8
Kam ko Jeso ba Olife dim xàbìm koe qõò. Me kò ntcùúkg'ai cgoa gaicara tempelem koe síí, i kò wèé khóèan ga síí cgae Me, Me ntcõó a xgaa-xgaa ne. Xu kò x'áè xgaa-xgaa-kg'ao xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé khóès hãa a ko cg'áràn kúrú koe qgóóèa sa óá. A xu a hàà khóè ne cookg'ai koe tòó si. A xu a bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, khóès ncẽe sa cg'árà nes hãa a ko kúrú koe qgóóèa. Igabam kò Moshe x'áèan máà ta a, ncẽeta ii zi khóè zi méé zi nxõ̱án cgoa xg'áḿa cg'õoè di i, ka Tsi ko Tsáá nta méé?” témé. Ncẽem kg'ui ba xu kò ko kg'ui, qáé Me xu gha qgáìan xu kò ko qaa khama, a xu a ko chìbi-chibi Me xu gha zi dàò-kg'áḿ zi qaa. Kam ko Jeso ba qám̀se, a tshàua ba cgoa góḿankg'ai koe góá.
Qanega xu hãa a ko tẽè Me kam ko tẽe a bìrí xu a máá: “Ncẽè c'ẽem khóèm káà chìbi iim kò gaxao xg'aeku koe hãa, ne méém tc'ãà naka nxõ̱á sa séè naka xao si,” témé. A ba a gaicara qám̀se a góḿankg'ai koe góá.
Ncẽe sa xu ko kóḿ ka xu kò kaia xu koe guu a tshoa-tshoa a cúímana-cúí tcg'oara qõò. Me Jesom cúím ga ba síí qaù, naka gaas khóè sa hẽéthẽé e, si qanega gaa koe téé-tẽe. 10 Me Jeso tẽe a ba a tẽè si a máá: “Khóè seè, nda xua? Ncãa i gáé cúí khóè ga táá chìbi bóò si?” témé. 11 Si máá: “Ncãa i táá cúí khóè ga chìbi bóò te, X'aigaè,” témé. Me Jeso ba máá: “Nxãaskar Tíí igaba cúí gúù kaga chìbi bóò si tama, ke qõò, naka sia ncẽe koe guus ka táá gaicara chìbi kúrú guu,” témé.]
Jeso ba nqõóm dim X'áà Me e
12 Me Jeso ba gaicara khóè ne cgoa kg'ui a máá: “Tíí Ra nqõóm dir X'áà Ra a. Dìím wèém ẽe gha xùri Te ba ntcùúan q'oo koe qõòa hãa tite, igabam gha kg'õèan di x'áàn úúa hãa,” témé.
13 Xu kò Farasai xu bìrí Me a máá: “Tsáá ka Tsi ko nxàea tseegukagu, khamas Tsáá ko Tsáá ka nxàea tseegukagu sa tchàno tama,” témé.
14 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Tíí kar kò nxàea tseegukagu igabagas tiris nxàea tseegukagu sa tchàno si i, ẽer guua hãa qgáìa ner q'ana hãa, a Ra a gataga ẽer ko qõò qgáìan q'ana hãa. Igabaga xao gaxao ẽer guua hãa qgáìan hẽé, naka Ra ko qõò qgáìan hẽéthẽé c'úùa hãa khama. 15 Gaxaoa ko tc'áró ba xgàra, Tíí Ra cúí khóè ga xgàra tama. 16 Igaba ncẽè xgàrar kò ne i xgàra-q'ooa Te tchàno o, Tíí Ra Tíí ka cúíse xgàra tama khama, igaba Ra Abom ncẽe tsééa óá Tea hãam cgoa hãa. 17 Gaxao di x'áèan koe i góásea hãa a ko máá: ‘Cám̀ khóèan dis nxàea tseegukagu sa cgáé si i,’ téméè. 18 Gaas ẽe Tíí ka tseegu ii sar kò Tíía nxàea tseegukagu. Me ko gataga thẽé Abom ncẽe tsééa óá Tea hãa ba Tíí ka nxàea tseegukagu,” tam méé.
19 Xu nxãaska tẽè Me a máá: “Saò ba nda?” témé.
Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “C'úù Te xao hãa, a xao a Abom ga ba c'úùa hãa, a ncẽè q'ãa Tea xao kò hãa ne xao ga ko thẽé Abom ga ba q'ana hãa,” tam méé.
20 Jeso ba kò ncẽe kg'uian tempelem q'oo koem hãase kg'ui, aban ko tòóèm qgáìm qàe koe. Igaba i kò táá cúí khóè ga qgóó Me, Gam dim x'aè ba kò qanega hàà tama khama.
