3
Paulo ba ko tãá zi qhàò zi koe Krestem ka xgaa-xgaa
Ncẽes gúùs domkar kò tíía Paulo ra, Jeso Krestem domka qáéèa hãa ra, gatu tãá zi qhàò zi di tu domka ra... ko máá: Nqarim máà tea hãas tséés cgóm̀kuan xgaa-xgaa dis ka tu gáé kóḿa hãa, ra gha gaa cgóm̀kuan gatu koe tséékagu. Nqari ba kò Gam dis tchõàs chóm̀sea hãa sa x'áí tea hãa, ra kò gaas ka kg'aia xòm̀se góá máá tua hãa. Eẽ tu kòo ncẽer tíí góá hãas gúù sa nxárá ne tu gha q'ãa, Krestem dis tchõàs chóm̀sea hãa sar q'ana hãa sa. Ncẽe nqáéa zi x'aè zi kas kò cúím khóèm ga ba q'ãa-q'ãaè tama, igabam ncẽeska Nqari ba Tcom-tcomsam Tc'ẽem koe guu a Gam di xu tcom-tcomsa xu x'áè úú-kg'ao xu hẽé, naka porofiti xu hẽéthẽé koe x'áí sia hãa. Si ncẽes tchõàs chóm̀sea hãa sa ncẽe si i: Jeso Krestem koe ne kò tãá zi qhàò zi di ne qãè tchõàn koe guu a Juta ne cgoa xg'ae a Nqarim di zi gúù zi di ne q'õò-kg'ao ne kúrúèa, a hàà gane cgoa xg'ae a cúím tc'áró ba kúrú, a ne a kò Nqarim nxàea hãas nqòòkaguku sa gane cgoa xg'aea máá.
Nqarim di qarian di tséé-kg'áḿan koem kò guu a Gam di cgóm̀kuan máà te, ncẽes tchõàs qãès dim tséé-kg'ao bar gha kúrú di i. Wèé ne ẽe tcom-tcomsa ne kar nqãaka hãas téé-q'oos di ra a, igabar ncẽe cgóm̀kuan máàèa hãa, tãá zi qhàò zi di ne koer gha Krestem di zi qguù zi ncẽe nxárá chõòè tite zi di qãè tchõàn xgaa-xgaa ka, a wèé ne khóè ne q'ãa-q'ãa, Nqarim ko ma Gam dis tchõàs chóm̀sea hãa sa ma qõòkagu sa. Nqarim ncẽe wèé zi gúù zi kúrúa hãa ba kò ncẽes gúù sa kúrú si kuri xu kuri xu táá q'ãase, 10 nxãasegam gha Nqari ba ncẽem kámám ka kerekes koe guu a bóòse tamam nqõóm* di xu tc'ãà-cookg'ai xu hẽé naka qarian hẽéthẽé koe, Gam di q'ãan di tc'ẽean kúrú i q'ãase ka - Gam di q'ãan di tc'ẽean ncẽe ko káí zi tãáka zi dàò zi ka x'áíse e. 11 Nqõóm kúrúè tamas cookg'ai koem kò ma tc'ẽea hãa khamam kò ma Nqari ba Jeso Krestem gatá dim X'aigam koe guu a ncẽes gúù sa kúrú. 12 Gam domka ta gha Gam koe dtcòm̀s koe guu a kgoarasease Nqarim hàna koe tcãà, tcoman úúa hãase. 13 Gaa domkar ko dtcàrà tu u, táá tu gha xgàrasean tiri ka xhõen-tcáó sa; gatu domkar ko kúrú u, qãè-tcao tu gha máá a ka.
Paulo ba ko gaia Efeso ne còrèa máá
14 Gaa domkar ko gatá ka Xõòm cookg'ai koe qúrùa te cgoa qám̀se, 15 ncẽe nqarikg'ai hẽé naka nqõómkg'ai hẽéthẽé di zi qhàò zi wèé zi cg'õèan máàna hãa ba. 16 Ncẽem ko ma x'áàkos qguù sa úúa khamar ko ma còrè Me, Gam dim Tc'ẽem koem gha guu a tcáóa tu q'oo koe qari-qari tu u sa. 17  Ra ko gataga còrè, Krestem gha dtcòm̀an koe guu a gatu di tcáóan koe x'ãè sa, nakas gha ncàm̀ku sa gatu dis to̱be sa hẽé naka tshoa-tshoase-q'oo sa hẽéthẽé ii sa. 18  Còrèr ko, qarian méé tu úú naka nxãasega wèé ne ẽe tcom-tcomsa ii ne cgoa Krestem di ncàm̀kuan di tc'ãò-tc'ãoan bóòa q'ãa sa: gaan di tchàà-q'ooan hẽé, qáò-q'ooan hẽé, naka qàm-q'ooan hẽéthẽé e, 19 nxãasega tu gha ncàm̀kuan ncẽe q'ãa sa nqáéa hãa q'ãa ka. Ncẽe zi gúù zi kar ko còrè, nxãasega tu gha wèé cg'oè-q'ooan Nqarim di cg'oèan di ka cg'oè-cg'oeè ka.
20 Qaria nem úúa, wèés ẽe ta ko dtcàrà kana tc'ẽe-tc'ẽese sam gha kaisase tc'amaka nqáéa hãase kúrú di i, ncẽe ko gatá koe tséé qarian koe guu a. 21 Kerekes koe hẽé naka Jeso Krestem koe hẽéthẽé méém dqo̱m̀mè, wèé zi qhàò zi khóè ne di zi ko ma xùriku khama, chõò tamase. Amen.
* 3:10 bóòse tamam nqõóm - Gerika sa ko máá: “nqarikg'ai di zi qgáì zi,” igabam ko ncẽem kg'ui ba Nqarim di x'ãè-q'oo ka kg'ui tama, domkam ko “bóòse tamam nqõó ba” ta ma ma góáè. Gataga thẽé 6:12 ba bóò. 3:13 qãè-tcaoa tu gha máá a - Gerika sa ko máá: “gatu di x'áà a,” témé.