7
Jeso ba hẽé naka qõese ga xu hẽéthẽé e
Eẽ zi gúù zi qãá q'oo koem kò Jeso ba Galilea koe qõòa te, Juta ne di xu kaia xu kò cg'õo Me kg'oana hãa khamam kò Jutea koem gha qõòa te sa tc'ẽe tama. Me kò x'aèm Juta ne di zi xháì zi tshào dis kõ̱ès di ba cúù me e, xu kò Jesom ka qõese ga xu bìrí Me a máá: “Ncẽe koe méé Tsi tcg'oa naka Tsia Jutea koe qõò, naka ne Tsari ne xgaa-xgaase-kg'ao ne síí nxãasega kúrú Tsi ko zi gúù zi bóò. Cúí khóè ga káà a gaan di zi gúù zi gha xàìa hãase kúrú u, q'ãaè i gha sa i ko tc'ẽe ne. Gaa domka méé Tsi nqõóm koe x'áíse!” témé. Xu kò Gam ka qõese ga xu igaba Gam koe dtcòm̀ tama khama.
Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Tirim x'aèm qãè ba qanega hàà ta ga hãa, igaba i gaxao ka wèé x'aèan ga qãèa máá xaoa hãa. Nqõó ba cuiskaga gaxaoa hòre xao o tite, igabam Tíía hòre Tea, cg'ãè zi tséé zi ẽem ko kúrú zir ko nxàea tseegukagu khama. Qõò xao kõ̱ès koe gaxao ka. Tíí kam x'aè ba qanega hàà ta ga hãa khamar síí tite ke,” témé. Ncẽetam ko méé kam kò Galilea koe qaù.
Jeso ba ko xháì zi tshào dis kõ̱ès koe xgaa-xgaa
10 Eẽ xu ko qõese ga xu kõ̱ès koe qõò, kam kò Gam igaba thẽé xgoaba a qõò, khóè ne ka hòòè tamase igaba xàìa hãase. 11 Xu kò Juta xu kõ̱ès koe qaa Me a tẽè a máá: “Gaam Khóè ba nda?” témé.
12 Eẽ zi xg'ae zi khóè ne di zi koe i kò Gam ka káí kg'ui-kg'uisean hãa. Ne kò c'ẽe ne máá: “Qãèm khóè Me e,” témé, ne ko c'ẽe ne máá: “Eẽ ẽe, khóè nem ko ho̱àkagu,” témé. 13 Igaba i kò cúí khóè ga kgoarasease Gam ka kg'ui tama, Juta xu ne kòo bèe khama.
14 Me kò Jeso ba kõ̱ès nqáè koe tempelem koe tcãà, a xgaa-xgaa. 15 Ka xu kò Juta xu kaisase are a xu a tẽè a máá: “Ncẽem khóè ba ncẽe xgaa-xgaan ntama ma hòòa, ncẽe qanegam xgaa-xgaaè e tama ka?” témé.
16 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Tiri xgaa-xgaa nea Tiri tama. Igaba i Gaam ẽe tséé Tea hãam koe guua. 17 Ncẽè c'ẽem khóèm kòo Nqarim ko tc'ẽe sa kúrú kg'oana hãa, nem gha bóòa tcg'òó, Tiri xgaa-xgaan Nqarim koe guua hãa, kana Ra ko Tíí ka kg'ui sa. 18 Gaam ẽe ko cúíaga gam ka kg'ui ba ko dqo̱m̀kuan qaara mááse. Igaba gaam ẽe tséé mea hãam di dqo̱m̀kuan ko qaa ba tseegu di me e, i gam koe cúí cg'ãè ga káà a. 19 Moshe ba gáé x'áè-kg'áḿan máà tu u ta ga hãa? Gataga i ii, igaba i cúía tu ga x'áè-kg'áḿan ko méé sa kúrú tama! Dùús domka tu ko cg'õo Te tu gha sa tc'ẽe?” tam ma tẽè ne.
