EFESO NE
Paulom dis tcgãya sa
Efeso ne koe
Téé-cookg'ai sa
Paulom dis tcgãyas Efeso di ne khóè nem góá máána hãa sa tc'ãà dis ka ko Nqarim dis tc'ẽes ka kg'ui. Nqari ba kò tc'ẽe, wèés gúùs ẽe nqarikg'ai di sa hẽé naka nqõómkg'ai di sa hẽéthẽé gha Krestem koe xg'ae a cúís gúù sa kúrú sa (1:10). Gatagas ko thẽé Nqarim di ne khóè ne dtcàrà, Gam ko ma tc'ẽe khama ne gha ma xg'ae a Jeso Krestem cgoa cúís gúù sa ii sa.
Tc'ãà di xòèan tcgãyas di koem ko Paulo ba cúí iis ka nxàe, Nqarim Abom kò ma Gam di ne khóè ne ma nxárá tcg'òó sa hẽé, naka ne kò ma Jeso Krestem koe ma chìbia ne qgóóa mááè a kgoaraès ka hẽé, naka Nqarim dis nqòòkagukus ko ma Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka ma máàkuès ka hẽéthẽé e.
Cám̀ dim xòèm koem ko nxárá-kg'ao ne bìrí, tseeguse méé ne Krestem dis kg'õè sa nqõómkg'ai koe kg'õè sa.
Tãáka zi dàò-kg'áḿ zia ko tséékaguè, a ko x'áí, Nqarim di ne khóè ne ko ma Krestem cgoa xg'ae a cúís gúù sa ii sa: kereke sa tc'áróm khama ii, me Kreste ba Tcúú Me e; a sa a nquum khama ii, Me Kreste ba hukuan dim Nxõ̱á Me e; a sa a séèès kos khóès khama ii, me Kreste ba khóès dim Khóè Me e.
Paulo ba kò káíse Nqarim di cgóm̀kuan Jeso Krestem koe hàna ka kg'ui. Wèé zi gúù zia ko Krestem di x'áàn koe guu a bóòè: Gam di ncàm̀kuan hẽé, naka dàòa-máákuan hẽé, naka chìbian di qgóóa-máákuan hẽé, naka cgóm̀kuan hẽé, naka q'ano-q'anokuan hẽéthẽé e.
Qaa-qaasa kg'uia ne:
- kereke sa Krestem dim tc'áró me e, Me Kreste ba Tcúú Me e
- Krestem di zi qguù zi
- (tc'áróm di) kai-q'ooa ne
- Nqarim dis tc'ẽe sa
- tòókua ne
- cúís gúù sa ii
Tcgãyas q'oo koe hàna zi:
- Kreste ba hẽé naka kereke sa hẽéthẽé e (1–3)
- Ka̱bas kg'õè sa Krestem koe (4–6)
Kreste ba hẽé naka kereke sa hẽéthẽé e (1–3)
1
Tsgám̀kaguku zi
Paulo ra a, Jeso Krestem dir x'áè úú-kg'ao* ra, Nqarim ma tc'ẽea khama.
Efeso koe hãa ne tcom-tcomsa, a Jeso Krestem koe dtcòm̀a hãa ner ko ncẽes tcgãya sa góá máá, a ko máá:
Nqarim gatá ka Xõò ba hẽé naka X'aigam Jeso Kreste ba hẽéthẽé tsara koe guua hãa cgóm̀kuan hẽé naka tòókuan hẽéthẽé méé i gatu cgoa hãa, témé.
