11
Lasarom dis x'oo sa
Nxãaskam kò c'ẽem khóèm Lasaro ta ko ma tciiè ba ko tsàa, Betania koe guua ba, Maria sa hẽé naka gas ka káíkhoes Mareta sa hẽéthẽé sara dim x'áé-coa ba. Ncẽes Maria sa gaas ncẽe kò X'aigam Nqari ba tshãá di nxúìan cgoa tcgáù nqàrèa hãas ga si i, a c'õòa sa cgoa tchùu u, ncẽe káímkhoem Lasarom kòo tsàa sa. Ka sara kò nxãaska khóè qõeku sara Jesom koe kg'uian tsééa úú, a máá: “X'aigaè, ẽe Tsi ncàm̀a hãa ba ko tsàa,” témé.
Eẽm ko ncẽe sa kóḿ, kam kò Jeso ba máá: “Ncẽes tcìì sa cuiskaga cg'õo mea hãa tite, igabas Nqari ba dqo̱m̀ di si i, nxãasegam gha Nqarim dim Cóá ba dqo̱m̀mè ka,” témé.
Me kò Jeso ba Mareta sa hẽé naka qõese sa hẽé naka Lasaro ba hẽéthẽé ncàm̀a. Khama ẽem ko Lasaro ba ko tsàa sa kóḿ, kam kò cám̀ cáḿ tsara hãa ẽem ko hãam qgáìm koe.
A ba a nxãaska Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Hàà naka xae Jutea koe gaicara ka̱bise,” témé.
Xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí Me a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè, Juta ne ncãaga nxõ̱án cgoa xao Tsi kg'oana, igaba Tsia ko gaicara gaa koe ga ka̱bise?” témé.
Me Jeso ba xo̱a a máá: “Cáḿ ba gáé 12 aoaran úú tama? Koaba ka ko qõòm khóè ba cuiskaga cg'áéa hãa tite, ncẽem nqõóm di x'áà nem ko bóò khama. 10 Igaba ncẽè khóèm kò ko ntcùúan q'oo koe qõò nem ko cg'áé, x'áà nem úú tama khama,” tam méé. 11 Ncẽetam ko mééa xg'ara kam kò bìrí xu a máá: “Gaxae ka c'ẽem Lasaro ba x'óm̀a hãa, Ra ko gaa koe síí tc'oman koe ghùi me,” témé.
12 Xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí Me a máá: “X'aigaè, x'óm̀am kò hãa nem gha qãè,” témé.
13 Me kò Jeso ba x'óóam hãa sa nxàe, igaba xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tc'ẽea máá, tc'oman ncẽe tseegu di Gam ko nxàe, ta tc'ẽea.
14 Kam kò nxãaska Jeso ba tchànose bìrí xu a máá: “Lasaro ba x'óóa hãa. 15 Ra gaxao domka qãè-tcaoa, káà ra a kò ii khama, nxãasega xao gha dtcòm̀ ka. Igaba hàà naka xae síí cgae me,” tam méé.
16 Kam kò Tomase ncẽe kò Didimo ta ma tciiè ba; ncẽes cg'õè sa ko máá: ‘Hoo-hore’ témé ba gam ka c'ẽe xu xgaa-xgaase-kg'ao xu bìrí a máá: “Hààn xae thẽé qõò, naka xae nxãasega síí x'óó cgoa Me,” témé.
Jeso ba ko khóè qõeku sara qgài-qgai tcáó
17 Eẽm ko Jeso ba hàà kam ko hàà sao-xg'ae, me Lasaro ba nxãakamaga 4 cáḿan tc'ám̀s q'oo koe úúa hãa. 18 (Nxãaska i kò Jerusalema koe guu a Betania koe síían 3 kilomitara khama noo. 19 Ne kò káí ne Juta ne hààraa, hàà ne gha Mareta sa hẽé naka Maria sa hẽéthẽé sara qgài-qgai tcáó ka, gasara ka káíkhoem di x'ooan koe.)
20 Eẽs ko Mareta sa Jesom ko hàà sa kóḿ kas kò tcg'oa a síí xg'ae cgoa Me, si kò Maria sa nquum q'oo koe hãa.
21 Si kò Mareta sa Jeso ba bìrí a máá: “X'aigaè, thuu Tsi kò ncẽe koe hãa nem ga kò tíí kíí ba x'óóa hãa tama. 22 Ra ncẽeskaga igaba q'anaa, wèés gúùs ẽe Tsi ko Nqarim koe dtcàrà sam gha Nqari ba máà Tsi sa,” témé.
