10
Ghùu Kòre-kg'ao ba hẽé naka Gam di zi ghùu zi hẽéthẽé e
“Tseegukar ko tseeguan bìrí tu u, a ko máá: Khóèm ẽe ghùu zi dis xgàris-kg'áḿ koe tcãà tama a ko nqurì si, kana c'ẽem dàòm ka q'ooa sa koe tcãà ba ts'ãà-kg'ao me e, a cg'ãè kúrú-kg'ao me e. Igaba gaam ẽe ko xgàris-kg'áḿ koe tcãà ba ghùu zi dim kòre-kg'ao me e. Xgàris-kg'áḿ ko xgobekg'am ba ko gaam ghùu kòre-kg'ao ba xgobekg'ama máá, zi ghùu zi kg'ui-q'ooa ba kóḿ, me gam di zi ghùu zi cg'õèa zi ka tcii, a tc'ãà-cookg'ai zi. Eẽm kò gam di zi wèéa zi tcg'òóa xg'ara nem ko tc'ãà-cookg'ai zi, zi ghùu zi xùri me, kg'ui-q'ooa ba zi q'ana hãa khama. Igaba zi cuiskaga tãám khóè ba xùri tite, a gha bèe me a qgóé, tãá khóèan di kg'ui-q'ooan zi c'úùa hãa khama,” tam méé.
Jeso ba kò ncẽes sere-sere sa gaxu koe tséékagu, igaba xu kò ẽem ko bìrí xu sa táá kóḿa q'ãa.
Kam ko nxãaska Jeso ba gaicara máá: “Tseegukar ko tseeguan bìrí xao o, a ko máá: Tíí Ra ghùu zi dir Xgàri-kg'áḿ Ra a. Wèé xu ẽe kò Tíí ka tc'ãà a hàà xua ts'ãà-kg'ao xu u, a cg'ãè kúrú-kg'ao xu u, igaba zi kò ghùu zi táá komsana xu. Tíí Ra Xgàri-kg'áḿ Ra a. Dìím wèém ẽe ko Tíí koe tcãà ba gha kgoaraè, a ba a gha tcãà a tcg'oa a gha dxòó-q'ooan hòò. 10 Ts'ãà-kg'ao ba kg'amaga hàà tama, a ts'ãà sa hẽé naka cg'õo sa hẽé naka ko̱be sa hẽéthẽé cúíga hààraa máána. Ra Tíí hààraa, nxãasega ne gha kg'õèan úú ka, a gataga kaisase úú u ka.
11 “Tíí ra qãèr ghùu Kòre-kg'ao Ra a. Me ko qãèm Kòre-kg'ao ba gam di kg'õèan ghùu zi tcg'òóa máá. 12 Gaam ẽe ghùu zi kòre dis tséés koe tcãàèa ba ghùu kòre-kg'aom tama me e, a ba a ghùu zi ka q'õòsem tama me e, ẽem ko ncuutshaan bóò i ko hàà nem ko ghùu zi guu a qgóé, me ncuutshaa ba hàà ntcàu zi a tsa̱i-tsa̱ia q'aa zi khama. 13 Ghùu zi kòre di tsééan máàèam khóè ba ko guu zi a qgóé. Kg'amagam máàèa hãa tséé e, khamam tchõà úú cgoa zi tama.
14 “Tíí ra qãèr Kòre-kg'ao Ra a, a Ra a Tiri zi ghùu zi q'ana, zi Tiri zi ghùu zi q'ãa Tea, 15 ncẽem ma Abo ba ma q'ãa Tea, Ra gataga Tíí ma q'ãa Mea khamaga ma. Ra ko Tiri kg'õèan ghùu zi tcg'òóa máá. 16 C'ẽe zi ghùu zir úúa hãa, ncẽem xgàrim-q'oo di tama zi. Gataga méér óága zi thẽés gúù si i, naka zi hàà kg'ui-q'ooa Te kóḿ naka zia ncẽe zi ghùu zi cgoa xg'ae naka cúí zi ghùu zi dis xg'ae sa kúrú, cúím kòre-kg'aom di zi.
17 “Ncẽes gúùs kam Abo ba ncàm̀ Tea, Tiri kg'õèa ner ghùu zi tcg'òóa máána hãa khama, nxãasegar gha gaicara séèa ka̱bi i ka. 18 Khóèm Tíí koe gha kg'õèa Te séèa ka̱bi ba káà me e, igaba Ra ko Tíí ka tcg'òó o. Qari ner úúa hãa tcg'òó or gha di i, a Ra a qarian úúa hãa gaicara Ra gha séèa ka̱bi i di i. Ncẽem x'áè-kg'áḿ bar Abom koe hòòa,” tam méé.
19 Eẽ xu ko Juta xu ncẽe kg'uian kóḿ ka xu kò tc'ẽe-kg'áḿ zi koe gaicara q'aa. 20 Káí-kg'áía ne kò máá: “Dxãwa tc'ẽea nem úúa, a temea, ka ba ko dùús domka kóḿmè?” témé.
