Ka̱bas kg'õè sa Krestem koe (4–6)
4
Krestem dim tc'áróm koe cúís gúù sa kúrúa ne
Gaa domkar ko tíí, ẽe X'aigam domka qáéèa ra dtcàrà tu u, qãèse tu gha kg'õè sa, ẽem Nqari ba tcii tua hãas kg'õè sa kg'anoa hãas kg'õè sa. Wèé x'aè ka méé tu cg'áré-cg'arese, naka tua qãè tu khóè tu ii, qáò tcáó tu, ncàm̀kuan cgoa qgóókua hãa tu, qáé-xg'aes tòókuan dis koe ko guu a wèé qaria tu cgoa Tc'ẽem koe cúí ii sa qgóóa qari tu. Cúím tc'áró ba hãa, me cúím Tc'ẽe ba hãa, ẽe tu kò ma gataga cúís nqòòs koe ma tciièa hãa khama, ẽem kò Nqari ba tcii tua hãa ka. Me cúím X'aiga ba hãa, si cúís dtcòm̀ sa hãa, si cúís tcguù-tcguuku sa hãa, cúím Nqari ba hãa, wèéa ta dim Xõò ba, wèé zi gúù zi ka tc'amaka hãa ba, wèé za ga hẽé, naka wèéan koe ga hẽéthẽé e.
Igabaga ta wèéa ta ga aba sa máàèa, eem Kreste ba Gam dis tc'ãò-tc'ãos koe guu a q'aa-q'aa máá taa hãa sa. Gaa domka i ko máá:
“Eẽm xg'ao ko tc'amaka qaò
kam xg'ao Gam di xu cg'õo-kg'ao xu qáé
a ba a kò khóè ne aban máà,”
téméè.
Ncẽe i ko máá: “Xg'aom tc'amaka qaò,” téméè ka sa ko dùú sa nxàeè? Kg'aikam kò nqãaka hàna xu qgáì xu nqõóm di xu koe xõana hãa sa ko nxàeè. 10 Eẽ kò xõana hãa ba kò Gam ga Me e, ncẽe kò wèé nqarikg'aian ka tc'amaka qaòa hãa ba, nxãasegam gha wèé gúùan cg'oè-cg'oe ka. 11 Aba zi ẽem kò tcg'òóa hãa zia kò c'ẽe xu gha x'áè úú-kg'ao xu ii, xu c'ẽe xu porofiti xu ii, xu c'ẽe xu qãè tchõàn di xu tsa̱i-tsa̱i-kg'ao xu ii, xu c'ẽe xu xg'ae zi di xu kòre-kg'ao xu hẽé naka xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽéthẽé ii di zi ii. 12 A kò ncẽem dàòm ka tcom-tcomsa ne khóè ne kúrú ne Nqari ba hẽé naka c'ẽe ne hẽéthẽé tsééa máán kg'ónòsea máána hãa, nxãasegam gha Krestem dim tc'áró ba kaikaguè ka, 13 ta nxãakg'aiga síí wèéa ta ga dtcòm̀s koe cúís gúù sa kúrú, a kaia ta khóè ta ii, Nqarim dim Cóá ba q'ana hãa ta, nxãasega ta gha cg'oèa hãas tc'ãò-tc'ãos Krestem dis téé-q'oos dis koe síí ka. 14 Nxãasega ta gha táá cg'áré cóán khama ii, a tshàan di qhonèan ka wèé za xàbùèa te ka, naka táá wèés xgaa-xgaas di tc'ãán ka wèé za dqòm̀mèa te guu. Khóèan di zi kàa-kg'áḿ zi hẽé naka ho̱àkaguko zi dàò zi hẽéthẽé cgoa ne ko tsa̱ákagu tu u, a ko qãèm dàòm koe tcg'òó tu u. 15 Hààn ta táá gatà ii guu, gabà méé ta ncàm̀kuan cgoa tseeguan nxàe, naka ta nxãasega kai naka wèé zi gúù zi koe Gam khama ii, Krestem ncẽe Tcúú ii ba. 16 Gam koe i ko guu a wèé tc'áróan kai, i ko wèé xòèan cgáé-q'oom di qõòa xg'ae a q'amku-q'oo zi koe qarika qgóóku. Eẽm ko wèém xòèm cgáé-q'oom di ba ma gam dis tséé sa cúía kúrú khamam ko ma cgáé-q'oo ba kai, a ko ncàm̀kuan koe tshàoa ghùise.