23 Me Jeso ba bìrí si a máá: “Sáá kíí ba gha x'ooan koe tẽe,” témé.
24 Si Mareta sa xo̱a Me a máá: “Q'ana ra hãa me gha x'ooan koe tẽe, còo dim cáḿ x'ooan koe i ko tẽeèm ka,” témé.
25 Me Jeso ba bìrí si a máá: “Tíí Ra x'ooan koe Tẽe Ra a, a Ra a Kg'õè Ra a. Gaam ẽe ko x'óó igaba ko Tíí koe dtcòm̀ ba gha kg'õè, 26 me dìím wèém ẽe kg'õèa hãa a ko Tíí koe dtcòm̀ ba cuiskaga x'óó tite. Ncẽe sa sia ko dtcòm̀?” tam méé.
27 Si bìrí Me a máá: “Eè, X'aigaè, dtcòm̀ ra ko Kreste Tsi i sa, Nqarim di Tsi Cóá Tsi, ncẽe kòo nqõómkg'ai koe hàà Tsi,” témé.
28 Ncẽe zi gúù zis ko nxàea xg'ara kas kò qõò a síí qõeses Maria sa dxùukg'ai koe tciia tcg'òó a bìrí si a máá: “Xgaa-xgaa-kg'ao ba ncãa hàà, a ko tcii si,” témé. 29 Eẽs ko ncẽe sa kóḿ kas kò qháése tẽe a síí cgae Me. 30 Nxãaskam kò Jeso ba qanega x'áé-coam koe tcãà ta ga hãa, igabam kò Maretas ncãa xg'ae cgoa Me koe ga qanega tẽe. 31 Eẽ kò Marias cgoa nquu q'oo koe hãa a ko qgài-qgai tcáó si ne Juta ne ko bóò, si ma qháése tẽe a tcg'oara hãa sa, ka ne kò còò si, tc'ám̀s koes ko síí hãa a kg'ae, ta ne kò tc'ẽea khama.
32 Eẽs ko Maria sa Jesom hãas qgáìs koe síí, a ko bóò Me kas kò nqàrè-kg'ama ba koe cg'áé a máá: “X'aigaè, thuu Tsi kò ncẽe koe hãa nem ga kò tíí kíí ba x'óóa hãa tama,” témé.
33 Eẽm ko Jeso ba bóò sis ko kg'ae, naka ẽe kò xùri si a hààraa ne Juta ne hẽéthẽé ko kg'ae, kam kò kaisase xg'aì, i tcáóa ba nxùrù. 34 Me tẽè ne a máá: “Nda koe tu xòó mea?” témé. Ne bìrí Me a máá: “X'aigaè, hàà naka bóò,” témé.
35 Me Jeso ba kg'ae. 36 Ne kò nxãaska Juta ne máá: “Bóò, nta noosem ncàm̀ mea sa,” témé. 37 Igaba ne kò c'ẽea ne máá: “Ncẽem khóèm ncẽe thuu káà tcgáím khóè ba xgobekg'am tcgáía hãa ba gáé kò táá ncẽem khóè ba kúrú me x'óóa hãa tite?” ta ma tẽèku.
Jeso ba ko Lasaro ba x'ooan koe ghùi
38 Me kò Jeso ba gaicara kaisase xg'aìa hãase tc'ám̀s koe síí. Xòam q'oo koes kò hãa, si nxõ̱á sa kg'áḿa ba koe tòóèa. 39 Me Jeso ba máá: “Nxõ̱á sa tcg'òó,” témé.
Si ẽe kò x'óóa hãam khóèm ka qõeses Mareta sa bìrí Me a máá: “X'aigaè, ncẽem x'aèm kam hm̀m̀sam xg'ãò ba hãa, 4 cáḿa nem úúa a kg'ónòèa hãa khama,” témé.
