6
Cóán hẽé naka xõò ga ne hẽéthẽé e
Cóá tuè, X'aigam Nqarim koe gatu ka xõò ga ne komsana, ncẽe sa tchànos gúù si i ke. Saò ba hẽé naka saò sa hẽéthẽé khara tcom (ncẽea tc'ãà dim x'áè-kg'áḿ ga me e nqòòkagukus cgoa ncẽe ko máá:) “naka i gha nxãasega wèéan ga qãèse qõòa máá tsi naka tsi gha nqõómkg'ai koe qáòse kg'õè,” témé ba.
Cóán ka xõò ga xaoè, gaxao di cóán táá kúrú naka i xgóà guu, igaba kaikagu u dqàè e kose naka X'aigam Nqarim di x'áèan koe hẽéthẽé e.
Qãàn hẽé naka x'aigan hẽéthẽé e
Qãà tuè, gatu di x'aigan nqõómkg'ai di komsana, q'áòan hẽé naka cgùruan hẽéthẽé cgoa, cúí tcáóa tu cgoa, ẽe tu ga ko Krestem ka hẽé khamaga ma. Tcgáí cgoa tu kò bóòè ne cúí ka tamase, qãè-tcaokagu ne tu gha ka, igaba qãà tu Krestem di tu iise, Nqarim dis tc'ẽe sa ko tcáóa tu koe guu a kúrúse. T'õè tcáóan cgoa tsééa tu kúrú, ncẽe tu ga ko ma X'aigam Nqari ba ma kúrúa máá a khama, khóèm ka tamase. Q'ãa méé tu qãès gúùs ẽem ko c'ẽem khóè ba kúrús kam gha X'aigam Nqarim ka ka̱bi mááè sa, qãàm ga ii, kana qãà tama baa ga ii igaba.
Gaxao x'aiga xaoè, gane koe gataga hẽé, naka xgáèkuan tòóa dìbi, q'ana hãase X'aigam gane di, a gataga gatu di ba nqarikg'ai koe hàna sa, ncẽe tãákase khóèan qgóó tama ba.
Cg'ãè qarian cgoa x'ãàkua ne
10 Còo dis ka, X'aigam Nqarim koe méé tu qari ii naka Gam di qarian kaisa koe hẽéthẽé e. 11 Nqarim máà ta a zi qgáí zi xgáèa mááse di zi wèé zi méé tu hã̱a, naka tua gha nxãasega dxãwam di zi qàe-qaeku zi cg'ãè zi koe tééa mááse. 12 Cgàa ba hẽé naka c'áò ba hẽéthẽé cgoa ta x'ãàku tama, a ta a ko x'aiga xu hẽé, naka qarian hẽé, naka tc'ãà-cookg'ai xu ntcùúan dim nqõóm di xu hẽé, naka cg'ãè tc'ẽean di qarian bóòse tamam nqõóm* di hẽéthẽé cgoa x'ãàku khama. 13 Ke méé tu nxãaska Nqarim máà ta a qgáían xgáèa máásean di wèé ga séè naka hã̱a, naka tua gha nxãasega cg'ãèm cáḿ ka xgáèa mááse, naka tua gha wèé gúù ga kúrúa hãase tééa mááse.
14  Qarika méé tu téé nxãaska, naka tseeguan kháóa tu koe bànem khama ma qáé, naka tchànoan tcãà, dxùua tu ko xgáèa máá di gúùan khama ma. 15 Tcãà nqàrè nxàboa tu koe, x'áís iise, qãè tchõàn tòókuan di tu kg'ónòsea máána hãa di sa. 16 Ncẽe zi gúù zi wèé zi koe méé tu dtcòm̀an xgáèa mááse di gúùan iise séè, ncẽe gaan cgoa tu gha ka̱ruko kg'áóan ẽe cg'ãè iim di qgài-qgai i. 17 Naka cábás kgoarakuan di sa séè, xgáèa ko máá tu us cábás khama ma, naka ntcàum Tcom-tcomsam Tc'ẽem di ba hẽéthẽé e, ncẽe Nqarim dim kg'ui ba ii ba, 18 naka tu gataga wèé x'aè ka Tc'ẽem koe còrè, wèé còrèan koe hẽé naka dtcàràn koe hẽéthẽé e. Gaas gúùs ka méé tu wèé qari ka kòresea hãa naka wèé ne tcom-tcomsa ne khóè ne còrèa máá. 19 Còrèa máá te gataga, nakam gha nxãasega, ẽer kòo kgóà kg'áḿ a kg'ui ne, Nqari ba kg'uian máà te, nakar gha qãè tchõàn di chóm̀sean kgoarasea hãase kg'ui. 20 Gaa domkar gaan dir kg'uia máá-kg'ao ra a, a táùan cgoa qáéèa, nxãasegar gha q'áò tamase nxàe e ka, ncẽer ga ko ma kg'ui khama ma.
Còo di zi tsgám̀kaguku zi
21 Tigikom ncàm̀-ncamsam qõe ba, a X'aigam Nqarim koe tcom-tcomsam tséé-kg'ao ba gha tíí ka wèé gúùan bìrí tu u, nxãasega tu gha gatu igaba q'ãa, dùú sar ko kúrú sa ka. 22 Gatu koer tsééa úú mea ncẽes tséés domkaga, nxãasega tu gha q'ãa nta ta ii sa ka, me gha gataga tcáóa tu ghùi-ghui ka.
23 Dtcòm̀-kg'ao ne koe méé i tòókuan hãa, naka ncàm̀kuan hẽéthẽé e, dtcòm̀an cgoa, Nqarim Xõòm koe guua a, naka X'aigam Jeso Krestem koe hẽéthẽé e. 24 Cgóm̀kuan méé i wèé ne ẽe gatá dim X'aigam Jeso Kreste ba ncàm̀a hãa ne koe hãa, chõò tama ncàm̀kuan cgoa.
* 6:12 bóòse tamam nqõóm - 3:10 koe bóò.