5
X'áàm koe kg'õèa ne
Ke méé tu Nqarim di tu serè-kg'ao tu ii, ncàm̀-ncamsa tu cóá tu iise, naka tua ncàm̀kuan cgoa kg'õè, ncẽem ma Kreste ba ma ncàm̀ taa hãa khama ma, a ba a kg'õèan Gam di máàna hãa gatá domka, qãè hm̀m̀s dàòa-máákus iise, a ba a qhàea-mááku Me e, Nqarim koe.
Igaba méé i táá gatu xg'aeku koe cg'áràn kóḿse guu, kana c'ẽe cg'uri ga igaba, kana ncóókuan ga igaba, gatà iis kg'õè sa tcom-tcomsa ne kg'anoa hãa ke. Cg'ãè cauan ga igaba kana káà hùi kg'uian ga igaba, kana tshúù kg'uian ga igaba, ncẽe qaase tama a, igaba méé i qãè-tcaoa máákuan hãa. Ncẽean méé tu q'ãas gúù si i khama: dìím wèém ẽe ko cg'áràn kúrú ba, kana q'ano tama ba, kana ẽe ko c'ẽe ba ncóó ba (ncẽe kúrúa mááseèa nqárìan ko dqo̱m̀ ba) hẽéthẽéa cuiskaga nqòòkaguèa hãa gúùan hòò tite, x'aian Krestem di hẽé naka Nqarim di hẽéthẽé koe.
Táá hẽé naka i c'ẽe khóè ga qàe-qae tu u guu, káà hùi kg'uian cgoa, ncẽes gúùs domka i ko Nqarim di xgóàn ẽe komsana Me tama ne hàà cgae ke. Ke nxãaska gane cgoa táá xg'ae guu.
C'ẽe x'aè ka tu kò ntcùúan di tu u, igaba tu ncẽeska X'aigam koe x'áàn di tu u, ke méé tu x'áàn di tu cóá tu iise kg'õè. X'áàm di tc'õoa ne ko hòòè wèés ẽe qãès koe naka wèés ẽe tchànos koe hẽé naka ẽe tseegus koe hẽéthẽé e khama. 10 Kúrú naka bóò dùú sa ko Nqari ba qãè-tcaokagu sa. 11 Káà tc'õo tsééan, ntcùúan-q'oo di méé tu tchõà úú cgoa guu, igaba méé tu cg'ãè e sa x'áí. 12 Gúù zi ẽe ne ko chóm̀sease kúrú zi ka kg'uian igaba i sau-sauga a khama. 13 Igaba wèés gúùs ẽe ko x'áàn cgoa x'áà-x'aaè sa ko bóòse, 14 wèés gúùs ẽe ko bóòse sa x'áàn di tséé e khama. Gaa domkaga i ko máá:
“Kókò, tc'om-kg'ao tseè,
naka tẽe x'ooan koe,
nakam gha Kreste ba x'áà-x'aa tsi,”
téméè.
15 Ke méé tu qãèse bóò, nta tu ko ma kg'õè sa, táá káà tc'ẽe ne khóè ne khama ma kg'õè guu, igaba tc'ẽega khóè khama ma. 16 Qãèse wèém x'aè ba tséékagu, cáḿ zia cg'ãè zi i ke. 17 Gaa domka méé tu táá káà-tc'ẽekaguse guu, igaba kúrú naka X'aigam Nqarim dis tc'ẽe sa dùú si i sa q'ãa. 18 Táá gõéan ka nqàrekaguè guu, nxãaska tu q'ãa tama dùú sa tu ko kúrú sa ke, igaba méé tu Tcom-tcomsam Tc'ẽem ka cg'oè-cg'oeè, 19 naka pesalema zi ka gatu ka c'ẽea ne cgoa kg'ui, ciian cgoa hẽé naka Tcom-tcomsam Tc'ẽem di ciian cgoa hẽéthẽé e, naka tua nxáè naka tcáóa tu koe X'aigam Nqari ba ciian kúrúa máá. 20 Wèé x'aè ka, wèé zi gúù zi koe Nqarim Abo ba qãè-tcaoa máá, gatá dim X'aigam Jeso Krestem cg'õè koe.
Khóè zi hẽé naka khóè xu hẽéthẽé e
21 Krestem di q'áòan domka tsáá ka c'ẽe ba máàse.
22 Khóè saoè, gasao di xu khóè xu koe máàse, ncẽe sao ko X'aigam Nqarim ka hẽé khama. 23 Khóè ba khóès dim tcúú me e, ncẽem Kreste ba ma gataga Tcúú ba hẽé naka Kgoara-kg'ao ba hẽéthẽé ii khama, Gam dis kerekes ncẽe tc'áróa ba iis koe. 24 Ncẽes kereke sa ma Krestem koe máàsea hãa khamaga méé zi khóè zi gataga thẽé wèé gúùan koe gazi di xu khóè xu koe máàse.
25 Khóè xaoè, gaxao di zi khóè zi méé xao ncàm̀, ncẽem ma Kreste ba ma kereke sa ma ncàm̀a hãa khama, a Gam di kg'õèan gas domka máàna hãa, 26 nxãasegam gha kúrú si si tcom-tcomsa ii ka, a ba a kò tshàan cgoa xg'aà si, Gam dim kg'uim cgoa, 27 nxãasegam gha x'áàkos kereke sa úú ka, cg'uri úú tama sa, kana nqa̱ia hãa tama sa, kana c'ẽe gúù gatà ii igaba. Igaba méés tcom-tcomsa ii, naka cúí chìbi ga úú tama. 28 Gaam dàòm cúím ka méé xu khóè xu gaxu di zi khóè zi ncàm̀, gaxu di tc'áróan khamaga ma. Khóèm ncẽe gam dis khóè sa ncàm̀a hãa ba ncàm̀sea. 29 Gatá ka cúím ga ba qanega gam dim cgáé-q'oo ba hòrea hãa ta ga hãa, igabam ko tc'õókagu me, a ko gataga kòre me, ncẽem ko Kreste ba ma kerekes ka hẽé khama. 30 Wèéa ta ga Gam dim tc'áróm di ta xòè ta a khama. 31 Ncẽem dàòm kam gha khóè ba gam ka xõò ba hẽé naka xõò sa hẽéthẽé guu, a ba a gha gam dis khóès cgoa cúí ii, khara gha gakhara cám̀ khara cúím cgàa ba kúrú. 32 Ncẽes kàas chóm̀sea sa kaisa si i, igabar ko Kreste ba hẽé naka kereke sa hẽéthẽé ka kg'ui. 33 Gatà i ii igaba méém wèém khóè ba gam dis khóè sa ncàm̀, ẽem ma ncàm̀sea hãa khamaga ma, nakas wèés khóè sa gataga gas dim khóè ba tcom.