21 Igaba ne kò c'ẽe ne máá: “Ncẽe zi gúù zi ga táá dxãwa tc'ẽean ka tcãàèam khóèm ka mééè. Dxãwa ba káà tcgáím khóè bam ga xgobekg'am tcgáí di qarian úúa hãa ii?” témé.
Juta ne di dtcòm̀ tama ne
22 Me x'aè ba tcãà, si tempelem ko ka̱ba-ka̱baè dis kõ̱è sa xóé Jerusalema dim x'áém koe. Sao di x'aè e kò ii. 23 Me kò Jeso ba tempelem koe hãa a ko caate, Solomonem dis xàò-xao sa ta ko ma tciiès xào-xaos koe. 24 Ka ne ko Juta ne Gam koe hààraa xg'ae, a nxa̱ma-nxa̱ma Me a máá: “Nta noo x'aèan Tsi ko hàà séè a ghùia tòó ta a? Ncẽè Kreste Tsi kò ii ncẽem Nqari ba nqòòkagu taa hãa Tsi ne kg'ama kgoarasease bìrí ta a,” ta ne méé.
25 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Bìrí tu ur kò, igabaga tu kò táá dtcòm̀. Tséé zi ncẽer ko Abom cg'õè cgoa kúrú zia ko Tíí ka nxàea tseegukagu, 26 igaba tu dtcòm̀ tama, Tiri tu ghùu tu tama tu u khama. 27 Tiri zi ghùu zia ko kg'ui-q'ooa Te kóḿ, Ra q'ãa zia, zi ko xùri Te. 28 Chõò tama kg'õèa ner ko máà zi, zi chõò tamase kaà tite, i cúí khóè ga tshàu q'ooa Te koe séèa tcg'òó zi tite. 29 Abom ncẽe máà Te zia hãa ba wèé gúùan kaga kaia, i cúí khóè ga Abom tshàu q'oo koe séèa tcg'òó zia hãa tite. 30 Tíí hẽé naka Abo ba hẽéthẽé Tsama cúí Tsam m,” tam méé.
31 Ka ne ko Juta ne gaicara nxõ̱á zi sáà, xao Me ne gha ka, 32 igabam kò Jeso ba xo̱a ne a máá: “Káí zi tséé zi qãè zi Ra x'áí tua, Abom koe guua hãa zi. Ka tua ko gazi xg'aeku koe ndakas domka nxõ̱án cgoa xao Te?” témé.
33 Ne Juta ne xo̱a Me a máá: “C'ẽes tséés qãès domka ta xao Tsi tama, igaba Tsi ko Nqari ba cóè domka a, kg'ama Tsi khóè Tsi i, igaba Tsi ko Nqari Tsi ii khama ma séèse domka a,” témé.
34 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Gatu di X'áèan koe i gáé ncẽeta ma góásea naka máá: ‘Gatu kar ko máá: nqárì tu u,’ témé tama? 35 Eẽ Nqarim di zi Tcgãya zi koe ko méése sa chõò tamase tseegu si i sa ta q'ana hãa. Me kò Nqari ba gane ẽe Gam dim kg'ui ba kò máàèa hãa ne nqárì ta ma tcii. Ncẽè Nqarim kò ko gaa ne khóè ne ẽe ne nqárì ta ma tcii, 36 ne tua nxãaska gatu dìí tua ncẽe ko máá, Nqari bar ko cóè témé tu, Nqarim dir Cóá Ra a tar ko méé domka, Tíí ncẽe Abom nxárá tcg'òó, a nqõómkg'ai koe tsééa óá Ra! 37 Ncẽè Abom di zi tséé zir kò kúrú tama ne méé tu nxãaska táá Tíí koe dtcòm̀ guu. 38 Igaba ncẽè kúrú zir kòo, igaba tu kò Tíí koe dtcòm̀ tama ne méé tu nxãaska ẽer ko kúrú zi tséé zi koe dtcòm̀, naka tua gha nxãasega q'ãa naka kóḿa q'ãa, Abom Tíí koe hãa, Ra Tíía Gam koe hãa sa,” tam méé.
39 Ne gaicara qgóó Me ne gha sa tc'ẽe, Me tcg'oaragu ne.
40 Me nxãaska Jeso ba Jorotanem ka ncìí za ka xòèa ba koe ka̱bise, Johanem kò ko kg'aika khóè ne tcguù-tcguum qgáìm koe, a ba a síí gaa koe hãa. 41 Ne káí ne khóè ne Gam koe síí a ne a máá: “Johane ba xg'ao táá c'ẽes x'áís ga sa kúrú, igabam xg'ao ncẽem Khóèm ka bìrí ta a zi gúù zi wèé zia tseegu zi i,” témé. 42 Ne kò ẽem qgáìm koe káí ne khóè ne Jesom koe dtcòm̀.