14
Jeso ba dàò Me e, Abom koe ko síí ba
“Táá méé i tcáóa tu nxùrù qgáì koe hãa guu. Nqarim koe hẽé naka Tíí koe hẽéthẽé tcoman úú. Abom dim nquum q'oo koe i káí x'ãè-q'ooan hàna; ncẽè gatà i kò ii tama ner ga kò q'ãa-q'ãa tua hãa, síír ko x'ãè-q'ooan kg'ónòa máá tu u sa. Ncẽè qõòr kòo a ko síí x'ãè-q'ooan kg'ónòa máá tu u, ner gha ka̱bise a hàà séèa mááse tu u, nxãasega tu gha gatu igaba thẽé síí Tíí hàna qgáì koe hãa ka. Tu gataga qõòr kom qgáìm di dàòan q'ana hãa,” tam méé.
Me Tomase ba bìrí Me a máá: “X'aigaè, qõò Tsi kom qgáì ba xae c'úùa, ka xae ga ntama ma gaa qgáì dim dàò ba q'ãa?” témé.
Me Jeso ba xo̱a me a máá: “Tíí Ra Dàò Ra a, a Tseegu Ra a, a Ra a Kg'õè Ra a. Tíí ka oose ko Abom koe síím khóèm cúím ga ba káà me e. Ncẽè q'ãa Tea xao kò hãa ne xao ga kò thẽé Abo ba q'ana hãa. Igaba xao ncẽeska q'ãa Mea, a bóò Mea hãa,” tam méé.
Me Filipi bìrí Me a máá: “X'aigaè, Abo ba x'áí xae e, nxãaska xae gha qãè xae e,” témé.
Me Jeso ba bìrí me a máá: “Ncẽetar ma qáò x'aèan gaxao cgoa hãa igaba Tsi ko c'úù Te, Filipiè? Dìím wèém ẽe bóò Tea hãa ba Abo ba bóòa hãa. Nta tsi gha máá: ‘Abo ba x'áí xae e,’ témé? 10 A dtcòm̀ tama tsia Abom koer hãa, Me Abo ba Tíí koe hãa sa? Kg'uian ncẽer ko gaxao cgoa kg'ui nea Tíí koe guu nakar kg'ui i tama, igaba Abom ncẽe Tíí koe x'ãèa hãa ba ko tsééa ba kúrú. 11 Dtcòm̀ méé xao, Abom koer hãa, Me Gabá Tíí koe hãa sa. Ncẽè gatà i kò ii tama ne méé xao nxãaska dtcòm̀ are-aresa zi tséé zi ẽer ko kúrú zi domka. 12 Tseegua ner ko bìrí xao o, a ko máá: Dìím wèém ẽe ko Tíí koe dtcòm̀ ba gha ẽer ko Tíí kúrú sa kúrú, a ba a gha ncẽe tsééan ka kaia hãa tsééan kúrú, Tíí Ra ko Abom koe qõò khama. 13 A Ra a gha dùús wèés ẽe xao ko Tíí cg'õè koe dtcàrà sa kúrú, nxãasegam gha Abo ba Cóám koe guu a dqo̱m̀mè ka. 14 Ncẽè c'ẽes gúù sa xao kòo Tíí cg'õè koe dtcàrà ner gha kúrú si.
Jeso ba ko Tcom-tcomsam Tc'ẽe ba nqòòkagu
15 “Ncẽè ncàm̀ Tea xao kò hãa ne xao gha x'áè-kg'áḿa Te qgóóa qari. 16 Ra gha Abo ba dtcàrà Me gha c'ẽem Hùi-kg'ao ba tsééa úúa máá xao o, gaxao cgoa gha chõò tamase hãa ba. 17 Ncẽe ba tseeguan dim Tc'ẽe Me e. Nqõó ba cuiskaga hòò Me tite, bóò Meam hãa tite, a ba a c'úù Mea khama. Igaba xao gaxao q'ãa Mea, gaxao cgoam x'ãèa, a ba a gha gaxao koe hãa khama.
18 “Cuiskagar khãadoma-coa khama ma guu xaoa hãa tite, a gha ka̱bise a hàà cgae xao o. 19 Xòm̀ x'aè q'oo koem nqõó ba gaicara hòò Tea hãa tite, igaba xao gha gaxao hòò Te, kg'õèa Ra hãa domka, xao gha gaxao igabaga kg'õè khama. 20 Gaam cáḿ ka xao gha q'ãa, Tíí Ra Abom koe hãa, xao gaxao Tíí koe hãa, Ra Tíí gaxao koe hãa sa. 21 Dìím wèém ẽe x'áè-kg'áḿa Te úúa, a qgóóa qari ana ba gaam ncàm̀ Tea hãam ga me e. Gaam ẽe ncàm̀ Tea hãa ba gha Abom ka ncàm̀mè, Ra gha Tíí igaba thẽé ncàm̀ me a gha gaam koe x'áíse,” tam méé.
22 Me Jutase (ncẽe Isekariote tama ba) bìrí Me a máá: “X'aigaè, dùús domka Tsia gha x'áíse xae e, nqõó ba x'áíse tamase?” témé.
23 Me Jeso ba xo̱a a máá: “Ncẽè khóèm kò ncàm̀ Tea hãa nem gha kg'uia Te qgóóa qari, Me gha Abo ba ncàm̀ me, Tsam gha hàà cgae me, a Tsam a gha Sitsam di x'ãè-q'ooan gaam koe kúrú. 24 Gaam ẽe ncàm̀ Te tama ba kg'uia Te qgóóa qari tama; i gataga kg'uian ẽe xao ko kóḿ, Tíí koe guu tama, igaba i ncẽe tsééa óá Team Abom koe guua.
25 “Ncẽe gúùa ner bìrí xaoa hãa, ẽer kò qanega gaxao cgoa hãa ka. 26 Igaba Hùi-kg'aom ncẽe Tcom-tcomsam Tc'ẽe ii ba, ncẽem gha Abo ba Tiri cg'õèan cgoa tsééa óá ba, nxãa ba gha wèé gúùan ga xgaa-xgaa xao o, a ba a gha wèé gúùan ẽer bìrí xaoa hãa tc'ẽe-tc'ẽesekagu xao o.
27 “Tòókuan cgoar ko guu xao o, Tiri tòókua ner ko máà xao o. Nqõóm ko ma máà xao o khamar ma máà xao o tama. Táá méé i tcáóa xao nxùrù qgáì koe hãa guu, kana méé xao táá q'áò guu. 28 Kóḿ tea xao kò hãa Ra ko bìrí xao o a ko máá: ‘Qõò Ra ko, a Ra a gha ka̱bise a hàà cgae xao o,’ témé. Ncẽè ncàm̀ Tea xao kò hãa ne xao ga kò Abom koer ko qõò khama qãè-tcaoa, Abo ba Tíí ka kaia hãa khama. 29 Ra ncãa ncẽeska bìrí xao o, qanega i kúrúse tama cookg'ai koe, nxãasega xao gha ẽe i kòo kúrúse ne dtcòm̀ ka. 30 Gaicarar qáòse kg'ui cgoa xaoa hãa tite, ncẽem nqõóm dim x'aiga ba ko hàà khama. Cúí qari gam Tíí koe úú tama, 31 igaba méém nqõó ba q'ãa, Abo ba Ra ncàm̀a hãa, a ko Abom ma x'áè Tea hãa khama ma tséé sa.
“Tẽe xao ncẽeska, naka hààn xae qõò,” tam méé.