Jeso ba ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu xgaa-xgaa; Gam dim còrè ba (13–17)
13
Jeso ba ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu xg'aà nqàrè
Paseka dis kõ̱ès cookg'ai i kò ii. Me kò Jeso ba q'ana hãa, x'aè ba hààraa, ncẽem nqõó bam gha tcg'oaragu a Abom koe qõò di ba sa. Gam di ne khóè ne nqõóm koe hãa nem kò ncàm̀a hãa, khamam kò cg'oèasem ncàm̀ nea sa x'áí ne.
Dqòa di tc'õoa ne kò kúrúè, me dxãwa ba nxãakamaga Jutasem Isekariotem tcáó koe tcana, Simonem ka cóáse ba, Jeso bam gha khóèan tshàu q'oo koe tcãà ka. Jeso ba kò q'ana, Abo ba wèé zi gúù zi Gam di qarian koe tòóa hãa sa, Me Nqarim koe guua hãa, a ba a ko Nqarim koe ga ka̱bise sa. Kam kò nxãaska tc'õoan ko tc'õóè qgáì koe tẽe, a ba a tc'amakam ha̱na qgáían nxõ̱o, a tchùuse cgoa dim qgáí ba tcáḿ kháó. A gaa koe guus ka, xg'aàse cgoa dis gàbas koe tshàan ntcã̱a, a Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu tshoa-tshoa a xg'aà nqàrè, a tcáḿ kháóam kò hãam qgáím tchùuse cgoa dim cgoa tchùu nqàrè xu.
A ba a Simonem Peterem koe hàà, me Petere ba bìrí Me a máá: “X'aigaè, hàà Tsia gáé ko Tsáá nqàrèa te xg'aà?” témé. Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Ncẽer ko kúrú sa tsi cuiskaga ncẽeskaga bóòa q'ãa tite, igaba tsi gha nxãwa kháóka bóòa q'ãa si,” témé. Kam kò Petere máá: “Cuiskaga Tsi nqàrèa te xg'aàra hãa tite,” témé. Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Ncẽè xg'aà nqàrè tsi tamar kò hãa ne tsi Tíí koe hãa tama,” témé. Me Simone Petere ba máá: “Kháé nxãaska, X'aigaè, nqàrèa te cúí tamase, igaba tshàua te hẽé naka tcúúa te ga hẽéthẽé xg'áàò,” témé.
10 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Khóèm ẽe ncãa xg'aàse ba ko nqàrèa ba cúíga xg'aàn tc'ẽe, wèé tc'áróa ba ga q'ano o khama. Xao gaxao q'ano xao o, wèéa xaoa q'ano tama igaba,” témé. 11 Q'anam kò hãa dìí ba ko hàà khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Me sa khama, gaa domkagam kòo máá: “Wèéa xao ga q'ano tama,” témé.
12 Eẽm ko nqàrèa xu xg'aà cgoa xg'ara kam kò Gam di zi qgáí zi hã̱a a ntcõó-q'ooa ba koe ka̱bise, a ba a tẽè xu a máá: “A bóòa xao ko q'ãa, ncẽer ncãa kúrú cgae xao o sa? 13 ‘Xgaa-xgaa-kg'ao Tseè,’ ta xao ko ma tcii Te, a ko máá: ‘X'aiga Tseè,’ témé, tseeguse, gaar ga Ra a domka. 14 Ra Tíí gaxao dir X'aiga, a Xgaa-xgaa-kg'ao Ra ncãa nqàrèa xao xg'aà, ke méé xao gaxao igaba thẽé gaxao ka c'ẽea xu di nqàrèan xg'aà. 15 Sere-sere sar kúrúa máá xaoa, ke méé xao gaxao igaba ẽer ma kúrúa hãa khamaga ma thẽé kúrú. 16 Tseegua ner ko bìrí xao o, a ko máá: Gam ka q'õòsem ka kaia hãam qãà ba káà me e, me gataga ẽe tsééèa hãa ba ẽe tséé meam ka kai tama. 17 Ncẽeska xao ncẽe zi gúù zi q'ana hãa, khama xao gha kúrú zi xao kòo ne ts'ee-ts'eekg'aiè.
Jeso ba ko khóè ne tshàu q'oo koe tcãàkus ka kg'ui
(Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; Lk 22:21-23)
18 “Wèéa xao gar nxàe tama, ẽer nxárá tcg'òóa hãa xur q'ana hãa. Igabas ko ncẽe sa Nqarim dis Tcgãyas koe góásea hãa sa nxàea tseegukagu, ncẽe ko máá: ‘Gaam ẽe ko tíí cgoa péréan tc'õó ba tirim cg'õo-kg'ao ba kúrúa hãa,’ témé sa. 19 Ra ko kúrúse tama ias cookg'ai koe ncẽeska bìrí xao o, nxãasega xao gha ẽe i kòo kúrúse ne, Tíí ga Ra a sa dtcòm̀ ka. 20 Tseegu ner ko bìrí xao o, a ko máá: Wèém ẽe ko ẽer tsééa úúa hãa ba qãèse hààkagu ba ko Tíí ga Ra qãèse hààkagu, me ko dìím wèém ẽe ko Tíía qãèse hààkagu Te ba ẽe tsééa óága Tea ba qãèse hààkagu,” tam méé.
