5
Jeso ba ko khóè ba tèbem koe qãèkagu
Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koem kò Jeso ba Jerusalema koe qõò, c'ẽes kõ̱ès Juta ne di sa kò gaa koe hàna khama. Nxãaskas kò Jerusalema koe heke-kg'áḿ sa hàna, ncẽe kò ‘Ghùuan dis Heke-kg'áḿ sa’ ta ma tciiè sa. Me kò ncẽes heke-kg'áḿs qàe koe tèbe ba hãa, Hebera dis kg'uis ka ko ‘Betesata’ ta ma tciiè ba, 5 zi xàò-xao zi kò úúa hãa ba. Gaa zi xàò-xao zi koe ne kò káí ne khóè ne tsàako ne hãa, káà tcgáí ne hẽé naka qõò tama ne hẽé naka nqo̱ara ne hẽéthẽé e. * Nxãaskam kò c'ẽem khóè ba gaa koe hàna, 38 kurian kòo úú a kò tsàa ba. Eẽm ko Jeso ba bóò me, me gaa koe xóé-xõe, kam kò ncìísem tsàara hãa sa bóòa q'ãa, a tẽè me a máá: “A qãè kg'oana tsia?” témé. Me ẽem tcìì-khoe ba xo̱a me a máá: “X'aigaè, cúí khóè gar úú tama ẽem kòo tshàa ba ko̱bi-ko̱bise ne gha gaam koe tcãà te e. Eẽr kò tcãà kg'oana ne i ko c'ẽe khóèan tíí ka tc'ãà a tcãà,” tam méé.
Me Jeso ba bìrí me a máá: “Tẽe naka tsarim tcoà ba séè naka tsia qõò,” témé. Me gaam khóè ba kúúga qãè. A ba a gam dim tcoà ba séè, a qõò.
Eẽm cáḿ ba kò Sabata dim cáḿ me e. 10 Ka xu kò Juta xu ẽe ko qãèkaguèam khóè ba bìrí a máá: “Sabata dim cáḿ me e khama tsi tsarim tcoà ba tsi ga séè sa kgoara mááè tama,” témé. 11 Me xo̱a xu a máá: “Khóèm ẽe qãèkagu tea ba ncãa bìrí te a máá: ‘Tsarim tcoà ba séè naka tsia qõò,’ témé,” tam méé. 12 Ka xu kò tẽè me a máá: “Dìí ba ẽem khóè ba ncẽe ko máá, tcoà ba méé tsi séè naka qõò, témé ba?” ta xu méé. 13 Igabam kò ẽe qãèkaguèam khóè ba c'úùa hãa dìí Me e kò ii sa, Jeso ba kò qõòa hãa, ne kò gataga gaam qgáìm koe kò hãa ne khóè ne káí ne e thẽé khama.
14 Eẽ zi gúù zi qãá q'oo koem kò Jeso ba tempelem koe sao-xg'ae me, a bìrí me a máá: “Bóò, ncẽeska tsi qãè tsi i. Táá méé tsi gaicara chìbian kúrú guu, nxãasega i gha kaisase cg'ãè gúùan táá kúrúse cgae tsi ka,” témé. 15 Me gaam khóè ba tcg'oa, a síí Juta xu bìrí, Jeso Me e kò ii, ncẽe kò qãèkagu mea hãa ba sa.
16 Ka xu kò gaas kaga Juta xu tshoa-tshoa a Jeso ba xgàra, Sabata dim cáḿ kam kò ncẽe zi tséé zi kúrúa hãa khama. 17 Me Jeso ba bìrí ne a máá: “Tirim Abo ba ko wèé x'aè ka tséé, ncẽeskaga igaba, Ra ko Tíí igaba thẽé tséé,” témé.
18 Gaa domkaga ne kò Juta ne cg'õo Me ne gham dàò ba kaisase tcg'aì-tcaoa hãase qaa, Sabata dim cáḿ di x'áèan cúím kò khõá tama, igabam kò thẽé máá, Nqari ba Gam ka Xõòm tc'áró-tc'aro Me e, ta mééa, a kòo Nqarim cgoa tc'ãò-tc'ãose.
Jesom di qaria ne
19 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Tseegukar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: Cuiskagam Cóá ba c'ẽe gúù cúí ga kúrúa hãa tite, igabam gha ẽem ko Xõò ba bóò Me ko kúrús cúí sa kúrú. Wèés ẽem ko Xõò ba kúrú sam ko Cóá ba gataga thẽé kúrú khama. 20 Xõò ba Cóá ba ncàm̀a hãa, a ko wèé zi ẽem ko kúrú zi x'áí Me. A ba a gha ncẽe zi tséé zi ka kaia hãa zi tséé zi x'áí Me, nxãasega tu gha are ka. 21 Eẽm ko Xõò ba ẽe x'óóa hãa ne ghùi a kg'õèkagu khamagam gha ma Cóá ba ẽem ncàm̀a hãa ne kg'õèkagu. 22 Abo ba cúí khóè ga xgàra tama, igabam Cóáse ba wèé qarian xgàran di máàna hãa, 23 nxãasega ne gha wèéa ne ga Cóá ba tcom ka, ẽe ne ma Xõò ba tcoma hãa khamaga ma. Eẽ Cóá ba tcom tama nea Xõòm ẽe tséé Mea hãa ba tcom tama.