20 Si xg'ae sa xo̱a Me a máá: “Dxãwa tc'ẽean Tsi úúa hãa! Dìí na cg'õo Tsi kg'oana?” témé.
21 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Cúís tséés are-aresa sar kò kúrú, tu kò wèéa tu ga are. 22 Moshe ba kò x'áè-kg'áḿan gatu di xu cóá xu tu gha q'ãe nqãa-qgai khòo di máà tua hãa, tu ko Sabata dim cáḿ ka gatu di cóán q'ãe nqãa-qgai khòo (ẽe x'áèa nea kò Moshem koe guu tama, a kò khóè xuku xu koe guua hãa igaba), 23 nxãasega tu gha Moshem di x'áè-kg'áḿan komsana ka. Kháé nxãaska ncẽè cóám kò ko Sabata dim cáḿ ka q'ãe nqãa-qgai khòoè, Moshem di x'áè-kg'áḿan gha táá ntcoeè ka, ne tu ko dùús domka xgóà cgae Tea máá, ncẽè Sabata dim cáḿ kar kò khóèm dim tc'áróm wèé ba qãèkagu ne? 24 Táá tu tcgáían di bóò-q'ooan cgoa bóòa tcg'òó guu, igaba méé tu bóòa tcg'òó qãè bóòa tcg'òóan cgoa,” tam méé.
Jeso ba Krestem ga baa?
25 Gaa domka ne kò c'ẽe ne khóè ne Jerusalema di ne tshoa-tshoa a tẽè a máá: “A gaam khóèm tama baa ncẽe cg'õoa ba ko qaaè ba? 26 Bóò tu, ncẽe gam ko kgoarasease kg'ui, igaba ne cúí gúù ga Gam ka kg'ui tama. A tseeguan kaga xu tc'ãà-cookg'ai xu ncẽem khóèm Kreste Me ii sa q'ana hãa? 27 Ncẽem khóèm guua hãa qgáìan ta q'ana hãa. Igaba Krestem ko hààm x'aèm ka i gha cúí khóè ga c'úùa hãa guuam hãa qgáì,” ta ne méé.
28 Kam kò nxãaska Jeso ba tc'amaka kg'ui, ẽem tempelem koe hãa a ko xgaa-xgaa ka a máá: “Tíí tu q'ãa Tea hãa, a tu a thẽé ẽer guua hãa qgáìan q'ana hãa. Tíí kar óágase tama, igabam ẽe tsééa óá Tea hãa ba tseegu di Me e, ncẽe tu gatu c'úùa hãa ba. 29 Tíí ra q'ãa Mea hãa. Gam koe gar guua hãa, Me tsééa óá Tea hãa khama,” témé.
30 Qgóó Me kg'oana xu kò hãa. Igaba i kò cúí khóè ga táá gaan di tshàuan tòó cgae Me, Gam dim x'aè ba kò qanega hàà tama khama. 31 Igaba ne kò ẽes xg'aes koe káí ne khóè ne Gam koe dtcòm̀ a ne a máá: “Krestem kò ko hàà ne ba gha hàà ncẽem khóèm kúrúa hãa zi x'áí zi nqáéa hãa zi kúrú? Ka ncẽe ba gáé Gaam Krestem tama baa?,” ta ne ma tẽèku.
32 Farasai xu kò khóè ne ko ma Gam ka ma kg'ui-kg'uise sa kóḿ, ka xu ko kaia xu peresiti xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé tempelem di xu kòre-kg'ao xu tsééa úú, síí xu gha qgóó Me ka.
33 Me Jeso ba nxãaska máá: “Gatu cgoar gha qanega xòm̀ x'aè-coa ba hãa, a Ra a gha Gaam ẽe tséé Tea hãam koe ka̱bise. 34 Qaa Te tu gha, igaba tu hòò Te tite, a tu a ẽer hãa qgáì koe cuiskaga hàà tite,” témé.
