4
Jeso ba ko Samaria dis khóès cgoa kg'ui
1-3 Jeso ba kò káí xgaa-xgaase-kg'aoan kúrú, a ba a Johane ba nqáéa hãase káí ne khóè ne tcguù-tcguu. Xu kò Farasai xu ncẽe sa kóḿ. (Igabam ko Jeso ba tcguù-tcguu tama, xu kòo Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ko tcguù-tcguu.) Eẽm ko Jeso ba ẽe kò nxàeè sa kóḿ, kam kò Jutea koe guu a ba a gaicara Galilea koe ka̱bise kg'oana.
Samaria dim nqõóm koe méém tcana tcg'oas gúù si i kò ii. Me Samaria koe hànam x'áé-coam Sikare ta ko ma tciièm koe síí tcãà, c'ẽem xháràm Jakobem kò cóásem Josefa ba máà hãam koe. Me kò Jakobem dim tsàù ba gaa koe hãa. Me kò Jeso ba qáòs qõòs koem guua hãa khama xhõea hãa, khamam kò gaam tsàùm qàe koe síí ntcõóa-ntcõe, koaba nqáè e kò ii.
Si ko Samaria dis khóè sa gaa koe hàà, tshàa nes gha hàà xài ka, Me Jeso ba bìrí si a máá: “Tshàan au Ter kg'áà,” témé. (Xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu x'áém koe tcana hãa, síí xu gha tc'õoan x'ámá ka.) Si Samaria dis khóè sa bìrí Me a máá: “Tsáá Tsi Juta Tsi i, ra tíí Samaria dir khóè ra a. Ka Tsia ga nxãaska ntama ma tshàan dtcàrà te?” témé. Juta ne hẽé naka Samaria ne hẽéthẽéa ko xg'ae qgáìa káà a khama.
10 Me Jeso ba xo̱a si a máá: “Nqarim dis máàku sa si kò q'ana hãa ne, a Dìím ko dtcàrà si sa q'ana hãa, ne si ga ko sáá dtcàrà Mea hãa, Me ga kò kg'õèan di tshàan máà sia hãa,” témé. 11 Si khóè sa bìrí Me a máá: “X'aigaè, xài cgoa Tsi ga gàba Tsi úú tama, me tsàù ba nqúù q'ane me e. Ka Tsia ko nxãaska gaa kg'õèan di tshàan nda hòò? 12 A Tsáá Tsia gatá ka xõòm Jakobem ka kaia hãa, ncẽe kò tsàù ba máà ta ba, i kò gabá hẽé, naka gam ka cóáse ga xu hẽé, naka gam di kg'oo-coan hẽéthẽé gam koe kg'áà ba?” témé.
13 Me Jeso ba xo̱a si a máá: “Wèém khóèm ncẽe tshàan ko kg'áà ba gha gaicara cáḿ. 14 Igaba dìím wèém ẽe gha tshàan ẽer gha máà me kg'áà ba gaicara chõò tamase cáḿa hãa tite. Igaba wèém ẽer gha ko ncẽe tshàan máàm koe i gha chõò tamas kg'õès di tshàan di tsgórèan kúrúse,” tam méé. 15 Si khóè sa bìrí Me a máá: “X'aigaè, ncẽe tshàan máà te, nakar gha nxãasega táá gaicara cáḿ guu, naka ra nxãasega ncẽe koe hàà xàian ka táá ncẽeta noom dàò ba qõò guu,” témé.
16 Me Jeso ba bìrí si a máá: “Qõò naka sia síí sarim khóè ba tcii na ka̱bise na hàà,” témé. 17 Si khóè sa xo̱a Me a máá: “Khóè bar úú tama,” témé.
Me Jeso ba bìrí si a máá: “Tseegu si ko, ẽe si ko máá, khóè ba si úú tama, témé ka. 18 5 xu khóè xu si kò úúa hãa, igaba si ncẽeska úúam khóè ba sarim tama me e. Eẽ si ko nxàe gúùa nea tseegu u,” témé. 19 Si khóè sa bìrí Me a máá: “X'aigaè, Tsáá Tsia porofiti Tsi i sar ko bóò. 20 Gatá ka xõò ga xua kòo ncẽem xàbìm koe còrè, igaba tu ko gatu máá, Jerusalema ba gaam qgáìm gaa koe méé ta còrèm ga me e, témé,” tas méé.
