12
Jeso ba ko Betania koe nxúìan cgoa ntcã̱a nqàrèè
(Mt 26:6-13; Mk 14:3-9)
6 cáḿan Paseka dim cáḿ cookg'ai di kam kò Jeso ba Betania koe qõò, Lasarom kò x'ãèa hãa koe, ncẽem kò x'ooan koe ghùia hãa ba. Me kò Jeso ba gaa koe dqòa di tc'õoan máàè. Si kò Mareta sa nxa̱à máá xu, me kò Lasaro ba ẽe ko Jesom cgoa tc'õó xu ka c'ẽe me e. Kas kò nxãaska Maria sa nareta cgoa cúí kúrúèa tshãán dim ts'óó-c'õám kaia ba* séè, ncẽe kaisa marian cgoa ko x'ámáèm tshãá ba, a Jesom nqàrè koe ntcã̱á, a sa a c'õòa sa cgoa tchùu nqàrè Me. Me kò nquu ba ẽem tshãám di xg'ãóan ka cg'oè.
Igabagam kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ka c'ẽem Jutase Isekariote ba, (ncẽe gha hàà khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Me ba) máá: “Dùús domka ba kò ncẽem tshãá ba x'ámáguè tama, kurim di marian cgoa, naka i maria ba dxàua ne khóè ne máàè?” témé. Ncẽes gúù sam kò dxàua ne khóè nem ncàm̀a hãa domka nxàe tama, igaba ts'ãà-kg'ao me e domka a. A kò mari dtcòbè sam qgóóa hãa khama, q'oo koe marian séèa mááse kg'oana.
Me Jeso ba xo̱a a máá: “Guu si tu, Tiri kg'ónò cáḿa nes tòóa máá mea ke. Dxàua ne khóè ne cgoa tu wèé x'aè ka hãa, igaba tu wèé x'aè ka Tíí cgoa hãa tite,” tam méé.
Lasaro ba ko qg'áìkua mááè
Eẽs ko kaias xg'aes Juta ne di sa Jeso ba hàna sa kóḿ, ka ne kò gaa koe síí, Jesom domka cúí tamase, igaba ne gha kúúa hàà Lasaro ba bóò ka hẽéthẽé e, ncẽem kò x'ooan koe ghùia hãa ba. 10 Nxãaska xu kò kaia xu peresiti xu qg'áìku, Lasarom ga ba xu gha thẽé cg'õo sa. 11 Gaam domka ne kò ko káí ne Juta ne Jesom koe síí, a ne a ko Gam koe dtcòm̀ khama.
Jeso ba ko Jerusalema koe tcãà
(Mt 26:6-13; Mk 14:3-9)
12 Q'uu dim cáḿ ka ne kò káí ne khóè ne ẽe kò kõ̱ès koe hààraa ne kóḿ, Jeso ba ko Jerusalema koe hàà sa. 13 Ka ne kò mokolane dis hìis di to̱àràn séè a tcg'oa, a síí xg'ae cgoa Me, a ne a q'au a máá:
“Hosana!
Ts'ee-ts'eekg'aièa baa,
Gam ẽe ko X'aigam Nqarim di cg'õèan cgoa hàà ba,
ncẽe Iseraele dim X'aiga ba!”
ta ne méé.
14 Me kò Jeso ba donghi-coa ba hòò a ba a qábì me, ncẽe i ko ma góá tòóèa khamaga ma a ko máá:
15 “Táá q'áò guu, Sione di si cóá seè;
bóò, sarim X'aiga ba ko hàà,
donghi-coam koe qábìa ntcõó a ke,”
téméè khama.
16 Xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tc'ãà dis ka ncẽe zi gúù zi kóḿa q'ãa tama. Igaba ẽem ko Jeso ba x'áàkaguè ka cúíga xu kò bóòa q'ãa, ncẽe zi gúù zi Nqarim dis Tcgãyas koe góáèa hãa zi ko Gam ka kg'ui, a zi a Gam koe kúrúèa hãa sa.
