9
Jeso ba ko káà tcgáíse ábàèam khóè ba qãèkagu
Eẽm Jeso ba xóé a ko qõò kam kò káà tcgáíse ábàèa hãam khóèm cgoa xg'ae. Ka xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tẽè Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, dìín chìbi domka ba káà tcgáíse ábàèa? Gaam chìbia kana xõòa ba dia, ncẽe kúrú mem káà tcgáíse ábàèa hãa?” témé.
Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Ncẽem khóèm chìbi tama a, gataga xõòa ba di chìbi tama a, igabagas ncẽe sa kúrúse cgae mea hãa, nxãasega i gha Nqarim di qarian bóòè a ko gam koe tséé ka. Qanega i koaba di x'aè e, ka méé xae ncẽe tsééa óá Tea hãam di tsééan kúrú, ntcùúa nea ko hàà ke, ncẽe cúí khóè ga tséé tite e. Eẽr qanega nqõóm koe hãa x'aè kar nqõóm dir X'áà Ra a,” tam méé.
Ncẽe zi gúù zim ko kg'uia xg'ara kam kò góḿankg'ai koe tcg'ae, a kg'áḿ-tsharà ba cgoa tco̱àn kúrú a gaa tco̱àn khóèm tcgáí koe tcgáù, a ba a gaam khóè ba bìrí a máá: “Qõò, naka tsia síí Siloame dim tèbem koe xg'aà-kg'ai,” témé. (Ncẽem kg'uim Siloame di ba ko máá ‘Tsééa úúèa’ témé.) Me ko qõò a síí xg'aà-kg'ai, a ba a ka̱bisem ko ka ko bóò.
X'áé qàea ba di ne khóè ne hẽé, naka kg'áíga kò ko bóò me, me ko dtcàrà ne hẽéthẽéa kò tẽèse a máá: “Ncẽea gáé gaam khóèm xg'ao ko káíse ntcõóa te a ko dtcàràm tama baa?” témé. C'ẽe ne kò máá: “Gaam ga me e,” témé, ne ko c'ẽe ne máá: “Eẽ ẽe, kg'ama tsara tc'ẽèkua hãa,” témé. Me kò gaam khóè ba máá: “Tíí ga ra a,” témé. 10 Ne tẽè me a máá: “Kháé i nxãaska tcgáía tsi ntama ma xgobekg'ammèa?” témé. 11 Me xo̱a ne a máá: “Jeso ta ko ma tciièm Khóè ba kò tco̱àn kúrú a tcgáía te tcgáù, a bìrí te a máá, síí méér Siloame dim tèbem koe xg'aà-kg'ai, témé, ra síí xg'aà-kg'ai, a gaa koe ga bóò,” témé. 12 Ne tẽè me a máá: “Gaam khóè ba nda?” témé. Me xo̱a ne a máá: “C'úùa ra hãa,” témé.
Farasai xu ko Jesom di kg'õèkaguku-kg'áḿan di dàòan qaa
13 Ka ne ko gaam khóèm ẽe kò káà tcgáíse ábàèa hãa ba séè a Farasai xu koe úú. 14 Nxãaskam kò, gaam cáḿ ẽem kò Jeso ba tco̱àn kúrú, a khóè ba xgobekg'am tcgáí ba Sabata di me e. 15 Ka xu ko Farasai xu khóè ba tẽè, ntama i ma qõòa hãa me ko bóò sa. Me xo̱a xu a máá: “Tco̱à nem kò tcgáía te koe tcgáù, ra síí xg'aà-kg'ai, a kò gaa koe ga guu a bóò,” témé.
16 Xu kò c'ẽe xu Farasai xu máá: “Ncẽem Khóè ba Nqarim koe guu tama, Sabata dim cáḿ bam qgóóa qari tama khama,” témé. Xu c'ẽe xu máá: “Ntama ba ga ma chìbi-kg'ao ba ncẽeta ii zi x'áí zi kúrú?” témé. Xu kò tc'ẽe-kg'áḿ zi koe q'aara hãa.
17 Ka xu ko ka̱bise a gaicara ẽe kò káà tcgáí ii ba bìrí a máá: “Xgobekg'am tcgáí tsia baa ka tsi ko tsáá Gam ka nta méé?” témé. Me xo̱a xu a máá: “Porofiti Me e,” témé.
18 Xu kò Juta xu qanega dtcòm̀ tama, káà tcgáí me e kò ii, a ba a kúrúè a ko ncẽeska bóò sa, khama xu khóèan tséé i síí xõò ga khara tcii. 19 A hàà tẽè khara a, a máá: “Ncẽea gakhao dim cóám ga baa, ncẽe kò koma káà tcgáíse ábàèa hãa ba? Kháé nxãaska i ntama ma qõòa hãa me ko ncẽeska bóò?” témé.
