6
Jeso ba ko 5,000 ne khóè ne tc'õókagu
(Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Lk 9:10-17)
Ncẽe zi gúù zi qãá q'oo koem kò Jeso ba Galilea dim tshàam ka c'ẽe xòèa ba za tchoaba, ncẽe Tiberia di ta kòo ma tciiè e. Si kò kaias xg'aes khóè ne di sa xùri Me, ẽe kòo tsàa ne khóè ne koem kò kúrú zi x'áí zi ne kò bóò khama. Me Jeso ba xàbìm di c'ẽe xòèa ba za q'ábà qaò, a síí Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa gaa koe ntcõó. Si kò Juta ne dis kõ̱ès Paseka di sa cúù si i.
Eẽm ko Jeso ba ghùi-kg'ai a ko kaias xg'aes khóè ne di sa bóò si ko Gam koe hàà, kam kò Filipi ba bìrí a máá: “Nda xae gha síí péréan x'ámá, ncẽe ne khóè ne gha hàà tc'õó o?” témé. (Ncẽetam ko ma kúrúa bóòa ba domka tẽè me, tc'ẽea ba koem kò nxãakamaga q'ana hãa dùú sam gha kúrú sa khama.)
Me Filipi ba xo̱a Me a máá: “Khóèm ko 8 nxoean q'oo koe gàbakaguè maria ne cuiskaga tc'ãò tite, ncẽeta noo ne khóè ne tc'õókagua ne!” témé.
Me Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka c'ẽem Anteream ncẽe Simonem Peterem ka káímkhoe ba kg'ui a máá: “C'ẽem cóá ba ncẽe koe hãa, 5 xu péré xu hẽé naka cám̀ x'aù tsara hẽéthẽé qgóóa hãa ba, ka sa ncẽe sa dùú cgáé saa ncẽeta noo ne khóè ne koe?” témé.
10 Me Jeso ba máá: “Khóè ne xao bìrí naka ne ntcõó,” témé. Káí dcãa nea kò ẽem qgáìm koe hãa khama. Ne kò wèé ne khóè ne ntcõó, 5,000 khama noo xu khóè xu u kò ii. 11 Me Jeso ba nxãaska péré xu séè, a ba a Nqari ba qãè-tcaoa máá, a khóè ne ẽe koe kò ntcõóa-ntcõe ne máà xu, ne kò ẽe ne ko ma tc'ẽe khama ma tc'õó. A ba a kò x'aùan ka thẽé gataga hẽé.
12 Eẽ ne ko wèé ne tc'õóa xg'ara a ko xg'ãà, kam kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Sáà xg'ae péré qàmàn ẽe qaùa hãa a, naka i gha nxãasega táá cúí gúù ga nco̱iè guu,” témé. 13 Xu kò ẽe khóè ne ka kò tc'õóa qaùè péréan ka 12 xu q'ore xu péré qàmàn di xu tcãà, xu cg'oè, ẽe xu péré xu 5 xu koe guu a.
14 Eẽ ne ko khóè ne x'áís ẽem kò Jeso ba kúrúa hãa sa bóò, ka ne ko tshoa-tshoa a máá: “Tseegukagam Gaam porofitim ga Me e nqõóm koe ga ko hàà ba,” témé. 15 Me kò Jeso ba, hàà ne ko kgãà ka séè a x'aiga ba kúrú Me sa nxãakamaga q'ana hãa, khamam kò tcg'oaragu ne a xàbìm koe qõò.