Ka̱bas kg'õè sa Krestem koe
17 Gaa domkar ko wèé tcáóa te cgoa ncẽe gúùan X'aigam cookg'ai koe bìrí tu u a ko máá: Táá méé tu tãá zi qhàò zi di ne khóè ne dis kg'õè sa kg'õè guu, ncẽe cg'ãa-cg'anasea tc'ẽean úúa ne. 18 Gane di komsana taman hẽé naka gane di tc'irì-tc'irisean hẽéthẽé domka ne ntcùú-ntcuu tcáóèa, a ne a Nqarim dis kg'õès cgoa qõòa mááku tama. 19 Sau-cgaean di tc'ẽe ne úú tama, a ne a qgóóse tamas koe máàsea hãa, wèé gúùan cg'ãè ne gha nxãasega kúrú ka, a ko wèé x'aè ka ncẽe gúùan qaara mááse.
20 Igaba tu kò gatu ncẽeta iim dàòm ka táá Kreste ba xgaa-xgaase. 21 Tseeguan kaga tu Gam ka kóḿaa hãa, a Gam ka xgaa-xgaaèa hãa, tseegua ne Jesom koe hãa khama. 22 Ncìí cauan gatu dis kg'õès kg'aiakas di méé tu aagu, ncóó-kg'áḿ zi ncẽe ko ho̱àkagu tu u zi ka ko cg'ãè-cg'ãeè e. 23 Naka i gatu di tc'ẽean hẽé naka tcáóan hẽéthẽé ka̱ba-ka̱baè, 24 naka tu ka̱base hã̱a, Nqarim dis iis khama ma, tseeguan di tchànoan koe hẽé naka q'anoan koe hẽéthẽé e.
25 Gaa domka méé tu nxãaska gatu di tshúù-ntcõan aagu nakam wèém khóè ba gam ka c'ẽem cgoa tseeguan kg'ui, wèéa ta ga cúím tc'áróm di ta a ke. 26 Xgóà tsi kò hãa ne táá tsari xgóàn hẽé naka i chìbian koe tcãà tsi guu. Táá wèém cáḿ ba xgóà hãa naka i síí dqòa guu. 27 Táá dxãwa ba kòm̀ máà guu. 28 Eẽ ko ts'ãàm khóè ba méém táá gaicara ts'ãà guu, igabaga méém tséé naka baa qãè gúùan tshàua ba cgoa kúrúa mááse, naka baa gha nxãasega ẽe gha ko hùian qaa ne c'ẽe gúùan máà.
29 Táá cg'ãè kg'uian hẽé naka i kg'áḿa tu koe tcg'oa guu, igaba méé i qãè kg'uian cúí ii, ncẽe ko tshàoa ghùi tu u, a ko c'ẽe ne qaaseko gúùan máà a, nxãasegas gha ẽe tu ko kg'ui sa ẽe ko kóḿ si ne qãèan kúrúa máá ka. 30 Táá méé tu Tcom-tcomsam Tc'ẽem Nqarim di ba thõò-xám̀kagu guu, ncẽe tu kò q'õòkuan dis x'áí sa Gam ka tòó cgaeè ba, nxãakg'aigam gha síí kgoarakuan dim cáḿ ba hàà di sa. 31 Cg'ãè tcáóan hẽé naka qão-qão-tcáókuan hẽé naka xgóà-cgaekuan hẽé naka q'au-kg'aikuan hẽé naka cóèkuan hẽéthẽé méé i gatu koe kaà, naka hòrekuan di zi tc'ẽe zi cg'ãè zi hẽéthẽé e. 32 Igaba méé tu gatu ka c'ẽean koe qãè tu ii, naka tua gatu ka c'ẽe ne tcáóa tu xgobekg'ama máá, naka qgóóa máá tsáá ka c'ẽe ba chìbia ba, ẽem ma Nqari ba ma Krestem koe chìbia tu ma qgóóa máá tua hãa khama.