne khóè ne kúrú ne táá bóò me. Khama ncẽè x'oo sa ko óága x'áèan kòo ẽeta ma ma x'áà, ne sa nxãaska Tc'ẽem ko Gam di tsééan koe guu a óágas x'áà sa ntama noose kaia hãa! Xgàraku sa ko óám dàò ba kò x'áàn úúa hãa, ka ba ko nxãaska ẽe ko tchànoan óám dàò ba nta noose kaisase x'áà! 10  Ka̱bas qáé-xg'aes di x'áà nea ncìís qáé-xg'aes di x'áàn koe gúù cgáé tama, ka̱bas qáé-xg'aes di x'áà ne ko ncìís qáé-xg'aes di x'áàn kaisase nqáé khama. 11 Ncẽè ẽe xòm̀ x'aèan hãas qáé-xg'aes kò x'áàn úúa hãa, ne ia gha nxãaska ẽe chõò tamase hãas qáé-xg'aes koe nta noose kaia x'áàn hãa!
12 Ncẽes nqòò sa xae úúa hãa domka xae ko kaisase kgoarasea hãase kg'ui, 13 a xae a Moshem khama ii tama, ncẽe ko kg'áía ba qgáím cgoa qàbi ba, nxãasega ne gha Iseraele ne kg'áía ba koem ko ma x'áà ba xgãáse sa táá bóò ka. 14 Igaba i kò gane di tc'ẽean tcẽekg'ammèa; ncẽe cáḿ ka igabas kòo ncìís qáé-xg'ae sa nxáráè nem gaam qgáí ba qanega hãa, a xgòre-kg'aiè tama, Krestem koe cúígam ko guu a séèa tcg'òóè khama. 15 Ncẽe cáḿ ka igaba ẽes kòo Moshem dis Tcgãya sa nxáráè nem qgáí ba tcáóa ne qàbia hãa. 16 Igaba ẽem kòo khóè ba X'aigam koe ka̱bise nem ko qgáí ba tcg'òóè. 17 Me X'aiga ba Tc'ẽe Me e, i ẽem X'aigam dim Tc'ẽe ba hàna koe kgoarasean hãa. 18 Igaba ta ko wèéa ta ga xgòre-kg'aièas kg'áís cgoa Nqarim di x'áàn x'áí. Eẽm ko ma X'aigam ncẽe Tc'ẽe ii ba gatá koe ma tséé khama ta ko ma ka̱bise a Gam khama ii, a ko c'ẽes x'áàs koe guu a c'ẽes koe síí.
* 3:5 Sixae di qarian koe i guua hãa - Gerika sa ko máá: “C'ẽe gúù ga xae úú tama ncẽe gha kúrú xae e xae máá, ncẽes tséé sa xae gha kgoana a kúrú,” témé e.