Jeso ba ko tshàam tc'amkg'ai koe qõò
(Mt 14:22-33; Mk 6:45-52)
16 Eẽ i ko dqòa ka xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tshàam koe qõò, 17 a xu a síí dxòrom koe tcãà a tshàa ba tchoaba a Kaperenaume koe qõò. Ntcùú u kò ii, Me kò Jeso ba qanega hàà cgae xu ta ga hãa. 18 Tshàa ne kò ko̱bi-ko̱bise, kaiam tc'ãá ba kòo tc'ãá khama. 19 Eẽ xu ko 5 kana 6 di qáò-q'ooan khama noo kilomitaran qõò, ka xu kò Jeso ba bóò Me tshàam tc'amkg'ai koe ko náà qõò, a ko dxòrom koe cúù, ka xu kò q'ae. 20 Igabam kò bìrí xu a máá: “Tíí Ra a. Ke xao táá q'áò guu,” témé. 21 Ka xu kò dxòrom koem gha gaxu cgoa hãa sa qãè-tcaoa máána hãa, igabam kò dxòro ba ẽe xu kòo qõòm nqõóm koe kúúga síí tcãà, a síí góḿankg'ai koe téé.
22 Xùrikom cáḿ kas kò khóè ne dis xg'aes ẽe kò tshàam ka ncìí za hãa sa cúím dxòro ba hãa sa bóò, Me Jeso ba qanega Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa gaam koe tcãà ta ga hãa, igaba xu kò xgaa-xgaase-kg'ao xu cuiaga qõòa hãa sa. 23 Nxãaska xu kò c'ẽe xu dxòro xu Tiberia koe guua hãa xu, ẽem kò X'aiga ba péréan qãè-tcaoa máá xg'ara si xg'ae sa ntcõó a ko tc'õó qgáì qàe ka cúùse hàà. 24 Eẽs ko khóè ne dis xg'ae sa Jesom káà ii, xu Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu thẽé káà xu u sa bóòa q'ãa, ka ne kò dxòro xu koe tcãà a ne a Kaperenaume koe qõò, a síí Jeso ba qaa.
Jeso ba kg'õèan dim Péré Me e
25 Eẽ ne ko tshàam ka ncìí za síí sao-xg'ae Me ka ne kò tẽè Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, ncẽe koe Tsi n-cáḿa hààraa?” témé.
26 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Tseegukar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: X'áí zi tu bóòa hãa domka tu qaa Te tama, igabaga tu péréan tc'õó a xg'ãà hãa domka a. 27 Táá méé tu kaàko tc'õoan tséé-kg'am guu, igaba méé tu chõò tamas kg'õès koe gha hãa tc'õoan tséé-kg'am, Khóèm dim Cóám gha máà tu u. Nqarim Abo ba Gam koe x'áí sa tòóa hãa Gaam dim cóám ii di sa,” tam méé.
28 Ka ne ko nxãaska tẽè Me a máá: “Dùú sa ta gha kúrú, a nxãasega Nqarim ko tc'ẽe sa kúrú?” ta ne méé.
29 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Nqarim ko tc'ẽe sa ncẽe si i: Gaam ẽem tsééa hãam koe tu gha dtcòm̀ si i,” témé. 30 Ka ne kò nxãaska xo̱a Me a máá: “Dùútsa x'áí sa Tsi gha Tsáá kháé kúrú, ta nxãasega bóò a Tsáá koe dtcòm̀? Dùú sa Tsi gha kúrú? 31 Gatá ka xõò ga nea ko tchàa-xgóós koe Mana ta ko ma tciiè péréan tc'õó. Ncẽe i ma góásea a ko máá: ‘Nqarikg'ai koe guua hãa péré nem kò máà ne ne tc'õó,’ témé khamaga ma,” ta ne méé.
32 Me Jeso ba bìrí ne a máá: “Tseegukar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: Moshem tama me e kò ii, ẽe nqarikg'ai koe guua hãa péréan máà tu ua ba, igaba Abo Me e kò ii, ẽe tseegu di péréan nqarikg'ai koe guua hãa máà tu ua ba. 33 Nqarim di péréa ne Gaam ẽe nqarikg'ai koe guu a xoana hãam ga Me e khama, nqõó ba kg'õèan máàna hãa ba,” tam méé.