21 Ncẽetam ko Jeso ba mééa xg'ara ka i kò tcáóa ba tshúù qgáì koe hãa, Me kò nxàea tseegukagu a máá: “Tseegukar ko bìrí xao o a ko máá: Gaxao ka c'ẽe ba gha khóè ne tshàu q'oo koe tcãà Te, témé,” tam méé.
22 Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu ko téé a bóòku, gaxu ka ndaka bam ko nxàe sa c'úùa hãase. 23 Me kò gaxu ka c'ẽem ncẽe kò Jesom ka kaisase ncàm̀mèa hãam xgaa-xgaase-kg'ao ba Gam koe ghãasea ntcõe. 24 Me kò Simone Petere ba gaam xgaa-xgaase-kg'ao ba tcgáía ba cgoa qãè a bìrí me a máá, ndaka bam ko nxàe sa tẽè Me, témé.
25 Me Jesom koe ntcõóa ghãase, a tẽè Me a máá: “X'aigaè, dìí baa?” témé.
26 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Gaam ẽer ko ncẽes péré qàmà sa máà me e, ẽer kò gàbas q'oo koe tcguù-tcguu sia xg'ara ne,” témé. Eẽm ko gaas péré qàmà sa tcguù-tcguua xg'ara, kam kò Jutase Isekariote ba máà si, Simonem ka cóáse ba. 27 Eẽm ko Jutase ba péré qàmà sa séè kagam ko satana ba tcãà cgae me. Me Jeso ba bìrí me a máá: “Kúrú kg'oana tsi hãas gúù sa qháése kúrú,” témé. 28 Igaba tc'õóè ko qgáì koe i kò cúí khóè ga táá q'ãa, dùús domkam ko Jeso ba ẽeta méé sa. 29 Jutase ba kò mari dtcòbè sa úúa hãa khama xu kò c'ẽe xu tc'ẽea máá, Jeso ba ko bìrí me, kõ̱ès koe ko tc'ẽese zi gúù zim gha x'ámá sa, kana c'ẽe gúù-coa nem gha ẽe dxàua hãa ne máà sa, ta tc'ẽea. 30 Eẽm ko Jutase ba péréan séèa xg'ara kam kò kúúga tcg'oa. I kò ntcùú u.
Ka̱bam x'áè-kg'áḿ ba
31 Eẽm ko qõò, kam kò Jeso ba máá: “Ncẽeskam ko Khóèm dim Cóá ba x'áàkaguè, Me ko Nqari ba Gam koe x'áàkaguè. 32 Ncẽè Nqarim kò ko Gam koe x'áàkaguè, nem gha Nqari ba nxãaska thẽé Cóá ba Gam koe x'áàkagu, a ba a gha cúí q'oro x'áàkagu Me.
33 “Cóá xaoè, xòm̀ x'aèa ner gha hãa cgoa xao o. Qaa Te xao gha. Eẽr kò ma Juta ne ma bìría khamaga Ra ko ma ncẽeska bìrí xao o a ko máá: Eẽr ko qõò koe xao cuiskaga síía hãa tite.
34 “Ra ko ka̱bam x'áè-kg'áḿ ba máà xao o, a ko máá: Gaxao ka c'ẽe ne ncàm̀. Ncẽer ma ncàm̀ xaoa hãa khama méé xao ma gaxao ka c'ẽea ne thẽé ncàm̀. 35 Ncẽes gúùs ka i gha wèé khóèan q'ãa, Tiri xao xgaa-xgaase-kg'ao xao o sa, gaxao ka c'ẽean xao kò ncàm̀a hãa ne,” tam méé.
Jeso ba ko Peterem gha xo̱ase Me sa nxàe
(Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Lk 22:31-34)
36 Me Simonem Petere ba bìrí Me a máá: “X'aigaè, nda koe Tsi ko qõò?” témé.
Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Ncẽer ko qõò koe tsi cuiskaga kgoana naka xùri Tea hãa tite, igaba tsi gha kháóka nxãwa xùri Te,” témé.
37 Me Petere ba Gam ka máá: “X'aigaè, dùús domka ra gáé ga ncẽeskaga xùri Tsi tama? Tsáá domkar gha kg'õèa te tcg'òó,” témé.
38 Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Tíí domka tsia gha kg'õèa tsi tcg'òó? Tseegukar ko tseeguan bìrí tsi a ko máá: Ghòrò ba kg'aea hãa tite, tsi gha nqoana q'oro xo̱ase Te,” témé.