35 Xu nxãaska Juta xu tẽèku a máá: “Ncẽem khóè ba gha nda koe qõò, xae gha táá hòò Me? Gatá di ne khóè ne tsa̱i-tsa̱isea hãa ne Gerika ne koe ba gha qõò, a síí Gerika ne xgaa-xgaa? 36 Dùú sa ba ko méé ncẽem ko máá: ‘Qaa Te tu gha, igaba tu hòò Te tite,’ a ko máá: ‘Hàna Ra gha hãa qgáì koe tu cuiskaga hàà tite,’ témé ka?” ta xu méé.
37 Còo dim cáḿ kõ̱ès dim kaiam kam kò Jeso ba tc'amaka kg'uia ghùi a máá: “Ncẽè c'ẽem khóèm kò cáḿa hãa ne méém Tíí koe hàà naka kg'áà. 38 Eẽ ko Tíí koe dtcòm̀ ba, ‘Kg'õèan di tshàan di tsgórèa ne gha ncãàa ba koe guu a ntcã̱a,’ ẽe zi ma Nqarim di zi Tcgãya zi ma nxàea khama,” tam méé. 39 Eẽm kòo Jeso ba ncẽe gúùan nxàe kam kòo Tc'ẽem ka kg'ui, ẽe ko Gam koe dtcòm̀ ne gha hòò Me ka. Tc'ẽe ba ne ko qanega máàè tama, Jeso ba kò qanega x'áàkaguè tama khama.
40 Gam di kg'uian ko kóḿse ka ne kò c'ẽe ne khóè ne máá: “Tseegukagam ncẽem khóè ba Porofiti Me e,” témé. 41 Ne kò c'ẽe ne máá: “Kreste Me e,” témé. Igaba ne kò c'ẽe ne tẽè a máá: “Haò! Ntama ba gha ma Kreste ba Galilea koe guu? 42  Nqarim di zi Tcgãya zi gáé máá: ‘Dafitem dis qhàòs koem Kreste ba guua hãa’ témé tama, Betelehema koe, Dafitem kò x'ãèa hãam x'áé ba?” ta xu ma tẽè. 43 Si kò Jesom domka kaias q'aa-q'aase sa khóè ne xg'aeku koe hãa. 44 C'ẽe nea kò qgóó Me kg'oana hãa. Igaba i kò táá cúí khóè ga gaan di tshàuan tòó cgae Me.
Juta ne di xu tc'ãà-cookg'ai xu di dtcòm̀ tama ne
45 Ka xu kò tempelem di xu kòre-kg'ao xu ncẽe ko tsééèa hãa xu kaia xu peresiti xu koe hẽé naka Farasai xu koe hẽéthẽé ka̱bise. Xu nxãa xu tẽè xu a máá: “Dùús domka xaoa kò óá Me tama?” témé. 46 Xu kòre-kg'ao xu xo̱a a máá: “Cúí khóè ga Gam khama kg'ui ta ga hãa!” témé. 47 Ka xu kò Farasai xu xo̱a xu a máá: “Gaxao igaba ba gáé qàe-qae xaoa hãa? 48 Tc'ãà-cookg'ai xu ka c'ẽe baa, kana Farasai xu ka c'ẽem ga ba gáé Gam koe dtcòm̀aa? 49 Igaba ncẽe ne khóè ne, ncẽe x'áè-kg'áḿan c'úùa hãa nea cgúíèa!” ta xu méé.
50 Nikodemasem ncẽe kò Jesom koe kg'aia síía ba, gaxu ka c'ẽe kò ii ba, nxãa ba kò bìrí xu a máá: 51 “Gaxae dim x'áè-kg'áḿ ba koáé kuri khóèan xgàra, dùú sa i ko gaan koe kúrú sa kg'aia kóḿ tamase?” témé.
52 Xu xo̱a me a máá: “Tsáá igaba tsi gáé Galilea di tsia? Tcgãya zi koe qaara tcg'òó naka bóò, porofitian Galilea koe guu tama sa,” témé.
Khóès cg'áràn kúrú koe qgóóèa sa*
53 [Me kò wèém khóè ba x'áéa ba koe ka̱bise.
* 7:52 C'ẽe zi Gerika di zi tcgãya zi ncìí zi ncẽe xg'aekuan 7:53–8:11 úú tama.