34 Ne bìrí Me a máá: “X'aigaè, ẽe péréan wèé cáḿ ka máà ta a,” témé.
35 Me Jeso ba bìrí ne a máá: “Tíí Ra kg'õèan dir Péré Ra a. Dìím wèém ẽe ko Tíí koe hàà ba cuiskaga xàbà hãa tite, me dìím wèém ẽe ko Tíí koe dtcòm̀ ba cuiskaga gaicara cáḿa hãa tite. 36 Igaba ẽer ma bìrí tua khama: bóò Tea tu hãa igaba tu qanega dtcòm̀ tama. 37 Wèém khóèm ẽem Abo ba máà Tea hãa ba gha Tíí koe hàà, Ra dìím wèém ẽe gha ko Tíí koe hàà ba tchàa koe aagua hãa tite. 38 Nqarikg'ai koer guu a xoana hãa, hààr gha Tíí ko tc'ẽe sa kúrú ka tamase, igaba ẽe tséé Tea hãam ko tc'ẽe sar gha hàà kúrú ka khama. 39 Ncẽea Gaam ẽe tséé Tea hãam ko tc'ẽes ga si i: wèé ne khóè ne ẽem máà Tea hãa ne ka méém táá cúím ga ba aaguse guu, igaba méém còo dim cáḿ ka ghùiè. 40 Ncẽea Abom ko ma tc'ẽe ga a khama: Wèém ẽe ko Cóá ba bóò, a ko Gam koe dtcòm̀ ba gha chõò tamas kg'õè sa úú. Ra gha nxãaska Tíí còo dim cáḿ ka x'ooan koe ghùi me,” tam méé.
41 Ne kò Juta ne tshoa-tshoa a Gam ka kg'ui-kg'uise, ncẽetam kò méé a máá: “Tíí Ra nqarikg'ai koe guu a xoana hãar Péré Ra a,” ta mééa hãa khama. 42 A ne a máá: “Ncẽe ba gáé Jesom tama baa, Josefam ka Cóáse ba, ncẽe xõò ba hẽé naka xõò sa hẽéthẽé khara ta q'ana hãa ba? Ntama ba gha ncẽeska máá: ‘Nqarikg'ai koer guu a xoana hãa,’ témé?” ta ne méé.
43 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Táá tu gatu ka kg'ui-kg'uise guu. 44 Cúí khóè ga cuiskaga Tíí koe hàà tite, Abom ncẽe tsééa óá Tea hãam kòo Tíí koe tsééa úú u ne cúí ga a, Ra gha còo dim cáḿ ka x'ooan koe ghùi ne. 45 Góásea i hãa porofiti xu di zi Tcgãya zi koe, a ko máá: ‘Wèéa nea gha Nqarim ka xgaa-xgaaè,’ témé. Me gha dìím wèém ẽe ko Abom koe komsana a ko Gam koe xgaa-xgaase ba Tíí koe hàà. 46 Cúí khóè ga Nqari ba bóò ta ga hãa, Gaam ẽe Nqarim koe guua hãam Cúím oose. Gaam Cúí ba Abo ba bóòa hãa. 47 Tseegukar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: Gaam ẽe ko dtcòm̀ ba chõò tamas kg'õè sa úúa hãa. 48 Tíí Ra kg'õèan dir Péré Ra a. 49 Gatu ka tsgõose ga xua kò tchàa-xgóós koe Mana ta ko ma tciiè péréan tc'õó, a kò x'óó. 50 Igaba nqarikg'ai koe guua hãa Péréan ga ncẽe e, ncẽe khóèan ga tc'õó, a táá x'óó o. 51 Tíí Ra kg'õèan dir Péré Ra a nqarikg'ai koe guua hãa Ra. Ncẽè c'ẽem khóèm kòo ncẽe Péréan tc'õó nem gha chõò tamase kg'õè. I ncẽe Péréan Tiri cgàa a, ncẽer gha nqõóm di kg'õèan di iise tcg'òó o.
