2
1-2 Ncẽè síí cgae tu ur kòo a ko thõò-xám̀kagu tu u, ne ia gha dìín qãè-tcaokagu te, gatu ẽer thõò-xám̀kagua tu oose? Gaa domkar kò bìrísea hãa, gaicarar cuiskaga thõòs dàra sa gatu koe dàra hãa tite sa. Gaa domkar kò ẽes tcgãya sa góá máá tua: nxãasegar gha táá gatu ka síí thõò-xám̀kaguè ka, gatu ẽe ga kò qãè-tcaokagu tea tu. Gatu wèéa tu koer tcoman úúa hãa khama, ncẽè qãè-tcaoa ra kò hãa ne tu qãè-tcaoa hãa sa. Eẽr kòo ẽes tcgãya sa góá, kar kòo kaisase thõòan xám̀ a kòo qão tcáó khama. Káí tcgáí-tshàran cgoar góá sia, a ra a kò thõò-xám̀kagua tu tc'ẽe tama, igaba tu gha nxãasega q'ãa, kaisa ncàm̀a ner gatu koe úúa hãa sa ka.
Paulo ba ko Korinta ne ntcàm, chìbi-kg'ao ba ne gha qgóóa máá sa
Ncẽe thõòan kúrúa hãam khóè ba tíía kaisase thõò-xám̀kagu te tama, igabam ko gatu wèé tu c'ẽem dàòm ka thõò-xám̀kagu (qóḿkaguar gha máá tu u sar tc'ẽe tama). Káí-kg'aise tu ẽeta iim khóè ba xgàra hãa khama i nxãakamaga tc'ãò mea. Ke méé tu ncẽeska ka̱bise naka qgóóa máá me naka tua qgài-qgai tcáó me; tama kò ii nem gha kaisa thõòan ka tààè. Khamar ko dtcàrà tu u, ncàm̀ mea tu hãa sa tu gha nxàea tseegukagu sa. Ncẽes gúùs domkar kò gaas tcgãya sa góá máá tu u, nxãasegar gha qãèse bóòa q'ãa wèés gúùs koe tu komsanan úúa hãa sa ka. 10 C'ẽem khóèm ẽe tu ko qgóóa máá bar ko tíí igaba qgóóa máá. Ncẽè gaas kar gha qgóóa máá mes gúùs c'ẽes kò hàna ner ko Krestem cookg'ai koe gatu domka gatà hẽé. 11 Nxãasegam gha satana ba táá tàà ta a ka. Gam di kàan ta q'ana hãa khama.
12 Eẽr ko Teroa koe síí Krestem di qãè tchõàn xgaa-xgaa kar ko bóò Me X'aiga ba nquu-kg'áḿ ba xgobekg'ama máá tea; 13 igaba i kò tc'ẽea te táá x'aèan hòò a sãa, tíí qõem Tito bar kò gaa koe táá sao-xg'ae khama. Ra kò nxãaska x'áè ne a Maketonia koe qõò.
Krestem koe xu Pauloa xu ka̱re xu xg'ãò xu khama ii
14 Igabar ko Nqari ba qãè-tcaoa máá, ncẽe ko Krestem koe wèé x'aè ka tc'ãà-cookg'ai xae e, a ko wèé zi qgáì zi koe Gam dis tàà sa x'áía te ba, a ba a ko sixae koe guu a wèé xu qgáì xu koe Krestem ka q'ãan tsa̱i-tsa̱i, ka̱rem xg'ãòm iise. 15 Ka̱re xae xg'ãò xae, Krestem ka tcg'òó a Nqari ba máàèa hãa xae e khama, ncẽe ko tsa̱i-tsa̱ise xae, ẽe ko kgoaraè ne xg'aeku koe hẽé naka gane ẽe aagusea hãa ne xg'aeku koe hẽéthẽé e. 16 Eẽ ko aaguse ne koe xae x'oos di xae xg'ãò xae e, igaba xae ẽe ko kgoaraè ne koe kg'õès di xae xg'ãò xae e, ka ia gha dìín ncẽe zi gúù zi ka kg'anoèa hãa? 17 C'ẽe ne ncẽe káí ne khama xae ii tama khama, ncẽe ko Nqarim dim kg'ui ba xgaa-xgaa ne, nxãasega ne gha qguù ka, igaba xae ko Nqarim ka tsééèa xae khóè xae iise q'anos tcáós cgoa hẽé, naka Nqarim cookg'ai koe hẽé naka Krestem di qarian cgoa hẽéthẽé kg'ui.