17
Jeso ba ko còrèa mááse
Eẽm ko Jeso ba ncẽe sa kg'uia xg'ara kam ko nqarikg'ai koe ghùi-kg'ai a máá: “Aboè, x'aè ba hààraa. Tsarim Cóá ba x'áàkagu, nakam gha nxãasega Tsarim Cóá ba x'áàkagu Tsi, wèé ne khóè ne tc'amkg'ai koe Tsi qarian máà Mea hãa ke, nxãasegam gha chõò tamas kg'õè sa wèé ne ẽe Tsi máà Mea hãa ne máà ka. Si chõò tamas kg'õè sa ncẽe si i: q'ãa Tsi ne gha, Tsáá Tsia cúísega tseegu di Tsi Nqari Tsi i sa, naka Jeso Krestem ncẽe Tsi tsééa óága hãa ba q'ãa sa hẽéthẽé e. Nqõómkg'ai koer x'áàkagu Tsia hãa, ẽe Tsi kò máà Tea hãa tsééan kúrúa xg'ara-xg'ara ka. Ke ncẽeska, Aboè, hàna Tsia koe x'áàn máà Te, ncẽe nqõóm tshoa-tshoase tama cookg'ai koer kò Tsáá cgoa úúa hãa a.
Jeso ba ko Gam di xu xgaa-xgaase-kg'ao xu còrèa máá
“Eẽ Tsi kò nqõómkg'ai koe guu a máà Te xu khóè xu koer kò Tsari cg'õèan q'ãakagu. Tsari xu u kò ii, Tsi kò máà Te xu, xu kò Tsarim kg'ui ba qgóóa qaria. Ncẽeska xu q'ana, ẽe Tsi máà Tea hãa gúùan wèéa Tsáá koe guua hãa sa. Eẽ Tsi kò máà Tea kg'uia ner máà xua hãa khama, xu kò cám̀ tshàua máá a. A xu a kò tseeguan kaga q'ãa, Tsáá koer guua hãa sa, a kò Tsáá Tsia tséé Tea hãa sa dtcòm̀. Nqõó bar còrèa máá tama, a ko gaxu ẽe Tsi máà Tea hãa xu còrèa máá, Tsari xu u khama. 10 Wèés ẽer úúa hãa sa Tsari si i, si wèés ẽe Tsi úúa sa Tiri si i. Ra gaxu koe guu a x'áàkaguèa. 11 Nqõómkg'ai koe Ra gaia hãa tite, igaba xu gaxu qanega nqõómkg'ai koe hãa, Ra ko Tíí sencgaga Tsáá koe síí. Tcom-tcomsa Tsi Abo Tseè, Tsarim cg'õèm di qarian cgoa xgáèa máá xu - cg'õèm ncẽe Tsi máà Tea ba, naka xu gha nxãasega cúí ii, ncẽe Tsam ma cúí ii khamaga ma. 12 Eẽr kò gaxu cgoa hãa kar kòo xgáèa máá xu, a ẽe Tsi kò máà Tea hãam cg'õèm cgoa kòre xu. Cúía xu ga kò táá aaguse, gaam ẽe kò kaàkaguèm gha sa tééa máána hãam cúím oose, Nqarim dis Tcgãyas gha nxãasega nxàea tseegukaguè ka.
13 “Igabar ko ncẽeska Tsáá koe síí, a Ra a ko ncẽe zi gúù zi kg'ui, nqõómkg'ai koer qanega hãase, nxãasega xu gha Tiri qãè-tcaoan ka cg'oèa hãa ka. 14 Tsarim kg'ui bar máà xua, me nqõó ba hòre xua, nqõóm di xu tama xu u khama, ncẽer Tíí ma nqõóm di tama khamaga ma. 15 Tiri còrèa ne máá, nqõóm koe méé Tsi séèa tcg'òó xu, témé tama, igaba méé Tsi ẽe cg'ãè iim koe xgáèa máá xu si i. 16 Nqõóm di xu tama xu u, ncẽer Tíí ma nqõóm di tama khamaga ma. 17 Tcom-tcomsakagu xu tseeguan cgoa, Tsarim kg'ui ba tseeguan di me e ke. 18 Eẽ Tsi ma nqõómkg'ai koe ma tsééa óá Tea hãa khamagar ma nqõómkg'ai koe tsééa úú xua hãa. 19 Gaxu domkar ko tcom-tcomsakaguse, nxãasega xu gha gaxu igaba thẽé tseeguan koe tcom-tcomsakaguè ka.
Jeso ba ko wèé ne dtcòm̀-kg'ao ne còrèa máá
20 “Gaxu cúí xur còrèa máá tama. Eẽ gha gaxu di kg'uian koe guu a Tíí koe dtcòm̀ ner ko gataga thẽé còrèa máá, 21 wèéa ne ga gha cúí ii sa, ẽe Tsi ma Tsáá Aboè Tíí koe hãa, Ra ma Tíí Tsáá koe hãa khamaga ma. Gane igaba méé ne thẽé Gatsam koe hãa, nakam gha nxãasega nqõó ba Tsáá Tsia tséé óá Tea hãa sa dtcòm̀. 22 Eẽ Tsi máà Tea hãa x'áà ner máà nea, nxãasega ne gha cúí ii ka, ncẽe Tsam ma Gatsam ma cúí ii khamaga ma. 23 Tíí Ra gane koe hãa, Tsi Tsáá Tíí koe hãa, nxãasega ne gha cg'oèase cúí ii ka, me gha nxãasega nqõó ba q'ãa, Tsáá Tsia tsééa óá Tea hãa sa ka, a Tsi a ncàm̀ nea, ẽe Tsi ma ncàm̀ Tea hãa khamaga ma ka.
24 “Aboè, ẽe Tsi máà Tea hãa ne gha Tíí cgoa ncẽer hãa koe hãa sar ko tc'ẽe, nxãasega ne gha Tiri x'áàn bóò, ncẽe Tsi máà Tea hãa a, nqõóm tshoa-tshoase tama cookg'ai koe Tsi kò guu a ncàm̀ Tea hãa khama. 25 Abo Tsi tchàno Tseè, ẽetam ga ma nqõó ba c'úù Tsia igaba Ra Tíí q'ãa Tsia, ne q'ana hãa Tsáá Tsia tsééa óá Tea sa. 26 Cg'õèa Tsir q'ãakagu nea, a Ra a gha kúrú i q'ãaè, nxãasega i gha ncàm̀kuan ncẽe Tsi kò ncàm̀ Tea hãa gane koe hãa ka, Ra gha gataga thẽé Tíí ga Ra gane koe hãa ka,” tam ma còrè.