3
Jeso ba ko Nikodemase ba xgaa-xgaa
Me kò c'ẽem khóèm Farasai xu dim Nikodemase ta ko ma tciiè ba hàna, Juta ne dim tc'ãà-cookg'ai ba. Jesom koem kò ntcùú ka hàà, a hàà bìrí Me a máá: “Rabiè, Nqarim koe guua Tsi xgaa-xgaa-kg'ao Tsi i sa ta q'ana hãa; cúí khóè ga Tsáá ko kúrú zi x'áí zi kúrúa hãa tite, Nqarim kò gaan cgoa hãa tama ne khama,” témé.
Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Tseegukar ko tseeguan bìrí tsi, a ko máá: Khóèm kò ka̱base ábàè tama nem cuiskaga Nqarim di x'aian bóòa hãa tite,” témé.
Me Nikodemase ba bìrí Me a máá: “Khóè ba ga kháé ntama ma gàeseam hãa koe ábàè? Xõòs di ncãàn koe ba ko kháé gaicara tcãà, a nxãwa ábàè?” témé.
Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Tseegukar ko tseeguan bìrí tsi, a ko máá: Khóèm kò tshàan hẽé naka Tc'ẽe ba hẽéthẽé ka ábàè tama, nem cuiskaga Nqarim di x'aian koe tcana hãa tite. Eẽ cgàam ka ábàèa sa cgàa si i, si ẽe Tc'ẽem ka ábàèa sa Tc'ẽe si i. Táá méé tsi bìrí tsir kòo a ko máá: ‘Ka̱base méé tu ábàè,’ témé ne are guu. Tc'ãá ba ko gam ko tc'ẽe xòè za tc'ãá, tsi ko gam di ts'oo-q'ooan kóḿ, igaba tsi cuiskaga ẽem guua hãa kana ẽem ko qõò qgáìan q'ãa tite. Me wèém khóèm ẽe Tc'ẽem ka ábàè ba gatà ii,” témé.
Me Nikodemase ba xo̱a Me a máá: “Ntama zi gha ma ncẽe zi gúù zi kúrúse?” témé.
10 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Tsáá tsia Iseraele di tsi xgaa-xgaa-kg'ao tsi i, igaba tsia ncẽe zi gúù zi ka q'ãa tama? 11 Tseegukar ko tseeguan bìrí tsi, a ko máá: Sita q'ana hãa zi gúù zi ka ta ko kg'ui, a ta a ko ẽe ta bóòa hãa zi ka nxàea tseegukagu, igaba tu gatu ẽe ta ko gaas ka nxàea tseegukagu sa dtcòm̀ tama. 12 Nqõóm di zi gúù zi kar ko kg'ui cgoa tu u igaba tu dtcòm̀ tama, ka tua gha ntama ma dtcòm̀, ncẽè nqarikg'ai di zi gúù zi kar kòo kg'ui cgoa tu u ne? 13 Cúí khóè ga qanega nqarikg'ai koe qaò ta ga hãa, ẽe nqarikg'ai koe guu a xoana hãam oose, Khóèm dim Cóá ba, ncẽe nqarikg'ai koe hãa ba.
14 “Eẽm kò ma Moshe tchàa-xgóós koe cg'ao ba ma ghùi khamaga ma méém Khóèm dim Cóá ba ma ghùiè, 15 nakam gha nxãasega wèém khóèm ẽe ko Gam koe dtcòm̀ ba chõò tamas kg'õè sa úú. 16 Nqari ba nqõó ba ncẽeta noose ncàm̀a hãa domkam kò Gam dim Cóám cúíse ábàèa hãa ba tcg'òóa hãa khama, nxãasegam gha dìím wèém ẽe ko Gam koe dtcòm̀ ba táá kaàkaguè, igabam gha chõò tamas kg'õè sa úú ka. 17 Nqari ba kò Gam dim Cóám gha hàà nqõó ba xgàra ka tsééa óá Me tama, igabam kò hààm gha nqõó ba kgoara ka tsééa óá Mea hãa. 18 Eẽ ko Gam koe dtcòm̀ ba xgàraè tite, igaba gaam ẽe Gam koe dtcòm̀ tama ba nxãakamaga xgàraèa hãa, Nqarim dim Cóám, ncẽe cúíse ábàèa hãam koem kò táá dtcòm̀ khama. 19 Ncẽea xgàrakus ko ma tséé ga a: X'áà ba kò nqõómkg'ai koe hààraa, igabaga i kò khóèan ntcùúan ncàm̀a hãa x'áàn ka, gaan di zi tséé zia kò cg'ãè zi i domka. 20 Wèém khóèm ẽe ko cg'ãèan kúrú ba x'áàn hòrea, a x'áàn koe hàà tite khama, nxãasega i gha gam di cg'ãè tsééan táá x'áíse ka. 21 Igaba dìím wèém ẽe ko tseeguan kúrú ba ko x'áàn koe hàà, nxãasega i gha gam di tsééan qãèse bóòse ka, Nqarim ko ma tc'ẽe khamam ma kúrúa hãa sa,” tam méé.