21 Me kò Jeso ba gaicara bìrí xu a máá: “Qõò Ra ko, xao gha qaa Te, a xao a gha gaxao di zi chìbi zi q'oo koe ga x'óó. Tíí ko qõò koe xao cuiskaga síí tite,” témé.
22 Xu nxãaska Juta xu tẽèku a máá: “Cg'õose ba gha? Ncẽem ko máá: ‘Tíí ko qõò koe xao cuiskaga síí tite’ témé ka?” témé.
23 Me bìrí xu a máá: “Gaxaoa nqãaka di xao o, Ra Tíí tc'amaka di Ra a; ncẽem nqõóm di xao o, Ra Tíí ncẽem nqõóm di tama. 24 Gaa domkar kò bìrí xao o, a ko máá: ‘Gaxao di chìbian koe ga xao gha x'óó,’ témé. Ncẽè Tíí Ra gaar ga Ra a tar ko méé sa xao ko dtcòm̀ tama, ne xao gha tseeguan kaga gaxao di chìbian koe x'óó,” tam méé.
25 Xu bìrí Me a máá: “Kháé Tsi Tsáá dìí Tsia?” témé.
Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Ncẽer kò ma tshoa-tshoas koe guu a bìrí xao o khama cúí ga Ra ko méé. 26 Káí zi gúù zi Ra úúa hãa bóòa Ra ga tcg'òó a gaxao ka nxàe zi, igaba Gaam ẽe tsééa óá Tea ba tseegu di Me e, Ra ko ẽer kò Gam koe kóḿ sa nqõó ba bìrí,” tam méé.
27 Xõòm kam kò ko kg'ui cgoa xu sa xu kò kóḿa q'ãa tama. 28 Kam ko nxãaska Jeso ba bìrí xu a máá: “Eẽ xao ko Khóèm dim Cóá ba tc'amaka ghùia xg'ara, ne xao gha nxãwa q'ãa Gaar ga Ra a sa, a Tíí ka cúíse gúù zi kúrú tama, igaba Ra ko Abom ma xgaa-xgaa Tea hãa khama ma kg'ui. 29 Me Gaam ẽe tséé Tea hãa ba Tíí cgoa hãa, a cúíse guu Te ta ga hãa, wèé x'aè kar ko ẽe ko qãè-tcaokagu Me sa kúrú khama,” tam méé.
30 Ncẽe gúùa nem ko nxàe ka i ko káí khóèan Gam koe dtcòm̀.
Abrahamam di ne cóá ne
31 Me Jeso ba nxãaska Gam koe ko dtcòm̀a ne Juta ne bìrí a máá: “Tirim kg'ui ba tu kò ko komsana a ko qgóó qari me, ne tu gha tseegukaga Tiri tu xgaa-xgaase-kg'ao tu ii. 32 A tu a gha nxãaska tseeguan q'ãa, i gha tseeguan kgoara tu u,” témé.
33 Ne xo̱a Me a máá: “Abrahamam di ta cóá ta a, a ta a qanega c'ẽe khóè di qãà kúrú ta ga hãa, ka Tsi nta méé-q'ooa, ncẽe Tsi ko máá, kgoarasea ta gha hãa, témé ka?” témé.
34 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Tseegukar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: Dìím wèém ẽe ko chìbian kúrú ba chìbian dim qãà me e. 35 Me qãà ba chõò tamase x'áé koe hẽé tama, igabam ko cóá ba chõò tamase x'áé koe hẽé. 36 Gaa domkaga tu gha, ẽem ko Cóá ba kgoara tu u, ne tseeguan kaga kgoarasea hãa. 37 Abrahamam di tu cóá tu u sar q'ana hãa, igaba tu cg'õo Te kg'oana hãa, Tirim kg'ui ba tcáóa tu q'oo koe x'ãè-q'ooan úú tama khama.
38 “Tirim Xõòm koer bóòa hãa zi gúù zi kar ko kg'ui, tu ko gatu, gatu ka xõòga xu koe tu kóḿa hãa zi kúrú,” tam méé.
39 Ne xo̱a Me a máá: “Gatá ka xõò ba Abrahama me e,” témé.
Me Jeso ba bìrí ne a máá: “Ncẽe Abrahamam di tu cóá tu kò ii ne tu ga ko Abrahamam ko kúrú zi kúrú. 40 Igaba tu ncẽeska cg'õo Te kg'oana, Tíí ncẽe Nqarim koer kóḿa tseeguan kò bìrí tu ur khóè Ra. Abrahama ba kò ẽeta ii gúù kúrú tama. 41 Gatu ka xõò ga xu kòo kúrú zi gúù zi tu ko kúrú,” tam méé.