21 Me Jeso ba bìrí si a máá: “Khóè seè, dtcòm̀ ẽer ko méés gúù sa: X'aè ba ko hàà ncẽem xàbìm koe kana Jerusalema koe ga igaba tu Abo ba còrèa hãa tite ba ke. 22 Gatu Samaria tua kò c'úùa tu hãa gúùan còrè, ta ko sita Juta ta q'ana ta hãa sa còrè, kgoarasea nea Juta ne koe guua hãa khama. 23 Igabam ko x'aè ba hàà, a nxãakamaga hààraa, ncẽe tseeguan di dqo̱m̀-kg'aoan gha Tc'ẽem koe hẽé naka tseeguan koe hẽéthẽé Abo ba dqo̱m̀ ba. Abo ba ko gatà ii ne dqo̱m̀-kg'ao ne qaa khama. 24 Nqari ba Tc'ẽe Me e, ke méé ne Gam di ne dqo̱m̀-kg'ao ne Tc'ẽe ba hẽé naka tseeguan koe hẽéthẽé dqo̱m̀ Me,” tam méé. 25 Si khóè sa bìrí Me a máá: “Mesiam Kreste ta ko ma tciiè ba ko hàà sar q'ana hãa. Eẽm ko hàà nem gha hàà wèé zi gúù zi ka bìrí ta a,” témé.
26 Me Jeso ba xo̱a si a máá: “Tíí ncẽe ko sáá cgoa kg'ui Ra gar ga Ra a,” témé.
27 Xu gaa x'aè kaga Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka̱bise. Eẽ xu ko hàà ka xu kò sao-xg'ae Me Me hãa a ko khóès cgoa kg'ui xu are. Igaba i ko táá cúía xu ga tẽè a máá: “Dùú sa Tsi ko qaa?” kana “Dùús domka Tsia ko gas cgoa kg'ui?” témé.
28 Kas ko gas dim gàbam xài cgoa di ba guu, a sa a x'áé-dxoom koe ka̱bise a síí khóè ne bìrí a máá: 29 “Hàà naka síí wèé zi gúù zi ẽer kúrúa hãa zi ka bìrí tea hãam Khóè ba bóò. A Gaam Krestem ga ba ga ii?” témé. 30 Ne x'áé-dxoom koe guu a ne a Gam koe síí.
31 Xu gaa x'aè kaga Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu Gam cgoa kg'ui a máá: “Xgaa-xgaa-kg'aoè, tc'õó,” témé. 32 Me bìrí xu a máá: “Tc'õó Ra gha tc'õoa ner Tíí úúa hãa, gaxao ka c'úùèa hãa a,” témé. 33 Xu xgaa-xgaase-kg'ao xu xóé a bìríku a máá: “Ncãa i gáé c'ẽe khóèan tc'õoan óága máá Me?” témé.
34 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Tiri tc'õoa nea Gaam ẽe tséé Tea hãam ko tc'ẽe sa kúrú si i, naka Gam dis tséé sa xg'ara-xg'ara sa hẽéthẽé e. 35 Ncẽeta tu gáé gatu méé tama: ‘4 nxoea nea qaùa hãa, me ko nxãwa x'aèm tc'õoan méé i khõáè di ba hàà,’ témé tama? Bóò, bìrí xao or ko, ghùi-kg'ai xao naka bóò xháràn ma x'ãéa hãa, a i a khõáè i gha sa tééa máána hãa. 36 Eẽ ko tc'õoan khõá ba ko surutaè, a ba a ko chõò tamas kg'õès di tc'áróan sáà-xg'ae, tsara gha nxãasega ẽe ko xhárà ba hẽé naka ẽe kò khõá ba hẽéthẽé tsara xg'ae a qãè-tcao. 37 Ncẽem kg'ui ba tseegu me e khama, ncẽe ko máá: ‘C'ẽe ba ko xhárà, me ko c'ẽe ba khõá!’ témé ba. 38 Tséé xaoa Ra hãa, síí xao gha ẽe xao tséé tama koe khõá ka. C'ẽe nea gaa koe tsééa hãa, xao ko gaxao gane di tsééan koe tcuù,” tam méé.