24 “Tseegukar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: Eẽ ko Tiri kg'uian komsana, a ko Gaam ẽe tséé Tea hãam koe dtcòm̀, ba chõò tamas kg'õè sa úúa hãa, a xgàrakuan koe tcãà tite, igabam x'ooan koe tcg'oara hãa, a kg'õèan koe tcana hãa. 25 Tseegukar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: X'aè ba ko hàà, a nxãakamaga hààra xg'araa, ẽe x'óóa hãa ne gha Nqarim dim Cóám dim dòm̀ ba kóḿ ba, ne gha gane ẽe ko kóḿ Me ne kg'õè. 26 Eẽm ma Xõò ba ma Gam ka kg'õèan úúa hãa khamagam gataga thẽé Cóáse ba qarian máàna hãa, Gam kam gha kg'õèan úú di i. 27 A ba a Cóá ba xgàram gha di qarian máàna hãa, Khóèm dim Cóá Me e khama. 28 Táá méé tu ncẽes gúùs ka arekaguè guu, x'aè ba ko hàà wèé ne ẽe tc'ám̀ zi koe hàna ne gha Gam dim dòm̀ ba kóḿ ba ke, 29 a ne a gha gane di zi tc'ám̀ zi koe tcg'oa: ẽe kò qãèan kúrúa hãa ne gha tẽe a kg'õè, ne gha ẽe kò cg'ãèan kúrúa hãa ne tẽe a xgàraè. 30 Tíí ra cúí gúù ga cúía kúrúa hãa tite. Eẽr ko ma Abom koe ma kóḿ khamar ko ma xgàra, i Tiri xgàra-q'ooan tchàno o, Tíí ko tc'ẽe sar qaa tama, igabar ko ẽe tséé Tea hãam ko tc'ẽe sa kúrú khama.
Jesom ka nxàea tseegukagua ne
31 “Tíí kar kòo nxàea tseegukagua mááse nes Tiris nxàea tseegukagu sa cuiskaga tseegu di sa ii tite. 32 C'ẽe ba hàna ẽe ko Tíí ka nxàea tseegukagu ba, Ra q'ana hãa ẽem gha ko Tíí ka nxàea tseegukagus kg'ui sa tseegu di si i sa. 33 Johanem koe tu kò khóèan tsééa úú, me kò síí tseeguan nxàea tseegukagu. 34 Khóèan di nxàea tseegukagua ner ko dtcòm̀s tama si i, igabar ko ncẽe zi gúù zi kg'ui, kgoaraè tu gha ka. 35 Johane ba kò x'áà-x'aa-kg'ai cgoa dis gúùs ka̱ruko a ko x'áàs khama ii, tu kò x'aè-coam ka tu gha gam di x'áàn koe qãè-tcao sa tc'ẽe.
36 “Nxàea tseegukagu sar úúa, ncẽe Johanem dis kaga kaia hãa sa. Ncẽe zi tséé zim Abo ba máà Tea hãa, xg'ara-xg'ara zir gha ka, gazi ncẽer ko kúrú zi ko Tíí ka nxàea tseegukagu khama, Abom tséé Tea hãa sa. 37 Abom ncẽe tséé Tea hãa ba Tíí ka nxàea tseegukagua hãa. Tu gatu qanega dòm̀a ba kóḿ ta ga hãa, kana kg'áía ba igabaga tu bóò ta ga hãa. 38 Gam di kg'uian igaba i gatu koe hãa tama, ẽem tsééa hãa ba tu dtcòm̀ tama khama. 39  Nqarim di zi Tcgãya zi tu ko kaisase bóò q'oo, gatua tc'ẽea máá, gazi koe tu gha chõò tamas kg'õè sa hòò, ta tc'ẽea khama. Igabaga zi ko ẽe zi Tcgãya zi Tíí ka nxàea tseegukagu. 40 Igabaga tu ko Tíí koe hààn xguì, hàà tu gha kg'õèan hòò ka.
41 “Dqo̱m̀kua ner khóèan koe qaa tama. 42 Igabar q'ana hãa nta ii tu khóè tu u sa, Nqarim di ncàm̀kuan tcáóa tu q'oo koe úú tama tu. 43 Abom dim cg'õèm cgoar hààraa, igaba tu kò táá séèa mááse Te. Igabaga ncẽè c'ẽem khóèm kòo gam di cg'õèan cgoa hàà ne tu ko séèa mááse me. 44 Nta tu gha ma dtcòm̀, ncẽè gatu ka c'ẽea ne koe cúíga tu kòo dqo̱m̀an qaara mááse, a tu a Nqarim cúím koe guua hãa dqo̱m̀an qaa tama ne?
45 “Igaba méé tu táá tc'ẽea máá, Nqarim cookg'ai koer gha Tíí chìbi-chibi tu u, ta tc'ẽea guu. Gatua gha chìbi-chibi tu um khóè ba Moshe me e, gatu di nqòòan tu gam koe tòóa hãa ba. 46 Ncẽè Moshe ba tu kò dtcòm̀a hãa, ne tu ga kò Tíí thẽé dtcòm̀ Tea hãa, Tíí kam góáa hãa khama. 47 Igaba ncẽè gam góáa hãa zi tu kò dtcòm̀ tama, ne tua gha nxãaska Tíí ko méé zi ntama dtcòm̀?” tam Jeso ba méé.
* 5:4 C'ẽe zi tcgãya zi Gerika di zi ncẽe xùri ko kg'uian úúa: “a ne a ko tshàan di ko̱bi-ko̱bisean qãà. 4 Moengele ba ko kuri c'ẽe x'aè ka gaam tshàam koe xõa, a tshàan ko̱bi-ko̱bi khama. Me ẽe tc'ãà a tshàam koe hààraam khóè ba tcãà a wèés tcììs ẽem ga úúa hãas koe qãèkaguè, ẽe i ko tshàan ko̱bi-ko̱biè ka.”