40 Kam kò Jeso ba bìrí si a máá: “Bìrí si ta ga Ra gáé hãa, dtcòm̀ si kòo ne si gha Nqarim di x'áàn hòò sa?” témé. 41 Ka ne ko nxõ̱á sa tcg'òó. Me Jeso ba tc'amaka ghùi-kg'ai a máá: “Aboè, qãè-tcaoa Ra ko máá Tsi, kóḿ Tea Tsi hãa domka. 42 Q'ana Ra hãa wèé x'aè ka Tsi ko kóḿ Te sa, igabar ko ncẽe tẽe ne khóè ne domka ncẽe sa nxàe, nxãasega ne gha dtcòm̀, Tsáá Tsia tsééa óá Tea hãa sa ka,” témé. 43 Ncẽetam ko mééa xg'ara kam kò tc'amaka hãam dòm̀ cgoa q'au a máá: “Lasaroè, tchàa koe tcg'oa!” témé. 44 Me x'óóa kò hãam khóè ba tcg'oa, tshàua ba hẽé naka nqàrèa ba hẽéthẽéa kò lapian cgoa tcáḿmèa, i kg'áía ba c'ẽem qgáím cgoa tcáḿmèa. Me Jeso ba bìrí ne a máá: “Kgoara tcg'òó cgae me qgáía ne nakam qõò,” témé.
Juta ne ko Jesom di cg'õoan qg'áìkua máá
(Mt 26:1-5; Mk 14:1-2; Lk 22:1-2)
45 Nxãaska ne kò káí ne Juta ne ncẽe kò Maria sa dàra hãa ne, a kò Jesom kò kúrúa hãa zi gúù zi bóòa ne, Gam koe dtcòm̀. 46 Igaba ne kò c'ẽe ne Farasai xu koe síí a bìrí xu Jesom dùú sa kúrúa hãa sa. 47 Ka xu kò nxãaska kaia xu peresiti xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé xg'ae sa tcii a tẽèku a máá: “Dùú sa xae gha kúrú? Ncẽem Khóè ba ko káí zi x'áí zi kúrú ka. 48 Guu Me xae kò Me ko ncẽe zi gúù zi qanega kúrú, ne i gha wèé khóèan Gam koe dtcòm̀, ne gha Roma ne nxãaska hàà sixae dim nqõó ba hẽé naka khóè ne hẽéthẽé xhùu cgae xae e,” ta xu méé.
49 Igaba gaxu ka c'ẽem Kaifase ta ko ma tciiè ba, ncẽe kò ẽem kurim ka kaiam peresiti ii ba kò kg'ui a máá: “Cúí gúù ga xao c'úùa hãa! 50 Bóòa xao gáé q'ãa tama, cúím khóè ba guu me wèé ne khóè ne x'óóa máá sa qãè si i, wèés qhàò sa guu si kaàkaguèan ka sa?” témé.
51 Ncẽe sam kò gam koe guuase nxàe tama, igabam kò ẽem kurim ka kaiam peresiti me e khama porofita, Jeso ba gha ko Juta dis qhàò sa x'óóa máá sa, 52 naka ẽes qhàòs cúís tama sa, igaba gataga Nqarim di ne cóá ne ncẽe tsa̱i-tsa̱isea xõe ne hẽéthẽé e, xg'ae-xg'ae nem gha, ne cúís gúù sa ii ka.
53 Xu kò nxãaska ẽem cáḿ koe ga guu a qg'áìku, cg'õo Me xu gha ka.
54 Me kò Jeso ba nxãaska táá kgoarasease Juta ne xg'aeku koe caate. Igabam kò gaa koe tcg'oa a tchàa-xgóós qàe koe hãam qgáìm koe qõò, Eferaime ta ko ma tciiè ba, a síí gaa koe Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu cgoa hãa.
55 Juta ne dis Pasekas dim x'aè ba kò cúù me e, ne kò Pasekas cookg'ai koe káí ne nqõóm koe guu a Jerusalema koe qõò, síí ne gha q'ano-q'anoè ka. 56 Ne kò Jeso ba qaa, a ne a ko ẽe ne tempelem q'oo koe hãa ka tẽèku, a ko máá: “Dùú sa tu ko tc'ẽe? Cuiskaga ba gáé kõ̱ès koe hàà tite?” témé. 57 Igaba xu kò kaia xu peresiti xu hẽé naka Farasai xu hẽéthẽé x'áèan tcg'òóa hãa, ncẽè c'ẽem khóèm kò ndam hãa sa q'ana hãa ne méém q'ãa-q'ãa xu sa, nxãasega xu gha qgóó Me ka.