52 Ne kò Juta ne xgóàse kg'ui cgoaku a máá: “Ntama ba gha ncẽem khóè ba cgàaa ba máà ta a ta tc'õó?” ta ne méé.
53 Me Jeso ba bìrí ne a máá: “Tseeguan kar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: Khóèm dim Cóám di cgàan tu kò tc'õó tama, a tu a c'áòa ba kg'áà tama ne tu gatu koe kg'õèan úú tama. 54 Dìím wèém ẽe gha Tiri cgàan tc'õó, a Tiri c'áòan kg'áà ba chõò tamas kg'õè sa úúa hãa, Ra gha còo dim cáḿ ka x'ooan koe ghùi me. 55 Tirim cgàa baa tseegu dim tc'õo me e, i Tiri c'áòan tseegu di kg'áà gúù u khama. 56 Dìím wèém ẽe ko Tiri cgàan tc'õó a ko Tiri c'áòan kg'áà ba gha Tíí koe hãa, Ra gha Tíí gam koe hãa. 57 Eẽm ma kg'õèa hãam Abo ba ma tsééa óá Tea hãa, Ra Abom domka kg'õèa hãa, khamagam gha ma ẽe ko Tíía tc'õó Te ba Tíí domka kg'õè. 58 Ncẽea nqarikg'ai koe guu a xoana hãa Péréan ga a. Gatu ka tsgõose ga xua Mana ta ko ma tciiè péréan tc'õó, a x'óóa hãa, igabagam gha ẽe gha ncẽe Péréan tc'õó ba chõò tamase kg'õè,” tam méé.
59 Ncẽe zi gúù zim kò ẽem kò Kaperenaume dim còrè-nquum koe hãa a ko xgaa-xgaa ka kg'ui.
Chõò tamas kg'õès di kg'uia ne
60 Káí xu xgaa-xgaase-kg'ao xu Jesom di xu kò kóḿ Me, ka xu ko máá: “Ncẽe kg'uia nea qóḿ m. Dìína gha kóḿa q'ãa a?” témé.
61 Me kò Jeso ba Gam ka q'ana hãa, Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu kò gaan ka kg'ui-kg'uise sa, khamam kò tẽè xu a máá: “Ncẽes gúù sa gáé ko tshúù-tshuu tcáó xao o? 62 Kháé xaoa gha nta méé, ncẽè Khóèm dim Cóá ba xao kòo bóò Me ko ẽem ko kg'aia hãa koe qaò ne? 63 Tc'ẽe ba ko kg'õèan máàm ga Me e, me cgàa ba cúí hùi ga úú tama. Eẽr kò kg'ui cgoa tu u kg'uia nea kg'õèan ko máàm tc'ẽem koe guua hãa. 64 Igaba ne gatu ka c'ẽe ne hàna ncẽe dtcòm̀ tama ne,” tam méé. (Dìína dtcòm̀ tama, i gha dìín khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Me sam kò Jeso ba tshoa-tshoases koe ga guu a q'ana hãa khama.) 65 Me gaia kg'ui a máá: “Gaa domkar kò bìrí tua hãa a ko máá: Cúí khóè ga Tíí koe hàà tite, ncẽè Abom kò kgoara máá a tama ne, témé,” tam méé.
66 Eẽm x'aèm koe guu ka ne kò káí ne xgaa-xgaase-kg'ao ne Gam di ne kháóka tòóa dìbise a táá xùri Me.
67 Me Jeso ba 12 xu tẽè a máá: “Gaxao igaba xaoa qõò kg'oana?” témé.
68 Me Simone Petere ba xo̱a Me a máá: “X'aigaè, dìín koe xae gha qõò? Tsáá Tsia chõò tama kg'õèan di kg'uian úúa hãa ka! 69 Dtcòm̀ xae ko, a xae a q'ana hãa Tsáá Tsia Nqarim di Tsi i sa, ncẽe Tcom-tcomsa Tsi,” tam méé.
70 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Tíí ga Ra gáé kò gaxao 12 xao nxárá tcg'òóa mááse tama? Igabam gaxao ka c'ẽe ba dxãwa me e,” témé. 71 (Jutasem, Simonem Isekariotem ka cóáse bam kòo nxàe, Jutase ba kò xgaa-xgaase-kg'ao xu ka c'ẽe me e, igabam kò khóè ne tshàu q'oo koe hàà tcãà Me khama.)