17 Eẽm ko Lasaro ba tc'ám̀s koe tciia tcg'òó, a ko x'ooan koe ghùi me ka kò hãa cgoa Meas xg'ae sa kò Gam ka nxàea tseegukagu. 18 Ncẽes x'áí sam kúrúa hãa sa ne kò kóḿ, domka ne kò káí ne khóè ne síí xg'ae cgoa Me. 19 Ka xu kò Farasai xu nxãaska bìríku a máá: “Bóò tama xao gáé hãa, cúí gúù kúrú xae gha ga káà a sa? Bóò, wèém nqõó ba ko xùri Me!” témé.
Jeso ba ko Gam dis x'oos ka kg'ui
20 Nxãaska xu kò ẽe kò qõò a síí ko Jerusalema dis kõ̱ès koe còrè ne xg'aeku koe c'ẽe xu Gerika xu hàna. 21 Ka xu kò Filipim koe hàà, ncẽe ko Betesaida dim x'áém Galilea dim koe guua ba, a dtcàrà me a máá: “Aboè, Jeso ba xae bóò kg'oana,” témé. 22 Me kò Filipi ba síí Anterea ba bìrí, tsara kò Anterea ba hẽé naka Filipi ba hẽéthẽé tsara síí Jeso ba bìrí.
23 Me Jeso ba xo̱a tsara a, a máá: “X'aè ba hààraa, Khóèm dim Cóám gha x'áàkaguè ba. 24 Tseegua ner ko bìrí xao o, a ko máá: Mabere cgùrim kòo góḿankg'ai koe tcheè, a x'óó tama, nem cúím cgùri me e. Igaba ẽem kòo x'óó nem ko káí cgùrian kúrú. 25 Khóèm ẽe gam dis kg'õè sa ncàm̀a hãa bas gha aaguse cgae, igaba khóèm ẽe gam dis kg'õè sa ncẽem nqõóm koe hòrea hãa ba gha chõò tamase hòò si. 26 Dìím wèém ẽe ko tsééa máá Te ba méém xùri Te, ẽer hàna koem gha Tirim tséé-kg'ao ba thẽé hãa, Me gha Abo ba ẽe ko tsééa máá Te ba dqo̱m̀.
27 “Ncẽeskas tiris tcáó sa tshúù qgáì koe hãa, ka Ra gha nta méé? ‘Aboè, ncẽem x'aèm koe kgoara Te,’ ta ra gha méé? Eẽ-ẽe, ncẽes gúùs domka ga Ra ncẽem x'aèm koe hààraa. 28 Aboè, cg'õèa Tsi x'áàkagu!” tam méé.
Kam kò dòm̀ ba nqarikg'ai koe guu a máá: “Ncãar x'áàkagu u, a Ra a gha gaia x'áàkagu u,” témé. 29 Gaa koe hànas xg'aes ko kóḿ kas kò máá, túúm ts'oo-q'oo o, témé. Ne ko c'ẽe ne máá: “Moengele ba ncãa kò kg'ui cgoa Me,” témé.
30 Me Jeso ba xo̱a ne a máá: “Ncẽem dòm̀ ba gatu domka hààraa, Tíí domka tamase. 31 Ncẽe ba ncẽeska ncẽem nqõóm gha xgàraè dim x'aè me e, me gha ncẽeska x'aiga-coam ncẽem nqõóm di ba xhàiaguè. 32 Ra gha Tíí, nqõómkg'ai koer kòo ghùiè ne wèé khóèan Tíí koe tcéèa óá,” tam méé. 33 Ncẽe sam kò ko nxàe, hààm ko x'óós x'oo-kg'áḿ sam gha x'áí ka.
34 Si xg'ae sa xo̱a Me a máá: “X'áèan koe ta kóḿa hãa i ko máá, Kreste ba gha chõò tamase hãa, téméè, ka Tsi gáé ko Tsáá nta hẽés ka máá: ‘Khóèm dim Cóá ba gha ghùiè,’ témé? Khóèm dim Cóám ncẽe ba dìí baa?” ta ne méé.