Jeso ba hẽé naka Johanem tcguù-tcguu-kg'ao ba hẽéthẽé e
22 Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koe xu kò Jeso ba hẽé naka Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu hẽéthẽé xu Jutea dim nqõóm koe qõò. Gaa koem kò síí gaxu cgoa ão, a ba a khóè ne tcguù-tcguu. 23 Me kò thẽé Johane ba Ainone koe khóè ne tcguù-tcguu, ncẽe kò Salime dim x'áém ka cúùse hãam x'áé ba, gaa koe i kò tshàan káí i khama, ne kòo khóè ne gaa koe qõòa tcguù-tcguuè. 24 Johane ba kò qanega qáé-nquus koe tcãàè ta ga hãa khama.
25 Xu kò Johanem di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu c'ẽem Jutam cgoa q'ano-q'anosean dis ntcoeku sa ghùi. 26 Ka xu kò Johanem koe síí, a bìrí me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao tseè, ẽe kò tsáá cgoa Jorotane ka ncìí za hànam Khóè ba, ẽe tsi kò Gam ka nxàea tseegukagua hãa ba ko ncẽeska khóè ne tcguù-tcguu, i ko wèé khóèan Gam koe síí,” témé.
27 Me Johane ba xo̱a xu a máá: “Khóè ba cuiskaga cúí gúù ga q'õòa hãa tite, nqarikg'ai koem kò guu naka máàè e tama ne. 28 Gaxao igaba xao ga tíí ka nxàea tseegukagu ẽer kòo máá: ‘Tíí ra Krester tama ra a, igaba ra Gam ko hààs cookg'ai koe tsééa tcg'òóèa hãa,’ témé ka. 29 Eẽ séè-kg'aos cgoa hàna ba séè-kg'ao me e, me séè-kg'aom dim tcáràm ẽe téé a ko komsana me ba ko kaisase séè-kg'aom dim dòm̀ ba qãè-tcaoa máá. Gaa domka i ncẽeska tiri qãè-tcaoan cg'oèa hãa. 30 Gam di cgáéan méé i kaisase càùse, naka i tiri cg'áré-cg'árésean kaisase nqãaka síí,” tam méé.
31 Eẽ tc'amaka guua ba wèé ne ka tc'amaka hàna. Eẽ nqõómkg'ai koe guua ba nqõómkg'ai di me e a ko nqõómkg'ai di zi gúù zi ka kg'ui. Eẽ nqarikg'ai koe guua hãa ba wèé ne tc'amkg'ai koe hàna. 32 Eẽm bóòa hãa, a kóḿa hãa gúùa nem ko nxàea tseegukagu, igaba i cúí khóè ga Gam ko nxàea tseegukagu sa dtcòm̀ tama. 33 Khóèm ẽe ko Gam ko nxàea tseegukagu sa dtcòm̀ ba ko Nqari ba tseegu di Me e sa nxàea tcg'òó. 34 Eẽm Nqari ba tsééa tcg'òóa hãa ba ko Nqarim di kg'uian kg'ui khama, tc'ãò-tc'ão sa nqáéa hãasem ko Nqari ba Tc'ẽe ba máà Me khama. 35 Xõò ba Gam dim Cóá ba ncàm̀a hãa, a wèé zi gúù zi Gam tshàu q'oo koe tcana hãa. 36 Dìím wèém ẽe ko Cóám koe dtcòm̀ ba chõò tamas kg'õè sa úúa hãa, igaba ẽe ko Cóá ba xguì ba cuiskaga kg'õèan hòò tite, i gha Nqarim di xgóàn gaam koe hãa.