2
Chìbian koe ta kò hãa a x'óóa hãa, igabagam kò Nqari ba Krestem koe kg'õèkagu ta a
1-2 C'ẽe x'aè ka tu kò x'óóa hãa, gatu di cg'ãè cauan hẽé naka chìbian hẽéthẽé koe tu kò hãa ka, a tu a kòo cg'ãèm dàòm koe kg'õè, ncẽem nqõóm di ne khóè ne khama ma, a kò tc'ãá-q'oo dim tc'ãà-cookg'aim di qarian dòm̀ q'oo koe hãa, tc'ẽem ncẽe ko ncẽeska khóè ne ẽe Nqari ba kóḿ tama ne koe tséé ba. Gataga ta kò wèéa ta ga gane khama ii, a kòo gatá di cgàan ko tc'ẽe sa xùri, a kòo cgàa ba hẽé naka tc'ẽean hẽéthẽé ko tc'ẽe zi gúù zi kúrú, a kò gatà iim dàòm ka ncìísega kg'õèa ta q'oo koe Nqarim ka xgóà-cgaekuan tééa máána hãa ta khóè ta a, c'ẽe ne khóè ne khamaga ma.
4-5 Igabagam kò Nqari ba Gam dis ncàm̀kus kaias cgoa ncàm̀ ta a, a kò cg'ãè cau ta ii a x'óóa hãa koe Krestem cgoa xg'ae a kg'õèkagu ta a. A kò ncẽes gúù sa thõo-xama-máákuan kam cg'oè cgaeèa hãa domka kúrú. Cgóm̀kuan domka tu kgoaraèa! A ba a kò Gam cgoa xg'ae a x'ooan koe ghùi ta a, a kúrú ta a, ta kò Gam cgoa xg'ae a nqarikg'ai di zi qgáì zi koe ntcõó, Jeso Krestem koe. Nxãasegam gha hààko zi x'aè zi ka Gam di cgóm̀kuan dis qguùs nxárá chõòè tite sa x'áí ka, ncẽem kò Jeso Krestem koe guu a Gam di qãèan koe máà ta a sa. Dtcòm̀an koe tu guu a cgóm̀kuan domka kgoaraèa khama, si ncẽe sa gatu koe guu tama, a Nqarim dis aba si i, a gatu di tséé-q'ooan koe guu tama, nxãasega i gha táá cúí khóè ga dqo̱m̀se ka. 10 Nqarim tshàu ka ta kúrúèa khama, a Jeso Krestem koe kúrúèa, qãè tsééan ta gha kúrú ka, ncẽem kò Nqari ba nxãakamaga kg'ónòa tòóa a, gaan q'oo koe ta gha qõò ka.
Krestem koe cúís gúù sa kúrúa ne
11 Gatu ncẽe tãá zi qhàò zi di iise ábàèa* tu cgoar ko kg'ui. Juta ne kò q'ãe nqãa-qgai khòoè, ncẽe khóèm ko tshàua ba cgoa cgáé-q'ooa ba koe kúrús gúù sa, a ne a ko nxãaska ‘q'ãe nqãa-qgai khòoèa ne’ ta ma tciise, igabaga tu ko gatu ‘q'ãe nqãa-qgai khòoè tama ne’ ta ma tciiè. Ke méé tu tc'ẽe-tc'ẽese, 12 ẽe x'aè ka tu kò Kreste ba úú tama sa, a tu a kò Iseraele di ne khóè ne ka tãá nqõó di tu khóè tu u, a kò qáé-xg'aes nqòòkagukuan dis koe c'úùsea tu khóè tu u, a tu a kò nqòòan ga úú tama, a kò nqõómkg'ai koe Nqari úú tama. 13 Igaba tu ncẽeska gatu ẽe kò nqúù ii tu, Jeso Krestem koe, cúùse óáèa hãa, Krestem di c'áòan ka. 14  Kreste ba gatá dim tòóku Me e khama, ncẽe kúrú ta a ta cúí ii ba, cám̀ xg'ae sara a kò ii igaba, a ba a hòrekuan dim xhàrom q'aa-q'aa ta a kòo ba xg'aekua ta koe khõá hãa. Gam di cgàan koem kò 15  Juta ne di x'áèan hẽé, naka gaan di x'áè-kg'áḿan hẽé naka dqàè-kg'aman hẽéthẽé cg'õo, a cúím tc'áróm ka̱ba ba Gam koe kúrú, cám̀ tc'áróan téé-q'oo koe, tòóku sa kúrúan ka. 16 Xgàus koe x'óóan Gam di kam kò wèé sara qhàò sara cúím tc'áróm koe Nqarim cgoa tòókukagu, a kò gane di hòrekuan gaas xgàus cgoa ga cg'õo. 17 Me kò hàà tòókuan di qãè tchõàn xgaa-xgaa: gatu ẽe kò nqúù ii tu koe hẽé, naka gane ẽe cúù ne koe hẽéthẽé e. 18 Gam koe ta ko guu a wèéa ta ga cúím Tc'ẽem cgoa kgoarasease Abom koe síí khama.
19 Khama tu ncẽeska tãá za guua kana c'úùsea hãa tu khóè tu tama tu u, igaba tu ncẽeska ẽe tcom-tcomsa ne cgoa cúím nqõóm di tu khóè tu u, a tu a gataga Nqarim dim nquum di tu x'ãè-kg'ao tu u. 20 Gaam nquum dis tshoa-tshoase-q'oo sa x'áè úú-kg'ao xu hẽé naka porofiti xu hẽéthẽé ka kúrúèa hãa, Me Jeso Kreste ba nquum huku dim nxõ̱á Me e. 21 Gam koem ko wèém nquu ba qgóóa xg'ae a kaikaguè, a ba a gha nxãasega X'aigam koe tcom-tcomsam tempele ba ii. 22 Gam koe tu ko gatu igaba c'ẽe ne dtcòm̀-kg'ao ne cgoa tshàoa xg'aeè, nxãasega tu gha Tc'ẽem koe guu a Nqarim gha x'ãèm qgáì ba ii ka.
* 2:11 ábàèa - Gerika sa ko máá: “cgàam koe,” témé.