35 Kam kò Jeso ba bìrí ne a máá: “X'áà ne gha cg'áré x'aè-coan gatu xg'aeku koe hãa. Ke tu qõòa te, qanega tu x'áàn úúa hãa x'aè ka, naka i gha nxãasega táá ntcùúan tcãà cgae tu u. Khóèm ẽe ko ntcùúan q'oo koe qõò ba c'úùa hãa nda koem ko qõò sa ke. 36 Eẽ tu qanega x'áàn úúa hãa x'aè ka méé tu gatu di tcoman x'áàn koe tòó, naka tua gha nxãasega x'áàn di tu cóá tu ii,” tam méé. Eẽm ko Jeso ba kg'ui cgoa nea xg'ara kam kò tcg'oa a qõò a síí xàì-kg'ai ne.
Juta nea gane dis dtcòm̀ tamas koe qanega hãa
37 Jeso ba kò káí zi x'áí zi tcgáí-q'ooa ne koe kúrú, igaba ne kò qanega Gam koe dtcòm̀ tama. 38  Si kò ncẽe sa kúrúse, nxãasega i gha porofitim Isaiam di kg'uian nxàea tseegukaguè ka, ncẽe ko máá:
“X'aigaè, dìí na gatá di kg'uian ncẽe ta nxàea hãa koe dtcòm̀aa?
Me gataga X'aigam dim x'õà ba dìín x'áíèa hãa?”
témé e.
39 Ncẽes gúùs domkaga ne kò dtcòm̀an ka tààè. Isaia ba kò gaicara máá:
40 “Gane di tcgáía nem kaàkagua hãa,
a tcáóa ne x'óó-x'ooa hãa,
nxãasega ne gha táá gane di tcgáían cgoa bóò ka,
a ne a gane di tcáóan cgoa táá kóḿa q'ãa ka,
a ne a Tíí koe táá ka̱bise,
Ra Tíí qãèkagu ne ka,”
tam Nqari ba mééa khama.
41 Isaia ba kò ncẽe zi gúù zi kg'ui, Jesom di x'áà nem kò hòòa hãa, a ko Gam ka kg'ui khama.
42 Gatà i ii igaba xu kò káí xu tc'ãà-cookg'ai xu Gam koe dtcòm̀. Igaba xu kò Farasai xu domka gaxu di dtcòm̀an táá x'áí, nxãasega xu gha táá còrè-nquum koe xhàiaguè ka. 43 Khóè ne di dqo̱m̀kuan xu kaisase ncàm̀a hãa Nqarim dian ka khama.
44 Kam kò Jeso ba q'aua kg'ui a máá: “Khóèm kò ko Tíí koe dtcòm̀ nem Tíí koe cúí dtcòm̀ tama, igabam ko thẽé ẽe tsééa óá Team koe dtcòm̀. 45 Eẽm kòo bóò Te, nem ko Gaam ẽe tséé Tea hãa ba bóò. 46 Nqõóm koer X'áà iise hààraa, nxãasega i gha táá cúí khóè ẽe ko Tíí koe dtcòm̀ ga ntcùú q'oo koe hãa ka.
47 “Ncẽè khóèm kòo Tiri kg'uian kóḿ, igabam kò qgóóa qari i tama, ne Ra Tíí xgàra tama. Nqõó ba hàà xgàra di ser hàà tama, igaba Ra nqõó bar gha hàà kgoara ka hààraa khama. 48 Gam ẽe ko xguì Te, a kg'uia Te kóḿ tama ba xgàra me ko ba úúa: ẽer kg'uia hãa kg'uia ne gha còo dim cáḿ ka xgàra me. 49 Tíí ka Ra kg'uia mááse tama, igabam Abom ncẽe tséé Tea hãa ba x'áè Tea, dùú sar gha kg'ui a nxàe sa. 50 Ra q'ana hãa Gam di x'áè-kg'áḿa nea chõò tamas kg'õè si i sa. Gaa domkas wèés gúùs ẽer ko nxàe sa, Ra ko ẽem ma Abo ba ma bìrí Te sia hãa khama ko ma nxàe si,” tam méé.
* 12:3 qáó-qaoseam litaram khama noo ba.