Krestem koe guua ts'ee-ts'eekg'aikua ne
Dqo̱m̀mè méém Nqarim gatá dim X'aigam Jeso Krestem ka Xõò ba, ncẽe kò Krestem koe guu a nqarikg'ai koe hàna zi qgáì zi di ts'ee-ts'eekg'aikuan Tc'ẽem di wèé cgoa ts'ee-ts'eekg'ai taa ba. Nqõóm kúrúè tamas cookg'ai koem kò Gam koe guu a nxárá tcg'òóa mááse ta a khama, tcom-tcomsa ta gha, a tcgáí q'ooa ba koe káà chìbi ii ka. Ncàm̀kuan cgoam kò bóòa tcg'òó a nxàea hãa, Jeso Krestem koe ta gha guu a Gaam di ta cóá ta ii sa, ẽem kò ma tc'ẽea hãa a ma ncàm̀a hãa khama, nxãasega ta gha x'áàko cgóm̀kuan Gam di dqo̱m̀ ka, ncẽem Gam dim Cóám ncàm̀am hãam koe kgoarasea hãase máà taa a. Krestem koe ta chìbian di qgóóa-máákuan dis kgoarase sa úúa. Gam di cgóm̀kuan dis qguùs koem guu a Gam di c'áòan cgoa x'ámá tcg'òó ta a hãa khama. Cgóm̀kuan ncẽem tchààse máà taa hãa a, wèé tc'ẽean Gam di cgoa hẽé naka bóòa q'ãan cgoa hẽéthẽé e. Nqari ba kò Gam di zi tc'ẽe zi chóm̀sea hãa zi q'ãa-q'ãa ta a, ẽem kò ma Krestem koe guu a ncàm̀a hãa khama ma: 10 Eẽm Nqari ba nxárá tcg'òóa hãam x'aèm kam gha wèé zi gúù zi Krestem koe xg'ae-xg'ae a cúís gúù sa kúrú ka, wèés gúùs ẽe nqarikg'ai di sa hẽé naka nqõómkg'ai di sa hẽéthẽé e. 11 Nqari ba nxárá tcg'òó taa, Krestem koe ta gha Gaam di ta ii ka, ẽem kò ma bìrísea hãa khama, wèé zi gúù zim kò Gaam ko ma tc'ẽe khama hẽé naka Me ko ma bóòa tcg'òó zi khama hẽéthẽé ma kúrú khama, 12 nxãasega ta gha Gaam di x'áàn dqo̱m̀ ka, gatá ncẽe kò nqòòkaguèa hãam Krestem koe tc'ãà a nqòòan úúa hãa ta.
13 Gatu igaba tu Krestem koe hãa, ẽe tu kò tseeguan dim kg'uim, ncẽe qãè tchõàn gatu di kgoarakuan di ba ko kóḿ ka. Gam koe dtcòm̀an ka tu kò Gaam di tu ii dis x'áí sa tòó cgaeè, nqòòkaguèa hãam Tc'ẽem Tcom-tcomsa ba. 14 Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba x'áí Me e, nqòòkaguèa hãa gúùan gha tseeguan kaga hàà sa. Gaam x'aèm kaga ta gha kgoarakuan cg'oèase hòò, nxãasega ta gha Gam di x'áàn dqo̱m̀ ka.
Paulo ba ko Efeso ne còrèa máá
15 Ra ko ncẽes gúùs domka còrèa máá tu u. X'aigam Jesom koe dtcòm̀an gatu di kar kóḿa hãa, naka wèé khóèan tcom-tcomsa koe tu úúa hãa ncàm̀kuan ka hẽéthẽé e. 16 Gaa domkar gatu domka Nqari ba qãè-tcaoa máán chõòkagu tama, a ko tiri còrèan koe tc'ẽe-tc'ẽese tu u. 17 Nqarim gatá dim X'aigam Jeso Krestem di ba, x'áàn ka Xõò bar ko dtcàrà, bóòa q'ãan dim Tc'ẽe bam gha máà tu u sa, Me nxãasega Nqarim di zi gúù zi xgòre-kg'aia máá tu u, tu qãèse q'ãa Me ka. 18  Còrèr ko, tcáóa tu gha x'áàkaguè, tu nxãasega q'ãa, dùútsa nqòòs koem tcii tua hãa sa hẽé, naka Gam dis qguùs x'áàko sa nta noose kaia hãa sa hẽéthẽé e, ncẽe tcom-tcomsa ne khóè ne Gam di nem nqòòkagua hãa sa. 19  Gatagar ko còrè, q'ãa tu gha nta noose i Gam di qarian gatá ncẽe ko dtcòm̀ ta koe kaia, a nxáráè tite sa. Gam di qarian ncẽe ko kaia qarian cgoa tséé e, 20 qarian ẽem kò Krestem koe tséékagua hãa a, ẽem kò x'ooan koe ghùi Me, a nqarikg'ai koe kg'áòm x'õàm Gam dim xòè koe ntcòo Me ka. 21  Nqari ba gaa koe wèé ne khóè ne ntcõó-q'ooga ne hẽé, naka x'aigan hẽé, naka tc'ãà-cookg'aian hẽé naka wèé qarian hẽé, naka wèé zi cg'õè zi hẽéthẽé tc'amkg'ai koe ntcòo Mea, ncẽem nqõóm koe cúí tamase, igaba ncẽe ko hààm nqõóm koe ga hẽéthẽé e. 22 Nqari ba wèé zi gúù zi Krestem di nqàrèan ka nqãaka tòóa, a kerekes dim tc'ãà-cookg'ai ba kúrú Mea, Me wèé zi gúù zi tc'ãà-cookg'aia hãa. Ncẽem dàòm kam kerekes dim Tcúú Me e, 23 ncẽe Gam di tc'áró ii sa. Si Gam cgoa cg'oè-cg'oeèa hãa, Gaam ncẽe ko wèé ne khóè ne wèé gúùan cgoa cg'oè-cg'oe ba.
* 1:1 x'áè úú-kg'ao - Gerika sa ko “apostolo” témé.