Ne bìrí Me a máá: “Sita cg'áràn di ta cóá ta tama ta a; sita dim Xõòm cúím úúa ta hãa ba Nqari Me e,” témé.
42 Me Jeso ba bìrí ne a máá: “Ncẽè Nqarim kò gatu ka Xõò ba ii, ne tu ga kò ncàm̀ Tea hãa, Nqarim koe Ra guu a hààraa khama. Tiri qarian kar ncẽe koe hàà tama, igabam Gabá tsééa óá Tea hãa. 43 Dùús domka tua ẽer ko kg'ui sa kóḿa q'ãa tama? Eẽr ko kg'uis kóḿ ka tu ko tààè domka a. 44 Gatua gatu ka xõòm dxãwam di tu cóá tu u, a tu a gatu ka xõòm ko tc'ẽe zi gúù zi kúrú kg'oana. Tshoa-tshoases kagam kò cg'õo-kg'ao me e, a ba a tseeguan cgoa tchõà úú tama, tseegua nem úú tama khama. Ncẽe tshúù-ntcõan ábà cgoaèa hãa khamam ko ma kg'ui ii ba. Tshúù-ntcõa-kg'ao me e, a tshúù-ntcõan ka xõò me e khama. 45 Igabar ko Tíí tseeguan nxàe, domka tu Tíí koe dtcòm̀ tama. 46 Ndaka kg'áía tu ga chìbiga Ra a sa x'áí? Ncẽè tseegua ner kò ko nxàe, ne tu kháé nxãaska dùús domka dtcòm̀ Te tama? 47 Gaam ẽe Nqarim di ba ko Nqarim di kg'uian komsana, igaba tu gatu Nqarim di tama, gaa domkaga tu komsana a tama,” tam méé.
Jeso ba hẽé naka Abrahama ba hẽéthẽé e
48 Xu Juta xu xo̱a Me a máá: “Tseegu tama xae gáé kò hãa ncẽe xae kòo máá: ‘Samaria di Tsi i, a Tsi a dxãwa tc'ẽean úúa hãa,’ témé ka,” témé.
49 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Dxãwa tc'ẽea ner úú tama, igabaga Ra Abo ba tcoma hãa, xao ko gaxao Tíí ntcoe Te. 50 Tíí Ra Tíí ka dqo̱m̀kuan qaara mááse tama, igabagam qaa a ko ba hàna, ncẽe gha xgàra ba. 51 Tseegukar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: Dìím wèém ẽe gha Tirim kg'ui ba qgóóa qari ba chõò tamase x'óóa hãa tite, témé,” tam méé.
52 Xu kò Juta xu nxãaska bìrí Me a máá: “Dxãwa tc'ẽean Tsi úúa hãa sa xae ncẽeska q'ana hãa. Abrahama ba x'óóa, xu porofiti xu thẽé x'óóa hãa, igabaga Tsi ko Tsáá máá, dìím wèém ẽe ko Tsari kg'uian qgóóa qari ba chõò tamase x'óóan xám̀ tite, témé. 53 Gaxae ka xõòm Abrahamam ka Tsi Tsáá kaia? X'óóam hãa, xu gataga thẽé porofiti xu x'óóa hãa. Ka Tsi gáé Tsáá tc'ẽea máá, dìí cgáé Tsi ii, ta tc'ẽea?” ta xu méé.
54 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Ncẽè Tíí kòo dqo̱m̀se, ne i Tiri dqo̱m̀sean káà hùi i. Tíí ko dqo̱m̀ Te ba Abo Me e, ncẽe gaxao ko máá, gatu dim Nqari Me e, témé ba. 55 Igabaga xao c'úù Mea, Ra Tíí q'ãa Mea. Ncẽè c'úù Mea Ra hãa tar kòo méé ner nxãaska tshúù-ntcõa-kg'ao Ra a, gaxao khamaga ma. Igabaga Ra q'ãa Mea, a Ra a ko kg'uia ba qgóóa qari. 56 Gaxao ka xõòm Abrahama ba kò Tirim cáḿ bam ko hàà bóò khama qãè-tcaoa hãa, a kò bóò me a qãè-tcao.
57 Xu nxãaska Juta xu bìrí Me a máá: “Qanega Tsi 50 kuri ga úú tama, igaba Tsi Abrahama ba bóòa hãa dèe?” témé.
58 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Tseegukar ko tseeguan bìrí xao o, a ko máá: Abrahamam ko ábàès cookg'ai koe, Ra hàna,” témé.
59 Ka xu ko nxõ̱án sáà, xao Me xu gha ka, igabam ko Jeso ba tempelem q'oo koe ts'ana tcg'oa a qõò.