39 Ne kò káí ne Samaria ne ẽem x'áé-dxoom di ne Gam koe dtcòm̀, kg'uim khóès kò nxàea tseegukagua hãam domka, ncẽe kòo máá: “Wèé zi gúù zi ẽer kúrúa hãa zi kam bìrí tea hãa,” témé ba. 40 Eẽ ne ko Samaria ne Gam koe hàà, ka ne kò dtcàrà Me gane cgoam gha hãa sa, Me cám̀ cáḿan hãa cgoa ne.
41 Ne kò Gam di kg'uian domka kaisase káí ne dtcòm̀. 42 A ne a khóè sa bìrí a máá: “Ncẽeska ta ẽe si nxàea hãa gúùan domka cúí dtcòm̀ tama, igaba ta ncãa kóḿa mááse Me, a ta a ncẽem khóè ba nqõóm dim Kgoara-kg'ao Me e sa ncẽeska q'ana hãa,” ta ne méé.
43 Eẽ tsara cáḿ tsara qãá q'oo koem kò gaa koe tcg'oa a Galilea koe qõò. 44 (Jeso ba kò Gam ka nxàea tseegukagua hãa, porofiti ba gam dim x'áém koe dtcòm̀mè tamam khóè me e sa khama.) 45 Eẽm ko Galilea koe tcãà, ka ne kò Galilea di ne khóè ne qãèse hààkagu Me. Wèé zi gúù zi ẽem kò Jerusalema koe kõ̱ès dim cáḿ ka kúrúa hãa zi ne kò bóòa hãa khama, gane igaba ne ko gaas kõ̱ès koe hààraa khama.
Jeso ba ko x'aiga-coam dim cóá ba qãèkagu
46 Gaiam kò Kana dim x'áém koe síí Galilea di i, ncẽe gaa koem kò tshàan kúrú i gõé ii koe. Me kò Kaperenaume koe c'ẽem tc'ãà-cookg'ai ba hãa, ncẽe gam dim cóám kòo tsàa ba. 47 Eẽm ko Jeso ba Jutea koe guu a Galilea koe hààraa hãa sa kóḿ, kam kò Gam koe síí a dtcàrà Me, hààm gha gam dim cóá ba kg'õèkagu ka, ncẽe ko x'oos qàe koe hãa ba.
48 Me Jeso ba bìrí me a máá: “X'áí zi hẽé naka are-aresa zi gúù zi hẽéthẽé tu kò bóò tama ne tu cuiskaga dtcòm̀ tite,” témé. 49 Me x'aiga-coa ba bìrí Me a máá: “X'aigaè, cóám tirim x'óó tamas cookg'ai koe hàà,” témé.
50 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Tsarim cóá ba gha kg'õè ke qõò,” témé. Me khóè ba ẽem Jeso ba bìrí mea kg'uian dtcòm̀, a ba a qõò. 51 Qanegam dàòm q'oo koe hãa a ko qõò, ka xu kò gam di xu qãà xu qãè tchõàn gam dim cóá ba kg'õèa hãa di cgoa hàà xg'ae cgoa me. 52 Me dùútsa x'aèm kam kò cóá ba qãè sa tẽè xu, xu bìrí me a máá: “Ncẽe ncãa nqáém cáḿ ka i ncãa tcììan guu me, koaba di x'aè ka,” témé. 53 Me kò cóám ka xõò ba nxãaska q'ana hãa gaam x'aèm ẽem ka gam kò Jeso ba bìrí mea hãa a máá: “Tsarim cóá ba gha kg'õè,” témé sa. Ka ne kò gabá hẽé naka gam dim nquum di ne wèé ne hẽéthẽé dtcòm̀.
54 Ncẽea kò cám̀ dis x'áís ga si i, Jesom kò Jutea koe guu a Galilea koe hàà kam kò kúrúa hãa sa.