15
Jeso ba tseegu dim Kg'om Me e
A ba a máá: “Tíí Ra tseegu dir Kg'om Ra a, Me Tirim Xõò ba Xhárà-kg'ao Me e. Tíí koe hãam nxã̱am wèém ẽe tc'áróan kúrú tama bam ko q'ãea tcg'òó, a ba a ko wèém nxã̱am ẽe ko tc'áróan kúrú ba dcàò, nxãasegam gha q'ano a káí tc'áróan kúrú ka. Nxãakamaga tu ncẽer kò kg'ui cgoa tu um kg'uim ka q'anokaguèa. Tíí koe tu hãa nakar Tíí gatu koe hãa. Cúím nxã̱am ga ba cúíam kò hãa ne tc'áróan kúrúa hãa tite, kg'om dis hìis koem kò hãa ne cúí ga a, gatu igaba tu gatà hẽéa tite, Tíí koe tu kò hãa ne cúí ga a.
“Tíí Ra Kg'om Ra a, tu gatu nxã̱a tu u. Gaam ẽe Tíí koe hãa, Ra Tíí gam koe hãa ba, gam káí tc'áróan ko kúrúm ga me e, Tíí ka oose tu cúí gúù ga kúrúa hãa tite khama. Ncẽè khóèm kò Tíí koe hãa tama, nem ko nxã̱am khama ma xaoaguè, a ba a xgóó; ẽeta ii nxã̱a ne ko sáà xg'ae, a c'eean q'oo koe síí xaoa tcãà, a dàòè. Ncẽè Tíí koe tu kò hãa, i Tiri kg'uian gatu koe hãa ne tu gha ẽe tu ko tc'ẽes wèé sa dtcàrà, a tu a gha kúrúa mááè si. Si ko ncẽe sa Tirim Xõò ba x'áàkagu: káí tc'áróan tu gha kúrú, a tu a gha gatà iim dàòm ka Tiri tu xgaa-xgaase-kg'ao tu ii. Ncẽem ma Abo ba ncàm̀ Tea hãa khamagar ma ncàm̀ tu ua hãa. Ke méé tu ncẽeska Tiri ncàm̀kuan koe hãa. 10 Ncẽè Tiri x'áèan tu kò qgóóa qaria, ne tu gha Tiri ncàm̀kuan koe hãa, ncẽer ma Tirim Xõòm di x'áèan ma qgóóa qaria, a Gam di ncàm̀kuan koe ma hãa khamaga ma.
11 “Ncẽe gúùa ner bìrí tua hãa, nxãasega i gha Tiri qãè-tcaoan gatu koe hãa ka, naka gatu di qãè-tcaoan gha cg'oè ka hẽéthẽé e. 12 Tirim x'áè-kg'áḿ ba ncẽe me e: ncàm̀ gatu ka c'ẽea ne, ẽer ma ncàm̀ tua hãa khamaga ma. 13 Cúí khóè ga ncẽes ncàm̀s ka kaia hãas ncàm̀ sa úúa hãa tama, ncẽe khóèm ko ẽem ncàm̀a hãa ne khóè ne gam di kg'õèan tcg'òóa máá sa. 14 Tu gatu ẽer ko x'áè tu u sa tu kòo kúrú ne Tiri tu ncàm̀-khoe tu u. 15 Cuiskagar gaicara qãà ta ma tcii tua hãa tite, qãà ba gam ka q'õòsem ko dùú sa kúrú sa c'úùa hãa khama. Ncẽes gúùs téé-q'oo koe Ra ko ncàm̀-khoe tu ta ma tcii tu u, wèés gúùs ẽer Tirim Xõòm koe xgaa-xgaasea hãa sar q'ãakagu tua hãa khama. 16 Gatua nxárá tcg'òó Te ta ga hãa, igabar Tíí nxárá tcg'òó tua hãa, a Ra a qõò tu gha a síí tc'áróan kúrú ka nxárá tcg'òó tua, tc'áróan ncẽe gha qáò x'aèan hãa a, nxãasegam gha Abo ba wèés gúùs ẽe tu gha ko Tíí cg'õè koe dtcàrà sa máà tu u ka. 17 Ncẽea Ra ko ma x'áè tu u ga a, a ko máá, gatu ka c'ẽe ne ncàm̀, témé.
Nqõó ba ko Jesom di xgaa-xgaase-kg'aoan hòre
18 “Ncẽè nqõóm kò hòre tua hãa ne méé tu q'ãa, gatuam hòre tua hãa cookg'ai koem kò Tíía hòre Tea hãa sa. 19 Ncẽè nqõóm di tu kò ii nem ga kò nqõó ba gam di tu iise ncàm̀ tua hãa; igaba tu nqõóm di tu tama tu u, Ra kò nqõóm koe guu a nxárá tcg'òó tu u, gaa domkam ko nqõó ba hòre tu u. 20 Ncẽer kòo kg'ui cgoa tu u kg'uian méé tu tc'ẽe-tc'ẽese, a ko máá: ‘Qãà ba gam ka q'õòsem ka tc'amaka hãa tama,’ témé sa. Ncẽè xgàra Te ne kòo ne, ne gha gataga thẽé xgàra tu u. A ncẽè Tiri xgaa-xgaa ne ne kòo qgóóa qari ne ne gha gataga thẽé gatu dian igabaga qgóóa qari i. 21 Igaba ne gha wèé gúùan ncẽe ga Tiri cg'õèan domka kúrú cgae tu u, Gaam ẽe tsééa óá Tea hãa ba ne c'úùa hãa domka. 22 Ncẽè thuur kò hàà kg'ui cgoa ne tama ne, ne ga kò chìbian úú tama. Igaba ne ncẽeska gane di chìbian koe ne gha qgóóa mááèm dàò ba úú tama. 23 Gaam ẽe hòre Tea ba gataga Tirim Abo ba hòrea. 24 Ncẽè c'ẽe khóè ga qanega kúrú tama sar kò gane koe kúrú ta ga hãa, ne ne ga kò chìbi úú tama. Igaba ne ncẽe zi x'áí zi bóòa hãa, a ne a Tíí ga Ra hẽé naka Tirim Xõòm ga ba hẽéthẽé Tsam hòrea. 25 Igabas ko ncẽe sa x'áèan koe góásea hãa sa nxàea tseegukagu, ncẽe ko máá: ‘Hòrea ne máá tea hãas gúù sa káà si i,’ témé sa.
26 “Igaba ẽem kòo Hùi-kg'ao ba hàà, ncẽer gha Abom koe guu a gatu koe tsééa úú ba, tseeguan dim Tc'ẽe ba, ncẽe ko Abom koe guu a tcg'oa ba, nem gha Gabá Tíí ka nxàea tseegukagu. 27 Gatu igaba tu gha Tíí ka hàà nxàea tseegukagu, Tíí cgoa tu kò tshoa-tshoases koe ga guu a hãa khama.