16
“Ncẽe gúùan wèér bìrí xaoa hãa, nxãasega xao gha táá gaxao di dtcòm̀an aagu ka. Còrè-nquuan koe ne gha xhàiagu xao o, me gha gataga x'aè ba hàà, wèém khóèm ẽe ko cg'õo xao om gha tc'ẽea máá, Nqari bam ko tsééa máá, ta tc'ẽea ba. Ncẽe zi gúù zi ne gha kúrú cgae tu u, Abo ba kana Tíí ga Ra ne c'úùa hãa khama. Igabar ncẽe gúùan bìrí xaoa hãa, nxãasega xao gha ẽem kòo gaan dim x'aè ba hàà ne tc'ẽe-tc'ẽese, gaan kar q'ãa-q'ãa xaoa hãa sa ka.
Tcom-tcomsam Tc'ẽem di tsééa ne
“A ra a kò ncẽe zi gúù zi tshoa-tshoas koe táá bìrí xao o, gaxao cgoar kò hãa khama. Igabar ko ncẽeska Gam ẽe tséé óá Team koe qõò, igaba i gaxao ka cúía xao ga tẽè Te naka máá: ‘Nda koe Tsi ko qõò?’ témé tama. Igaba ncẽe gúùa ner nxàea hãa domka xao tshúù-tcaoan ka cg'oè cgaeèa hãa. Gatà i ii igabar ko tseeguan bìrí xao o: Gaxaoa i qãèa máá xaoa hãa qõòr gha sa. Ncẽè qõò tamar kò hãa nem Hùi-kg'ao ba hàà cgae xaoa hãa tite khama. Igaba ẽe qõòr kòo ner gha gaxao koe tsééa úú Me. Eẽm kòo hàà nem gha hàà nqõó ba xgaa-xgaa a chìbi-chibi; chìbian domka hẽé, naka tchànoan domka hẽé, naka xgàrakuan domka hẽéthẽé e. Chìbian kam gha xgaa-xgaa, Tíí koe ne dtcòm̀ tama khama. 10 Tchànoan kam gha xgaa-xgaa, Tirim Xõòm koer ko qõò, xao gaicara hòò Te tite khama. 11 Xgàra-kg'aman kam gha xgaa-xgaa, ncẽem nqõóm dim x'aiga ba nxãakamaga xgàraèa hãa khama.
12 “Qanegar káí zi gúù zi úúa, gaxao cgoar gha nxàe zi, igaba xao ncẽeska kgoana zia hãa tite. 13 Igaba ẽem kòo tseeguan dim Tc'ẽe ba hàà, nem gha wèé tseeguan koe úú xao o. Cuiskagam Gam koe guua zi ka kg'uia hãa tite, igabam gha ẽem ko kóḿs ka cúí kg'ui, a ba a gha hààko zi gúù zi ka bìrí xao o. 14 X'áàkagu Tem gha, ẽe Tiri ii sam gha séè, a ba a bìrí xao o si khama. 15 Wèéan ẽe Abom úúa hãa nea Tiri i. Gaa domkar ko máá: Eẽ Tiri ii sam gha Tc'ẽe ba séè, a ba a bìrí xao o si, témé.
16 “X'aè-coa ba xao hòò Tea hãa tite, a xao a gha gaicara x'aè-coam qãá q'oo koe hòò Te,” tam méé.
Xgaa-xgaase-kg'ao xu di tshúù-tcaoa ne gha ka̱bise a qãè-tcaoan kúrú
17 Xu kò Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu c'ẽe xu tẽèku a máá: “Dùú sa ba ko nxàe, ncẽem ko máá: ‘X'aè-coa ba xao hòò Tea hãa tite, a xao a gha gaicara x'aè-coam qãá q'oo koe hòò Te,’ témé ka, a ko gataga máá: ‘Tirim Xõòm koer ko qõò domka a,’ témé?” ta xu méé. 18 Xu hãa a tẽèse a ko máá: “Dùú sa ba koáé nxàe: ‘X'aè-coam q'oo koe,’ tam kòo méé ne? Dùú sam ko nxàe sa xae kóḿa q'ãa tama,” ta xu méé.
