Jeso ba ko khóè ne còokg'ai koe Gam di zi x'áí zi are-are sa zi kúrú, a ba a ko xgaa-xgaa (2–12)
2
Jeso ba ko séèkuan dis kõ̱ès koe tshàan ka̱bi i gõéan kúrú
Nqoana dim cáḿ kas kò séèkuan dis kõ̱è sa Kana dim x'áém koe kúrúse, ncẽe kò Galilea koe hàna ba. Si kò Jesom ka xõò sa gaa koe hàna. Me kò Jeso ba hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé gaas kõ̱ès séèkuan di sa tciia mááèa. Eẽ i ko gõéan tcào kas kò Jesom ka xõò sa bìrí Me a máá: “Gõéan ne úú tama,” témé.
Me Jeso ba bìrí si a máá: “Khóè seè, kháé méér dùú sa kúrú? Tirim x'aè ba qanega hàà ta ga hãa ka,” témé.
Si Jesom ka xõò sa tséé-kg'ao xu bìrí a máá: “Eẽm ko bìrí xao os gúùs wèé sa méé xao kúrú,” témé.
Gaa koe xu kò nxõ̱án cgoa kúrúèa xu káná xu 6 xu tshàan di xu téé-tẽe, a xu a kò gaa koe tòóèa hãa Juta ne dis cau si i kò ii khama, xg'aàse di tshàan tòóa mááse sa. Me kò wèém káná ba 100 litara khama noo tshàan úúa. Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Káná xu tshàan cgoa cg'oè-cg'oe,” témé. Xu cg'oè-cg'oe xu, xu cg'oè a síí kg'áḿa xu koe téé. Me bìrí xu a máá: “Ncẽeska xao xo̱be naka xaoa kõ̱ès dim tc'ãà-cookg'aim koe úú,” témé. Xu xo̱be e a xu a síí máà me e. Eẽm ko kõ̱ès dim tc'ãà-cookg'ai ba tshàan ncẽe gõéan koe ka̱bièa xám̀, ncẽem kò nda i guua hãa sa c'úùa a, (igaba xu kò tséé-kg'ao xu ncẽe kò tshàan xàia hãa xu q'ana hãa nda i guua sa), kam kò séè-kg'ao ba tcii, 10 a bìrí me a máá: “Wèé ne khóè ne ko kuri ka̱re gõéan kg'aia tcg'òó a khóè ne máà. Eẽ ne ko khóè ne kg'áà xg'ara, ne i ko nxãaska nxãwa ẽe ka̱re taman tcg'òóè. Igaba tsi tsáá ka̱re gõéan ncẽem x'aè ba tòóa máána hãa,” témé.
11 Ncẽe sa kò kg'aikas x'áís ga si i, Jesom ko Kana dim x'áém koe kúrú sa, ncẽe Galilea di ba. Gam di x'áà nem kò x'áí, xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu Gam koe dtcòm̀.
12 Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koem kò Jeso ba Kaperenaume koe síí, Gabá hẽé naka xõò sa hẽé, naka qõese ga xu hẽé, naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé e, ne kò gaa koe cg'orò cáḿan hãa.
Jeso ba ko tempele ba q'ano-q'ano
(Mt 21:12-13; Mk 11:15-17; Lk 19:45-46)
13 Si kò Paseka dis kõ̱ès Juta ne di sa cúù si i, Me kò Jeso ba Jerusalema koe qõò. 14 Eẽm ko tempelem koe tcãà kam kò khóè ne bóò ne ko ghòèan hẽé, naka ghùuan hẽé naka tcíbían hẽéthẽé x'ámágu, ne c'ẽe ne tafolean koe ntcõóa-ntcõe a ko tãá nqõó di marian xg'áḿa q'aa. 15 Me kò dqùian cgoa tsa̱m ba kúrú, a ba a wèéa ne ga tempelem koe xhàiagu, ghùuan ga hẽé naka ghòèan ga hẽéthẽé cgoa, a ba a ghànèa qáú marian ko xg'áḿa q'aa ne di ntcõó-q'ooa ne, a ba a gane di qano marian tsa̱i-tsa̱ia q'aa. 16 A ba a ẽe kò tcíbían x'ámágu ne bìrí a máá: “Eẽ zi gúù zi tu ncẽe koe tcg'òó. Abom dim nquu ba tu táá x'ámágu-nquu ba kúrú guu!” témé. 17 Ka xu ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tc'ẽe-tc'ẽese ẽe ko góáèa hãa sa, ncẽe kòo máá: “Tsarim nquum di ncóóa ne ko cg'õo te,” témé sa.
18 Xu kò Juta xu xo̱a Me a máá: “Ndakas x'áí sa Tsi gha x'áí ta a, ncẽe zi gúù zi di qarian Tsi úúa hãa di sa?” témé.
19 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Ncẽem tempele ba tu ko̱bè, nakar nqoana cáḿan q'oo koe tshàoa ghùi me,” témé.
20 Ka xu kò Juta xu máá: “Tempelem ncẽe kò 46 kurian séè a tshàoè ba Tsi gha Tsáá nqoana cáḿan q'oo koe ghùi dèe?” témé. 21 Igabam kòo Jeso ba tc'áróa ba dim tempele ba nxàe. 22 Eẽm ko x'ooan koe ghùièa xg'ara ka xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ẽem xg'ao mééa hãa sa tc'ẽe-tc'ẽese. A xu a Nqarim di zi Tcgãya zi hẽé naka Jesom kò kg'uia hãa kg'uian hẽéthẽé dtcòm̀.
Jeso ba khóèm ko qaa sa q'ana hãa
23 Eẽm ko Jeso ba Jerusalema koe hàna, Paseka dis kõ̱ès dim x'aèm ka, ka ne kò káí ne khóè ne x'áí zi ẽem kò kúrú zi bóò, a ne a Gam dim cg'õèm koe dtcòm̀. 24 Igabam ko Jeso ba táá tcom ne, wèé ne khóè nem q'ana hãa khama. 25 Gataga i kò Gam koe qaase tama, c'ẽem khóèm gha c'ẽe khóèan ka nxàea tseegukagu sa. Gabá kò Gam ka q'ana hãa khóèm koe hàna sa khama.