20 Khara xõò ga khara xo̱a xu a máá: “Sikham dim cóá me e sa kham q'ana hãa, a kham a gataga q'ana hãa, káà tcgáísem ábàèa hãa sa. 21 Igaba kham gakham ntama i ma qõòa hãa me ko ncẽeska bóò sa c'úùa hãa, naka dìín xgobekg'am tcgáí mea hãas ga sa hẽéthẽé e. Ke xao gaxao tẽèa mááse me, kuria ba tc'ãòa hãa, me gha xo̱ara mááse xao o ke,” témé. 22 Khara kò xõò ga khara ncẽeta ma xo̱a, Juta xu khara kòo bèe khama. Nxãakamaga xu kò kg'uia xg'ara hãa, ncẽè c'ẽem khóèm kò nxàea tseegukagu Jeso ba Kreste Me e sa, ne i gha gaa khóèan còrè-nquum koe xhàiaguè sa khama. 23 Gaa domka khara kò ko xõò ga khara máá: “Kuria ba tc'ãòa hãa, ke méé xu tẽè me,” témé.
24 Xu cám̀ dis ka gaam khóèm ẽe kò káà tcgáí ii ba tcii, a xu a bìrí me a máá: “Nqari ba dqo̱m̀ tseeguan kg'ui ka, ncẽem Khóè ba chìbi-kg'ao Me e sa xae q'ana hãa ke,” témé.
25 Me xo̱a xu a máá: “Chìbi-kg'ao ba ga ii kana ba ga chìbi-kg'ao tama sar tíí c'úùa hãa. Cúís gúùs tíí q'ana hãa saà: káà tcgáí ra a kò ii, igaba ra ko ncẽeska bóò si i,” témé.
26 Xu tẽè me a máá: “Dùú sa ba kò kúrú cgae tsi? Ntama ba kò ma tcgáía tsi xgobekg'am?” témé.
27 Me xo̱a xu a máá: “Ncãar nxãakamaga bìrí xao o, xao ncãa táá kóḿ te, ka xaoa ko dùús domka gaicara kóḿan gaan di qaa? Kana xaoa Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu kúrúse kg'oana thẽé?” témé.
28 Xu xhóré me a máá: “Tsáá tsia Gam di tsi xgaa-xgaase-kg'ao tsi i! Sixaea Moshem di xae xgaa-xgaase-kg'ao xae e. 29 Nqarim xg'ao Moshem cgoa kg'ui sa xae q'ana hãa, igaba ncẽem Khóèm ka xae ndam guua sa c'úùa hãa,” témé.
30 Me khóè ba xo̱a xu a máá: “Cg'ãèse i are-aresa a, Me guua hãa qgáìan ga xao c'úùa hãa, igabagam xgobekg'am tcgáí tea hãa khama. 31 Nqari ba chìbi-kg'ao ne komsana tama sa ta q'ana hãa: igaba ncẽè c'ẽem khóèm kòo Nqari ba dqo̱m̀, a ko Gam ncàm̀a hãa sa kúrú, nem ko Nqari ba komsana me. 32 Xg'aom kò ntcõó a nqõó ba tshoa-tshoase ne ta qanega kóḿ naka i máá, dìím ga ba khóèm káà tcgáíse ábàèa ba xgobekg'am tcgáía hãa téméè ta ga hãa. 33 Ncẽem Khóèm kò Nqarim koe guu tama nem ga kò cúí gúù ga kúrú tama!” tam méé.
34 Xu gaa kg'uian ncẽe tc'amkg'ai koe xo̱a me a máá: “Chìbian q'oo koe tsi ábàèa, ka tsi tsáá dùú sa xgaa-xgaa xae e kg'oana?” témé. A xu a tchàa koe xhàiagu me.
Jeso ba ko tcgáían úú tamas ka kg'ui
35 Jeso ba kò gaam khóè ba xu xhàiagua hãa sa kóḿ, ẽem ko hòò me kam kò tẽè me a máá: “Khóèm dim Cóám koe tsia ko dtcòm̀?” témé. 36 Me gaam khóè ba tẽè Me a máá: “Kháé dìí baa, X'aigaè? Bìrí te Me nakar gha nxãasega Gam koe dtcòm̀!” témé.
37 Me Jeso ba máá: “Ncẽe tsi ko bóò, Me ko tsáá cgoa kg'ui ba, Gaam ga Me e,” témé. 38 Kam kò khóè ba máá: “Dtcòm̀r ko, X'aigaè,” témé, a cookg'aia ba koe cg'áé a dqo̱m̀ Me.
39 Me Jeso ba máá: “Xgàrar gha domkar ncẽem nqõóm koe hààraa, nxãasega ne gha ẽe káà tcgáí ne bóò, ne ẽe ko bóò ne káàn tcgáí ka,” témé.
40 Xu c'ẽe xu Farasai xu ẽem kòo ncẽe gúùan nxàe ka kò hãa cgoa mea xu kóḿ, a xu a tẽè Me a máá: “Dùú dèe? Sixae igaba xae thẽé káà tcgáí xaea dèe?” témé.
41 Me Jeso ba bìrí xu a máá: “Káà tcgáí xao kò ii ne xao ga ko ncẽeska chìbi úú tama. Igaba xao tcgáíga xao o sa bìrísea hãa, khama i gha gaxao di chìbian gataga ma hãa cgoa xao o.