19 Me kò Jeso ba bóòa q'ãa, ncẽes gúùs ka xu tẽè Me kg'oana hãa sa, khamam kò nxãaska bìrí xu a máá: “Ntar ko méé sa xao koáé tẽèku, ncẽer ko máá: ‘X'aè-coam q'oo koe xao hòò Tea hãa tite, a xao a gha gaicara x'aè-coam qãá q'oo koe hòò Te,’ témé ka? 20 Tseegua ner ko bìrí xao o, a ko máá: Kg'ae xao gha, a gha thõò-tcaoase kg'ae, igabam gha nqõó ba qãè-tcaoa hãa. Thõò-tcaoa xao gha hãa, igaba i gha gaxao di thõò-tcaoan ka̱bise a qãè-tcao sa ii. 21 Eẽ khóès kòo cóán ábà di thõò koe hãa nes tshúù-tcaoa hãa, gas dim x'aè ba hààraa khama. Igaba ẽes ko cóán ábà xg'ara nes gaicara thõòan tc'ẽe-tc'ẽese tama, qãè-tcaoan ẽe cóá nea nqõómkg'ai koe ábàèa hãa di domka. 22 Khama xao gaxao ncẽeska tshúù-tcaoan úúa hãa, igabar gha gaicara hàà bóò xao o, xao gha qãè-tcao, i cúí khóè ga gaxao di qãè-tcaoan séè cgae xaoa hãa tite. 23 Eẽm cáḿ ka xao cuiskaga cúí gúù ga dtcàrà Tea hãa tite. Tseegukar ko tseeguan bìrí xao o, a ko máá: Wèés gúùs ẽe xao ko Tíí cg'õè cgoa Abom koe dtcàrà sam gha máà xao o. 24 Ncẽeska igaba xao qanega cúí gúù ga Tíí cg'õè cgoa dtcàrà tama. Dtcàrà, máàè xao gha ke, naka xaoa gha nxãasega qãè-tcaoan ka cg'oè.
25 “Ncẽe gúùa ner kò sere-sere zi cgoa bìrí xao o, igabam ko x'aè ba hàà, gaxao cgoar gaia sere-sere zi cgoa kg'uia hãa tite ba, igabar gha hàà kgoarasea hãase Tirim Xõòm ka bìrí xao o. 26 Eẽm cáḿ ka xao gha Tíí cg'õè koe dtcàrà. Gaxao téé-q'oo koer gha Abo ba hàà dtcàrà, tar méé tama. 27 Abo ba Gam ka ncàm̀ xaoa hãa, ncàm̀ Tea xao hãa domka, a xao a Nqarim koer guua sa dtcòm̀a hãa khama. 28 Abom koer guu a nqõóm koe hààraa. A Ra a ko gaicara nqõó ba guu, a Abom koe ka̱bise,” tam méé.
29 Xu kò nxãaska Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu máá: “Bóò, ncẽeska Tsi ko kgoarasea hãase kg'ui, a Tsi a cúís sere-seres ga sa tséékagu tama. 30 Ncẽeska xae ko bóò wèé gúùan Tsi q'ana hãa sa, a Tsi a gataga c'ẽe khóè ga gha tẽè Tsi sa qaa tama. Ncẽes gúùs domka xae ko dtcòm̀ Nqarim koe Tsi guua hãa sa,” ta xu méé.
31 Me Jeso ba xo̱a xu a máá: “Ncẽeska xaoa ko dtcòm̀? 32 Bóò, x'aè ba ko hàà, a ba a hààraa xg'ara, ẽe xao gha wèéa xao ga x'áéa xao koe guu a tsa̱i-tsa̱ise ba, a xao a gha cúíse qaù Te. Igabar cúíse hãa tama, Tirim Xõò ba Tíí cgoa hãa khama.
33 “Ncẽe gúùa ner bìrí xaoa hãa, nxãasega xao gha Tíí koe tòókuan úú ka. Ncẽem nqõóm koe xao gha qóḿan cgoa qgóóku. Igaba méé xao tòón tcáó! Nqõó bar tààa hãa ke,” tam méé.